POLb1007 Politické strany světa

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Folvarčný (cvičící)
Mgr. Milan Podmaník (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL102 Systémy politických stran && ! NOW ( POL102 Systémy politických stran ) && ( POL104 Úvod do politologie ) || ( POLb1001 Úvod do politologie )
Absolvování předmětu Úvod do politologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základními pojmy, modely a teoretickými přístupy ke studiu stran a systémů politických stran. Dále získají studenti rozhled v podobě politického stranictví v demokratických režimech a podrobně se seznámí s vybranými stranickými systémy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti rozumí a dokáží interpretovat základní pojmy a koncepty spojené s politickými stranami a stranickými systémy. Dále mají znalosti současné stranické politiky.
Osnova
 • 1. Informace ke kursu a literatura, 2. Teorie politických stran I. 3. Teorie politických stran II. 4. Teorie stranických systémů I. 5. Teorie stranických systémů II. 6. Volební a stranické systémy. 7.-12. Stranické systémy vybraných demokracií (Francie, Velká Británie, Německo, Itálie, Polsko atd.). Podrobný sylabus s přesnými daty lekcí bude dostupný na začátku semestru u předmětu v IS.
Literatura
  povinná literatura
 • Fiala, P. – Strmiska, M.: Teorie politických stran. Brno 1998, resp. 2009, s. 14-66.
 • Sartori, Giovanni: Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu. Brno 2005, s. 123 – 243.
 • Gallagher, M. – Laver, M. – Mair, P.: Representative Government in Modern Europe. London 2011, s. 197-227, 314-321.
 • Kopeček, L. – Spáč, P.: System partyjny Słowacji. In Elżbieta Pałka (ed.): Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa. Wrocław 2010 (18 stran, v ISu vložena zkrácená česká verze textu).
 • Walchuk, B. A Whole New Ballgame: The Rise of Canada’s Fifth Party System. 2011 (cca 12 stran)
 • Duverger, M.: Politické strany. Praha 2016, s. 97-101 a 105.
 • Rybář, M. – Spáč, P. – Voda, P. – Nemčok, M.: Po stopách politického zemětřesení. Parlamentní volby na Slovensku roku 2016. Brno (v tisku, cca 25 stran).
 • Carty, K. Political Turbulence in Dominant Party System, PS Online, 2006 (cca 10 stran).
 • Gaffney, J. Political Leadership in France. From Charles de Gaulle to Nicolas Sarkozy. Palgrave-Macmillan, Basingstoke, 2010. s. 138 – 153.
 • Hloušek, V. – Kopeček, L. – Šedo, J.: Politické systémy. Brno 2011, s. 187 – 207
 • Dvořáková, V.: Spojené státy americké. In: Dvořáková, Vladimíra a kol.: Komparace politických systémů I. Základní modely demokratických systémů. Praha 2008, s. 78 – 87.
 • Markowski, R. The Polish parliamentary election of 2015: a free and fair election that results in unfair political consequences. West European Politics, 39, 2016, s. 1311-1322.
Výukové metody
Předmět je založen na přednáškách a seminářích.
Metody hodnocení
Závěrečné a průběžné přezkoušení, seminární práce, prezentace na semináři, účast. Celkové hodnocení předmětu: A. Výborně 50 – 46, bodů, B. Velmi dobře plus 45 – 42 bodů, C. Velmi dobře 41 – 38, bodů, D. Dobře plus 37 – 34 bodů, E. Dobře 33 – 30 bodů, F. Neprospěl 29 bodů a méně.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/POLb1007