EVS134 Úvod do studia lidských práv

Fakulta sociálních studií
podzim 2006
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 49 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz Úvod do studia lidských práv si klade za cíl seznámit posluchače se základními poznatky z oblasti lidských práv. Student by měl získat díky rozboru historických a filozofických pramenů dané problematiky ucelenou představu o myšlence lidských práv, která dále bude konkretizována pojednáním o nejdůležitějších systémech ochrany lidských práv se zvláštním důrazem na situaci v Evropě. Rozebrána tedy bude jak část teoretická, tak posléze reálná aplikace ochrany lidských práv v praxi prostřednictvím mezinárodních orgánů soudního typu. Posluchač bude seznámen se základními dokumenty z dané oblasti, jakož i s významnými teoretickými pracemi a skrze výklad o rozhodovací činnosti jednotlivých mezinárodních institucí rovněž s praktickým dopadem ochrany lidských práv. V jednotlivých seminářích bude věnována pozornost rozborům aktuálních problémů na poli lidských práv (univerzalizmus v. relativizmus, mučení iráckých vězňů, zákaz nošení šátků, atd.) a vítá se co nejširší diskuze. Kurz má zároveň sloužit jako základ pro zájemce o další prohloubení znalostí v oblasti ochrany lidských práv v Evropě, které bude realizováno v jarním semestru roku 2006 v podobě kurzu Ochrana lidských práv v Evropě.
Osnova
  • 1) Úvodní hodina 2) Vysvětlení základních pojmů (definice; universalismus; charakteristiky práv; generace práv; klasifikace, atd.) 3) Filozofické prameny lidských práv. Různé kultury a jejich přístup k lidským právům 4) Historický vývoj ochrany lidských práv 5) Průběžný test. Česká republika a lidská práva. 6) OSN a lidská práva (Charta, Všeobecná deklarace, Mezinárodní úmluva o občanských a politických právech) 7) Ochrana lidských práv v Evropě (Rada Evropy, OBSE, EU) 8) Ochrana lidských práv v rámci Rady Evropy (Evropská úmluva o lidských právech, Evropský soud pro lidská práva) 9) Evropská unie a lidská práva (vývoj, Charta, vztah ESD k Evropskému soudu pro lidská práva) 10) Systémy ochrany lidských práv mimo Evropu 11) Mezinárodní tribunály pro válečné zločiny. NGOs 12) Zápočtový test Literatura: 2) MAIER, Hans. Lidská práva nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. In HANUŠ, Jiří. Lidská práva. Brno: CDK, 2001, s. 7-31. (25 stran) MACFARLANE, L.J.: The Theory and Practice of Human Rights. London: Maurice Temple Smith, 1985, s. 3-18. (16 stran) 3) BAEHR, Peter R. Human Rights. Universality in Practice. New York: Palgrave, 2001. pp. 9-19. (11 stran) ROBERTSON, A.H. Human Rights In The World. 2nd ed., Manchester: Manchester University Press, 1982, pp. 3-14. (12 stran) FLOSS, Pavel. Filozofické aspekty problému lidských práv. In HANUŠ, Jiří. Lidská práva. Brno: CDK, 2001, s. 32-39. (8 stran) 4) MAIER, Hans. Lidská práva nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. In HANUŠ, Jiří. Lidská práva. Brno: CDK, 2001, s. 7-31. (25 stran) ROBERTSON, A.H. Human Rights In The World. 2nd ed., Manchester: Manchester University Press, 1982, pp. 15-23. (9 stran) 5) PŠTROSS, Tomáš. Problematika lidských práv v České zahraniční politice. In: PICK, Otto - HANDL, Vladimír (eds.). Zahraniční politika České republiky 1993-2004. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004, 211-226. (16 stran) 6) SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 93-99. (7 stran) BAEHR, Peter R. Human Rights. Universality in Practice. New York: Palgrave, 2001. pp. 57-71. (15 stran) 7) HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika. Praha: Linde, 2003, s. 9-35. (27 stran) 8) HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika. Praha: Linde, 2003, s. 36-75. (40 stran) 9) ŠIŠKOVÁ, Naděžda. Evropská unijní ochrana lidských práv. Praha: Linde, 2001, s. 7-35. (29 stran) 10) SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 85-93. (9 stran) BAEHR, Peter R. Human Rights. Universality in Practice. New York: Palgrave, 2001. pp. 78-82. (5 stran) 11) TOMUSCHAT, Christian. Human Rights. Between Idealism and Realism. Oxford: Oxford University Press, 2003, pp. 280-292. (13 stran)
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet Podmínky udělení zápočtu: zisk alespoň 65 bodů Bodování: Max. 20 bodů seminární práce (12 000 až 14 000 tisíc znaků textu s mezerami); Max. 30 bodů průběžný test Max. 40 bodů závěrečný test
Informace učitele
Literatura v angličtině: 90 stran Literatura v češtině: 152 stran + mezinárodní úmluvy: cca 40 stran (v češtině) Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí pod-vodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vy-dávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševní-ho vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.