ENSb1118 Botanický přehled

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 18:00–19:40 U32
Předpoklady
! ENS118 Botanický přehled &&! NOW ( ENS118 Botanický přehled )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je podat přehled botanické tematiky se zřetelem k ochrana přírody a krajiny, ohroženým druhům rostlin, identifikovat příčiny ohrožení a možnosti aktivní druhové ochrany.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základní pojmy populační biologie druhů, způsoby studia časových a prostorových změn vegetace a analýzovat vegetační data.
Výstupy z učení
Studenti se naučí rozpoznávat asi 200 významných druhů rostlin naší přírody a formou eseje popíší rostlinstvo ve vybrané lokalitě. Formou exkurzí a terénní determinance druhů studenti jednak poznají přírodu okolí své školy, určování rostlin v terénu si rovněž vyzkouší. Studenti si budou vědomosti o rostlinách osvojovat s ohledem na přírodní prostředí, v němž rostou, a s environmentálními hrozbami, které přírodní prostředí ohrožují.
Osnova
 • 1. Úvod, stručně o historii botaniky jako vědy a jejích směrů. Úvod do morfologie: extrémní adaptace rostlin.
 • 2. Histologie - typy pletiv a jejich funkce. Morfologie - orgány cévnatých rostlin: kořen.
 • 3. Morfologie - orgány cévnatých rostlin (struktura, funkce, modifikace)stonek, list, květ, květenství, plod (+způsoby šíření semen).
 • 4. Fotosyntéza - základní princip, chlorofyl, adaptace rostlin (C3, C4 aCAM).
 • 5. Základní systematické členění rostlin: Vyšší rostliny.
 • 6. Ekologie rostlinných populací na příkladech: Onosma visianii, Globularia punctata.
 • 7. Fytocenologie - nauka o vegetaci. Výškové členění přirozených a polopřirozených typů vegetace od nížin do hor - 1. část.
 • 8. Výškové členění přirozených a polopřirozených typů vegetace od nížin do hor - 2. část.
 • 9. Fenologické projevy rostlin, migrace rostlin, rostlinné invaze.
 • 10. Ohrožené druhy rostlin, příklady údržby chráněných území ve vztahu k ohroženým rostlinným druhům..
 • 11. Ochrana fytogenofondu v urbanizované krajině.
Literatura
 • KUBÁT, Karel. Botanika. 2. vyd. Praha: Scientia, 2003. 231 s., [1. ISBN 80-7183-266-9. info
 • PYŠEK, Petr a Lubomír TICHÝ. Rostlinné invaze. Brno: Rezekvítek, 2001. 40 s. ISBN 80-902954-4-4. info
 • VICHEREK, Jiří, Vladimír ANTONÍN, Jiří DANIHELKA, Vít GRULICH, Bronislav GRUNA, Zbyněk HRADÍLEK, Vladimír ŘEHOŘEK, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Petr VAMPOLA a Alois VÁGNER. Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 362 s. ISBN 80-210-2386-4. info
Výukové metody
Kombinace přednášek a vypracování seminární práce na téma zvoleného druhu.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Bodově je hodnocena zkouška a seminární práce. Přesné podmínky bodového hodnocení jsou uveřejněny na IS v sekci "Studijní materiály".
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/ENSb1118