PSYb2610 Aplikovaná psychologie výchovy a vzdělávání

Fakulta sociálních studií
jaro 2023

Předmět se v období jaro 2023 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Jabůrek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dana Seryjová Juhová (cvičící)
Mgr. Ondřej Straka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY261 Aplikovaná psychologie výchovy a vzdělávání && ( PSY110 Psych. výchovy a vzdělávání || PSYb1100 Psych. výchovy a vzdělávání )
Předpokladem je zejména úspěšné zvládnutí předmětu PSY110 (Psychologie výchovy a vzdělávání).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je doplnit teoretické znalosti z oblasti pedagogické psychologie o praktickou (sebe)zkušenost a dovednost. Na modelových příkladech jsou formou projektové výuky předváděny možnosti jednoduché diagnostiky, plánování intervence i praktických postupů při řešení problémů vznikajících při výchově a vzdělávání. Důraz bude kladen na samostatnou práci, na přípravu modelové hodiny určené na rozvoj metakognivních strategií.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen: Provést rozbor - diagnostiku strategií učení konkrétního žáka Identifikovat deficity při učení Návrhnout řešení pro překonávání stávajícíh obtíží Sumarizovat metakognitivní přístupy aplikovatelné na jednotlivé školní předměty.
Osnova
  • Učení jako specifická dovednost i forma sebezkušenosti Metakognitivní strategie Vztah inteligence a metakognice Možnosti intervence pomocí rozvoje metakognitivních stategií Základní principy úspěšného metakognitivního tréningu ve škole i v domácím prostředí Aplikace matakognitivních postupů na žáky různého věku Aplikace metakognice na jednotlivé školní předměty Zhodnocení metakognitivních postupů.
Literatura
  • LOKAJÍČKOVÁ, Veronika. Metakognice – vymezení pojmu a jeho uchopení v kontextu výuky. Pedagogika. 2014, roč. 64, č. 3, s. 287-306. ISSN 0031-3815. URL info
  • PRAVDOVÁ, Blanka. Podpora metakognice v pregraduální přípravě studentů učitelství. In Duchovičová, J., Babulicová, Z., Zelená. H. Medzinárodný dialóg o pedagogických a psychologických aspektoch edukácie. Nitra. Nitra, 2013. s. 60-68, 566 s. ISBN 978-80-558-0501-6. info
  • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Translated by Karel Balcar. Vydání třetí. Praha: Portál, 2011. 172 stran. ISBN 9788026200437. info
  • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vydání druhé. Praha: Portál, 2007. 655 stran. ISBN 9788073672737. info
  • GAVORA, Peter. Učitel a žáci v komunikaci. Translated by Veronika Lyková. Brno: Paido, 2005. 165 stran. ISBN 8073151049. info
  • MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 239 s. ISBN 80-7178-246-7. info
  • GAVORA, Peter. Žiak a text. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992. ISBN 8008003332. info
Výukové metody
Teoretická příprava, příprava jedné vyučovací hodiny určené na rozvoj metakognitivních strategií žáků 1. stupně, skupinová diskuse, aplikace připravené vyučovací hodiny přímo v základní škole, zhodnocení.
Metody hodnocení
domácí úkoly, četba
skupinový projekt, prezentace
zkouška - písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/PSYb2610