VPLb1152 Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Iva Kernová (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
Garance
JUDr. Iva Kernová
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 P24, Út 12:00–12:50 P24
Předpoklady
! VPL152 Právo zaměstnanosti && ! NOWANY ( VPL152 Právo zaměstnanosti ) && ( VPL104 Základy práva || SPR104 Základy práva || SPRb1104 Základy práva )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 43 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/43, pouze zareg.: 0/43, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/43
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurz základy práva. Uvádí studenty hlouběji do pracovněprávní problematiky, problematiky zaměstnanosti a kolektivního vyjednávání. Zaměřuje se na řešení konkrétních problémů, které přináší praxe. Zohledňuje zaměření studentů na veřejnou politiku a lidské zdroje.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - orientovat se v oblasti problematiky zaměstnanosti, pracovního práva, práva kolektivního vyjednávání - řešit konkrétní problémy, které přináší praxe - základního právního poradenství v těchto oblastech
Osnova
  • I. PRÁVO ZAMĚSTNANOSTI 1. Působnost MPSV a úřadů práce v oblasti zaměstnanosti. 2. Právo na zaměstnání, zprostředkování zaměstnání, zájemce o zaměstnání, uchazeč o zaměstnání. 3. Povinnost hlášení volných pracovních míst zaměstnavatelem 4. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci 5. Zprostředkování zaměstnání agenturami práce 6. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 7. Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí 8. Aktivní politika zaměstnanosti 9. Povolování výkonu činnosti dítěte v oblasti umělecké, kulturní, sportovní, reklamní. 10. Kontrolní činnost v zaměstnanosti II. PRACOVNÍ PRÁVO 1. Pracovní poměr: vznik, druhy, pracovní smlouva, zkušební doba, konkurenční doložka, mzdová a další ujednání, jmenování. 2. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr : dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti 3. Změny obsahu pracovněprávního vztahu: smluvní princip, jednostranné změny v souvislosti s přechodem práv a povinností na jiný zaměstnavatelský subjekt 4. Skončení pracovněprávního vztahu, další povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru, projednání s odborovou organizací, hromadné propouštění, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudky, odstupné, práva vyplývající z neplatného skončení pracovního poměru, skončení dohod o provedení práce a pracovní činnosti. 5. Pracovní doba: definice, délka, druhy, odpočinek mezi směnami a v týdnu, práce přesčas a pohotovost, práce v noci, evidence pracovní doby. 6. Dovolená: délka, čerpání, přerušení, krácení. 7. Překážky v práci 8. Mzdy, platy, odměny 9. Náhrada škody: odpovědnost zaměstnance, odpovědnost zaměstnavatele 10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 11. Péče o zaměstnance. III. KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 1. Kolektivní smlouva: pojem, vznik,délka, druhy 2. Vnitřní předpis: pojem, vznik, vztah ke kolektivní smlouvě 3. Odborové organizace: pojem, vznik, pravomoci (součinnost, spolurozhodování, rozhodování, kontrola) 4. Rada zaměstnanců: vznik, funkční období, práva a povinnosti 5. Postup při uzavírání kolektivních smluv: řízení před zprostředkovatelem, řízení před rozhodcem, stávka, výluka 6. Kolektivní smlouvy vyššího stupně 7. Tripartita 8. Přístup k nadnárodním informacím: Evropská rada zaměstnanců ustavena ujednáním, Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání, Evropská rada zaměstnanců ustavena podle ZP. Právní prameny: - z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce - z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - z.č. 73/2011 sb., o Úřadu práce České republiky - Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek - Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců - z.č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání - z.č. 120/1990 Sb., kterým se upravují vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli - Vyhláška č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně - Zákon č. 118/2000 sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Literatura
    doporučená literatura
  • - Šíma Alexander, Milan Suk: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, C.H. Beck, 2017, ISBN: 978-80-7400-663-0
  • - Neščáková L.: Pracovní právo pro neprávníky, Grada, 2012, ISBN: 978-80-247-4091
  • Troster P., Knebl P.: Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář, Wolters Kluwer, 2014 ISBN: 978-80-7478-644-0
Výukové metody
Přednášky, semináře, studium právních předpisů, diskuse, procvičování učiva řešením konkrétních příkladů z praxe, práce v malých skupinách.
Metody hodnocení
zkouška: test (otevřené i uzavřené otázky)
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.