SPRb1105 Sociální právo

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Iva Kernová (přednášející)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
SPRb1104 Základy práva
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje na předmět základy práva. Uvádí hlouběji do současného stavu sociálního zákonodárství v ČR. Výuka je realizována formou přednášek a seminářů. Přednášky seznamují se základem probíraných tématických celků. Semináře dávají prostor pro diskusi a procvičování učiva řešením konkrétních příkladů z praxe, práci v malých skupinách. Student je po absolvování předmětu schopen prakticky se orientovat v oblasti sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. Zná a chápe právní úpravu problematiky cizinců a azylantů. Dokáže při práci s klienty brát ohled na státní občanstvív právním kontextu. Je schopen samostatně řešit konkrétní sociální situace klientů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni:
definovat základní sociálně právní terminologii;
orientovat se v českém sociálním právu;
Osnova
 • 1. Sociální zabezpečení: pojetí, sociální práva, základní pilíře, financován 2. Dávky nemocenského pojištění: nemocenské, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství (podmínky nároku, účel, výše, výpočet dávky, uplatňování nároku, vyhotovování žádosti) 3. Dávky důchodového pojištění: zákon o důchodovém pojištění, druhy důchodů (podmínky nároku, účel, výše, výpočet dávky, uplatňování nároku), zvyšování důchodů, penzijní připojištění 4. Dávky státní sociální podpory: zákon o státní sociální podpoře, druhy a podmínky jednotlivých dávek, účel dávek, výše, výpočet dávky, uplatňování nároku, vyhotovování žádosti 5. Služby sociální péče 6. Pomoc v hmotné nouzi Mimořádné výhody poskytované zdravotně postiženým a starým občanům 7. Životní a existenční minimum 7. Problematika rodiny: zastupování dítěte, správa záležitostí dítěte, vyhotovování návrhů na omezení a zbavení rodičovských práv, vyhotovování návrhů na stanovení výživného, postup při uzavírání náhradní rodinné výchovy, řešení konkrétních problémových situací v rodině 8. Problematika uprchlíků na území ČR: právní postavení uprchlíka, podmínky získání statutu uprchlíka, nároky uprchlíků, řešení konkrétních problémových situací 9. Pobyt cizinců na území ČR Problematika státního občanství ČR Literatura - Zákon č.100/1988 Sb. o soc. zabezpečení - Zákon č.. 182/1991 Sb. kterou se provádí zákon o soc. zabezpečení - Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění - Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění soc. zabezpečení - Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění - vyhl. MPSV č. 284/1995 Sb. kterou se provádí zákon o důch. pojištění - Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění - Zákon č. 170/1999 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o penzijním připojištění - Zákon č. 117/1995 Sb. o státní soc. podpoře - Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách - Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách - Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi - Vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi - Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu - Zákon č. 325/1999 Sb. o azylu - Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR - Zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, v platném znění
Literatura
  povinná literatura
 • TOMEŠ, Igor. Sociální právo České republiky. 2., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 339 stran. ISBN 9788074789410. info
 • KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. xvi, 191. ISBN 9788074004742. info
 • POŘÍZKOVÁ, Hana. Sociální zabezpečení. In Studijní materiál pro poradce pro zaměstnanost. 1. vydání. Brno: DROM, 2008. s. 94-102, 194 s. ISBN 978-80-254-2156-7. info
 • Sociální zabezpečení 2008. Praha: Česká správa sociálního zabezpečení, 2008. 32 s. ISBN 9788087039076. info
 • GREGOROVÁ, Zdeňka a Milan GALVAS. Sociální zabezpečení. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 280 s. ISBN 8072391763. info
  doporučená literatura
 • TELEC, Ivo. Sociální právo a veřejné zdravotní pojištění. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2017, roč. 156, č. 7, s. 587-602. ISSN 0231-6625. info
 • KOMENDOVÁ, Jana. Právo zaměstnance na dovolenou jako základní sociální právo. In Barancová Helena, Olšovská Andrea. Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. 1. vyd. Praha: Leges, 2016. s. 183-198. ISBN 978-80-7502-177-9. info
 • KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo : rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Vyd. 1. Praha: C.H.Beck, 2010. xv, 240. ISBN 9788074003431. info
 • TOMEŠ, Igor a Kristina KOLDINSKÁ. Sociální právo Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. xvi, 267. ISBN 8071798312. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, studium právních předpisů, diskuse, procvičování učiva řešením konkrétních příkladů z praxe, práce v malých skupinách, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Povinná účast na seminářích. Podmínkou zkoušky je zpracování průběžně zadávaných domácích úkolů. Zkouška písemná (otevřené i uzavřené otázky). K úspěšnému zvládnutí je potřebná 65% úspěšnost.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.