ENSb1109 Právo a environmentální problémy

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS109 Právo a ekologické problémy &&! NOW ( ENS109 Právo a ekologické problémy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurz se zabývá právem životního prostředí jako specifickým oborem práva, přičemž obsah kurzu je zaměřen zejména na právní úpravu účasti veřejnosti při ochraně a tvorbě životního prostředí a při rozhodování o něm. Cílem předmětu je seznámit studenty s činností orgánů veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí a seznámit je s možnostmi, které mají aktivní občané při kontrole veřejné správy v environmentálních otázkách. Studenti budou na konci kurzu schopni řešit praktické příklady z probírané oblasti takovým způsobem, aby nabyté znalosti mohli uplatnit ve své budoucí aplikační praxi.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen pracovat s prameny obecné i zvláštní části práva životního prostředí, bude schopen porozumět podstatě a poslání předmětu práva životního prostředí v různých oblastech, vysvětlit jeho funkce, vyargumentovat jeho opodstatněnost a vztah k ostatním právním odvětvím a bude schopen aplikovat nástroje ochrany životního prostředí v širokých souvislostech. Konkrétně student bude schopen: porozumět a vysvětlit obecné principy práva životního prostředí; porozumět systému regulace práva životního prostředí; objasnit hlavní pojmy práva životního prostředí; řešit vybrané problémy z oblasti práva životního prostředí aplikací právních norem a judikatury; vysvětlit význam participace veřejnosti na ochraně životního prostředí; založit spolek na ochranu životního prostředí; účastnit se řízení na ochranu životního prostředí a v rámci něj formulovat argumenty pro řešení environmentálních problémů.
Osnova
 • 1. Organizační informace. Úvod do práva životního prostředí. Subjekty práva životního prostředí. Organizace a formy činnosti veřejné správy v oblasti životního prostředí.
 • 2. Mezinárodněprávní závazky České republiky a ústavní zakotvení práva na příznivé životní prostředí vzhledem k účasti veřejnosti.
 • 3. Základy správního práva procesního a správního soudnictví se zaměřením na účast veřejnosti.
 • 4. Právo na informace (nejen) o životním prostředí se zaměřením na účast veřejnosti.
 • 5. Workshop – sepis žádosti o informace (nejen) o životním prostředí a její zaslání na příslušný orgán státní správy.
 • 6. Posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí se zaměřením na účast veřejnosti (SEA/EIA).
 • 7. Ochrana životního prostředí a procesy podle stavebního zákona – systematika.
 • 8. Účast veřejnosti při územním plánování a následném soudním přezkumu.
 • 9. Účast veřejnosti v územním rozhodování a ve stavebním řízení a při následném soudním přezkumu.
 • 10. Účast veřejnosti v řízeních dle vybraných složkových právních předpisů práva životního prostředí (zejm. při ochraně přírody a krajiny, ochraně lesa, ochraně vod apod.).
 • 11. Odpovědnost v právu životního prostředí se zaměřením na účast veřejnosti.
 • 12. Workshop – chci si založit spolek na ochranu životního prostředí, jak na to?
 • 13. Workshop – návštěva jednání obecního (krajského) zastupitelstva nebo návštěva soudního jednání.
Literatura
Výukové metody
Předmět je postaven na interaktivních formách výuky, práci s právními předpisy a případovými studiemi apod. Od studentů se očekává před každým seminářem příprava. Součástí výuky jsou 3 workshopy – sepis žádosti o informace, založení environmentálního spolku a úkolem studentů také bude navštívit buď jednání obecního (krajského) zastupitelstva nebo navštívit soudní jednání, a z tohoto jednání udělat zápis.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou, při které studenti odpovídají na otázky zkoušejícího z osnovy předmětu. Cílem zkoušky je zejména ověření schopnosti studenta řešit praktické příklady z dané oblasti.
Informace učitele
Upozorňuji, že předmět bude vyučován pomocí interaktivních metod výuky a spíše prakticky s důrazem na „vyzkoušení si“ nástrojů práva životního prostředí. Studenti budou spolupracovat v menších skupinkách, prezentovat svoje výstupy, sepisovat právní podání a podobně. Na každý seminář bude zadán příklad (krátká případová studie), jehož domácí zpracování je nutným předpokladem pro účast na semináři. Účast na seminářích a workshopech je povinná, tolerují se celkem dvě neomluvené absence.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.