SPRb1117 Odborná praxe a supervize III, komunitní

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/12. Celkem 156 hodin praxe. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
( SPR115 Praxe II ) && ! NOW ( SPR116 Praxe III )
Studenti, kteří se specializují na předměty sociální práce, v 5. semestru vybírají a zapisují podle vlastního zaměření předmět SPP116, zaměřený na skupinovou sociální práci, nebo SPP 117, zaměřený na komunitní práci. Studenti, kteří se specializují na předměty sociální politiky, v 5. semestru povinně zapisují předmět SPP 117, zaměřený na komunitní práci. Praxe probíhá v Brně, výjimky schvaluje katedra SPSP.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmnět má dva hlavní cíle. Prvním z cílů je uvést studenty do problematiky komunitního přístupu v sociální práci, vytvořit si představy o možnostech tohoto přístupu a kompetencích komunitního sociálního pracovníka. Studentům jsou zprostředkovány teorerické poznatky o komunitní práci a obecné principy této metody. Studenti obvykle společně pracují na komunitním projektu pro vybranou cílovou skupinu.Druhým cílem je naplnění podpůrné a vzdělávací funkce supervize. Propojením obou cílů/rovin dostávají studenti prostor pro reflexi zkušeností z vlastní praxe, nácvik dovedností, seznámení s metodickými postupy. Po ukončení předmětu by student měl být schopen: používat základní terminologii v oblasti komunitní sociální práce; vysvětlit role a kompetence komunitního sociálního pracovníka; využít informace a dovednosti k plánování sociálních služeb; diskutovat využití supervize v sociální práci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - indentifikovat a shrnout hlavní rysy komunitní sociální práce v ČR; - popsat roli komunitního sociálního pracovníka; - analyzovat činnosti a personální zajištění vybraného pracoviště praxe; - shrnout zkušenosti se s poskytováním supervize; - shrnout zkušenosti z praxe s vybranou komunitou nebo cílovou skupinou;
Osnova
 • Základní pojmy
 • úloha supervize v sociální práci
 • typy komunitní práce
 • role komunitního pracovníka
 • specifické kompetence komunitního pracovníka
 • metoda komunitního plánování sociálních služeb
 • refexe praxe
 • zpětná vazba k průběžným úkolům k praxi
Literatura
  povinná literatura
 • Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013.
 • HAVRDOVÁ, Zuzana a Martin HAJNÝ. Praktická supervize : průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize. Praha: Galén, 2008. 213 s. ISBN 9788072625321. info
 • STEPNEY, Paul a Keith POPPLE. Social work and the community : a critical context for practice. New York: Palgrave Macmillan, 2008. x, 201. ISBN 9781403991263. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce :metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
 • GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Translated by Karel Müller. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 195 s. ISBN 80-85850-62-1. info
 • HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 221 s. ISBN 80-85850-45-1. info
 • POPPLE, Keith. Analysing community work :its theory and practice. 1st pub. Buckingham: Open University Press, 1996. x, 131 s. ISBN 0-335-19408-7. info
  doporučená literatura
 • Velký sociologický slovník. Sv. II, P-Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. s. 749-162. ISBN 80-7184-310-52. info
 • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
Výukové metody
Typ výuky: teoretická příprava, diskuse, cvičení, průběžné úkoly, denník praxe, skupinová supervize, individuální supervize.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: hodnocení pracovních listů, esej, skupinová reflexe, individuální reflexe praxe, denník praxe, individuální supervize, hodnocení vedoucím praxe.
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/SPRb1117