ENSd0943 Badatelský seminář V c - Environmentální aspekty města a krajiny

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! NOW ( ENSd0923 Environmentální aspekty města )&&! ENSd0923 Environmentální aspekty města && ENSd0911 Badatelský seminář I && ENSd0912 Badatelský seminář II && ENSd0901 Četba
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je posílit interdisciplinární vnímání výzkumného problému v perspektivě společenských a přírodních věd a technologií z praxe (zejm. historie, filosofie, sociologie, urbanismu, krajinného plánování, ochrany přírody a památkové péče, zemědělství a dalších environmentálních věd) studentů doktorského studia a posílit jejich kompetence pro komunikaci svých zjištění odborné veřejnosti.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu, studenti
- vyhodnotí souvislosti a rozdíly mezi vlastním, oborově specifickým vnímáním svého výzkumného problému a jeho interpretacemi vycházejícími z odlišných diskursů a vědeckých oblastí;
- reflektují a analyzují různé oborové perspektivy vybraných interdisciplinárních témat souvisejících s problematikou města a krajiny;
- reflektují silné a slabé stránky ve své schopnosti komunikovat svá odborná zjištění odborné veřejnosti;
Osnova
 • 1. Úvodní hodina - hlavní témata, metodologie
 • 2. Historické přístupy ve zkoumání města a krajiny
 • 3. Environmentální historie I – metodologie a vybrané přístupy
 • 4. Environmentální historie II – vztah města a krajiny
 • 5. Vybrané přístupy studia města. Základní vhled do disciplín, hlavní směry, témata, klíčové texty, kritika
 • 6. Historické přístupy: urban history a planning history. Přehled odborných disciplín studujících dějiny měst, plánování, urbanismu, idejí apod.
 • 7. Urban studies. Historie studia města v sociálních vědách, sociologické a geografické teorie města
 • 8. Vybrané přístupy, kterými lze zkoumat krajinu, základní přehled, metodologie, historie
 • 9. Environmentální filozofie, environmentální estetika a krajina
 • 10. Sociologie, geografie a krajina
 • 11. Zemědělské vědy, krajinná ekologie, krajinářství
 • 12. Syntéza I: Ochrana přírody a památková péče
 • 13. Syntéza II: Krajinné plánování a urbanismus
Literatura
  povinná literatura
 • KOVÁŘ, Pavel. Ekosystémová a krajinná ekologie. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Praha: Karolinum, 2012, 166 s. ISBN 9788024620442. info
 • DIAMOND, Jared M. Kolaps : proč společnosti zanikají a přežívají. Translated by Zdeněk Urban. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008, 751 s. ISBN 9788020015891. info
 • LÖW, Jiří a Igor MÍCHAL. Krajinný ráz. 1. vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, 2003, 552 s. ISBN 8086386279. info
 • HALÍK, Pavel, Petr KRATOCHVÍL a Otakar NOVÝ. Architektura a město. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996, 204 s. ISBN 8020002456. info
  doporučená literatura
 • SPURNÝ, Matěj. Most do budoucnosti : laboratoř socialistické modernity na severu Čech. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016, 287 stran. ISBN 9788024633329. URL info
 • HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše : otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Druhé, doplněné vydání. Brno: Host, 2012, 207 stran. ISBN 9788072945924. info
 • FERENČUHOVÁ, Slavomíra. Meno, mesto, vec. Urbánne plánovanie v sociológii mesta a prípad (post)socialistického Brna. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 275 s. EDIS 7. ISBN 978-80-210-5583-4. info
 • CULEK, Martin a Vít GRULICH. Biogeografické členění ČR. 2010. info
 • VACKOVÁ, Barbora. Prostor, moc a utopie: Ideální město a jeho společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 171 s. EDIS, svazek 6. ISBN 978-80-210-5252-9. info
 • KLVAČ, Pavel. Člověk, krajina, krajinný ráz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 94 s. ISBN 978-80-210-5090-7. info
 • FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Magdalena HLEDÍKOVÁ, Lucie GALČANOVÁ a Barbora (eds.) VACKOVÁ. Město: Proměnlivá ne/samozřejmost. 1. vyd. Červený Kostelec / Brno: Pavel Mervart / Masarykova univerzita, 2009, 252 s. ISBN 978-80-210-4866-9. info
 • FARINA, Almo. Principles and methods in landscape ecology : toward a science of landscape. [Dordrecht]: Springer, 2007, xxii, 412. ISBN 1402033281. info
 • In the nature of cities : urban political ecology and the politics of urban metabolism. Edited by Nik Heynen - Maria Kaika - E. Swyngedouw. London: Routledge, 2006, xv, 271. ISBN 0415368286. info
 • MOLDAN, Bedřich. Životní prostředí očima přírodovědce. Edited by Jaroslav Zýka - Jan Jeník. Vyd. 1. Praha: Academia, 1979, 166 s. URL info
  neurčeno
 • The turning points of environmental history. Edited by Frank Uekötter - Jens Ivo Engels. 1 online r. ISBN 9780822977629. info
 • The Oxford handbook of environmental history. Edited by Andrew C. Isenberg. Oxford: Oxford university press, 2014, xiv, 783. ISBN 9780195324907. info
 • KOLÁŘ, Filip. Ochrana přírody z pohledu biologa : proč a jak chránit českou přírodu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2012, 213 s. ISBN 9788073634148. info
 • Nature, aesthetics, and environmentalism : from beauty to duty. Edited by Allen Carlson - Sheila Lintott. New York: Columbia University Press, 2008, ix, 458. ISBN 9780231138871. URL info
 • SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Translated by Petr Pálenský. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007, 702 s. ISBN 9788073630713. info
 • CARLSON, Allen. Aesthetics and the environment : the appreciation of nature, art and architecture. 1st pub. London: Routledge, 2000, xxi, 247. ISBN 041530105X. info
 • The wealth of nature : environmental history and the ecological imagination. Edited by Donald Worster. New York: Oxford University Press, 1993, x, 255. ISBN 0195092643. URL info
 • Geologie a životní prostředí. Edited by Bedřich Moldan. Praha: Ústřední ústav geologický, 1974, 141 s. info
Výukové metody
Společné diskuse; prezentace vlastních projektů studentů v kontextu přednášených témat.
Metody hodnocení
Povinná účast na výuce v rozsahu nejméně 70% a prezentace vlastního výzkumného projektu či zjištění. Ověření schopnosti diskutovat o vlastním tématu z interdisciplinární perspektivy.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/ENSd0943