VPL151 Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (přednášející)
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 P24
Předpoklady
! VPLb1151 Vzdělávací politika a RLZ && ! NOWANY ( VPLb1151 Vzdělávací politika a RLZ )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je představit studentům základní principy, cíle, funkce a nástroje vzdělávací politiky v ČR i v zahraničí se zvláštním důrazem na roli vzdělávání, vzdělání a kvalifikace v současné znalostní společnosti. Studenti jsou vedeni k pochopení klíčových vazeb mezi vzdělávací politikou a dalšími sociálními politikami (zdůrazněna je zejména vazba na politiku pracovního trhu – lidský kapitál, zaměstnatelnost, celoživotní učení, znalostní společnost), k porozumění procesu tvorby vzdělávacích a výcvikových programů a ke schopnosti vyhodnotit jejich účinky pro různé aktéry a navrhovat vhodná a efektivní řešení problémů ve vzdělávání. Na rozdíl od jiných kursů podobného zaměření tento jasně upozorňuje na hlavní rizika a neefektivity, ke kterým přispívá nedostatečná reflexe potřeb pracovního trhu politikou vzdělávání (nevyhovující zaměření vzdělávacího systému, nevyužité lidské zdroje, důsledky pro veřejné rozpočty).
Osnova
 • 1) Vzdělávací politika jako součást sociální (veřejné) politiky – funkce, principy, cíle, aktéři, úrovně, vazba na ostatní dílčí sociální politiky 2) Primární vzdělávání a profesní příprava jako „vstupenka“ na trh práce – vzdělávací systémy, jejich cíle, subjekty, programy, účinky 3) Další (celoživotní) vzdělávání jako prostředek adaptability pracovníků, flexibility trhu práce a aplikace, reprodukce a rozšiřování obecné úrovně vědění – celoživotní učení, vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu, rozvoj lidských zdrojů, pracovní výcvik
Literatura
  povinná literatura
 • Alpin, C.; Shackleton, J.R. 1997. Labour Market Trends and Information Needs: Their Impact on Personel Policies. European Journal of Vocational Training No 12, pp. 7-13
 • BRDEK, Miroslav a Helena VYCHOVÁ. Evropská vzdělávací politika :programy, principy a cíle. Praha: ASPI, 2004. 167 s. ISBN 80-86395-96-0. info
 • Brožová, D. 2002. Nová ekonomika a trhy práce. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • Descy, P. 2002. Having a Low Level of Education in Europe: An At-Risk Situation. European Journal of Vocational Training No 26, pp. 58-69
 • Eliasson, G. 1999. Diplomas, Labour Market Signalling and the Allocation of Competence on Jobs. European Journal of Vocational Training No 16, pp. 67-72
 • Hage, J.; Fuller, B.; Garnier, M.A. 1988. The Active State, Investment in Human Capital and Economic Growth: France 1825-1975. American Sociological Review, Vol. 53, No. 6, pp. 824-837
 • HERRNSTEIN, Richard J. a Charles MURRAY. The bell curve :intelligence and class structure in american life. New York: Free Press Paperbacks Book, 1994. xxvi, 872. ISBN 0-684-82429-9. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Problematika osob s nízkou kvalifikací na trhu práce. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 122-140. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. info
 • Horáková, M.; Rákoczyová, M. 2003. Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny nezaměstnaných. In: Sirovátka, T.; Mareš, P. (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita
 • International handbook of lifelong learning. Edited by David Aspin. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001. x, s. 405-. ISBN 0-7923-6815-0. info
 • Jasaňová, K. 2002. Teória ludského kapitálu a rozvoj územia. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • Jirásek, J.A. 2002. Lidský kapitál. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • Kalous, J. 2002. Česká republika na cestě ke společnosti vědění? In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • KALOUS, Jaroslav. Teorie vzdělávací politiky. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 96 s. ISBN 8021102470. info
 • Krebs, V.; Durdisová, J.; Poláková, O.; Žižková, J. 2002. Sociální politika. Praha: Aspi Publishing s.r.o. (vybraná kapitola)
 • Mallet, L. et al. 1997. Certificates, Skills and Job Markets in Europe. European Journal of Vocational Training No 12, pp. 20-34
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. info
 • PAVLÍK, Oldřich, Luboš CHALOUPKA a Karel KOHOUT. Vzdělávání dospělých : výtah z dokumentů a publikací. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 111 s. info
 • POTŮČEK, Martin. Sociální politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. ISBN 808585001X. info
 • Education, training and employment dynamics :transitional labour markets in the European union. Edited by Klaus Schömann - Philip J. O'Connell. Cheltenham: Edward Elgar, 2002. xx, 388 s. ISBN 1-84064-278-5. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Marginalizace na pracovním trhu : příčiny diskvalifikace a selhávání pracovní síly. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1997. 138 s. ISBN 8021017163. info
 • Sparkes, J. 1999. Schools, Education and Social Exclusion. CASEpaper 29. London: ESRC
 • Veselý, A. 2004. Společnost vědění jako teoretický koncept. In: Sociologický časopis, ročník 40, číslo 4, s. 433-446
Výukové metody
Čtení textů, domácí a skupinová práce ve výuce.
Metody hodnocení
Písemný test, seminární práce, Závěrečná zkouška.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/VPL151