EVS134 Úvod do studia lidských práv

Fakulta sociálních studií
podzim 2009
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Hoder (pomocník)
Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
Čt 12:00–13:30 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 266 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/266, pouze zareg.: 0/266
Mateřské obory/plány
předmět má 43 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz „Úvod do studia lidských práv“ si klade za cíl seznámit posluchače se základními poznatky z oblasti lidských práv. Student by měl získat díky rozboru historických a filozofických pramenů dané problematiky ucelenou představu o myšlence lidských práv, která dále bude konkretizována pojednáním o nejdůležitějších systémech ochrany lidských práv se zvláštním důrazem na situaci v Evropě. Rozebrána tedy bude jak část teoretická, tak posléze reálná aplikace ochrany lidských práv v  raxi prostřednictvím mezinárodních orgánů soudního typu. Posluchač bude schopen popsat základní dokumenty z dané oblasti, vysvětlit hlavní teoretické směry, fungování rozhodovací činnosti jednotlivých mezinárodních institucí a rovněž posoudit jejich praktický dopad na ochranu lidských práv. V jednotlivých seminářích bude věnována pozornost rozborům aktuálních problémů na poli lidských práv a vítá se co nejširší diskuze.
Osnova
 • PROGRAM
 • 1) Úvodní hodina
 • 2) Vysvětlení základních pojmů (definice; universalismus;charakteristiky práv; generace práv; klasifikace, atd.)
 • 3) Filozofické prameny lidských práv
 • 4) Různé kultury a jejich přístup k lidským právům
 • 5) Historický vývoj ochrany lidských práv
 • 6) Průběžný test
 • 7) OSN a lidská práva (Charta, Všeobecná deklarace, Mezinárodní úmluva o občanských a politických právech)
 • 8) Ochrana lidských práv v Evropě (Rada Evropy, OBSE, EU)
 • 9) Ochrana lidských práv v rámci Rady Evropy (Evropská úmluva o lidských právech, Evropský soud pro lidská práva)
 • 10) Systémy ochrany lidských práv mimo Evropu
 • 11) Mezinárodní trestní spravedlnost
 • 12) Aktuální problémy ochrany lidských práv, diskuze
 • 13) Závěrečný test.
 • Literatura: bude k nalezení vždy s dostatečným předstihem před hodinou v interaktivní osnově a studijních materiálech.
Literatura
 • HAAS, Michael. International human rights : a comprehensive introduction. New York, NY: Routledge, 2008. xix, 440. ISBN 9780203936269. info
 • DONNELLY, Jack. Universal human rights in theory and practice. 2nd ed. Ithaca: Cornell University Press, 2003. viii, 290. ISBN 0801487765. info
 • BAEHR, Peter R. Human rights :universality in practice. 1st pub. Basingstoke: Palgrave, 2001. xii, 178 s. ISBN 0-333-96856-5. info
 • FIALA, Petr. Politická dimenze lidských práv. In HANUŠ, Jiří. Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciaci. Brno: CDK, 2001. s. 40-55, 15 s. sborník. ISBN 80-85959-86-0. info
Výukové metody
Mezi použité výukové metody patří přednášky, diskuze, tříbení argumentace, použití audiovizuálních materiálů (filmy) a následná debata o nich.
Metody hodnocení
Ukončení kurzu: zkouška
Hodnocení: semestr je rozdělen do dvou bloků – první se věnuje teoretickým aspektům lidských práv, zatímco druhý mezinárodním systémům jejich ochrany. Po každém bloku se píše test v počítačové učebně, který slouží k ověření znalostí.
Průběžný test: max. 30 bodů (jedna velmi otevřená otázka)
Závěrečný test: max. 40 bodů (multiple-choice test)
-------------------------------------------------------------
Celkem: max. 70 bodů
A 70–66 bodů
B 65–60 bodů
C 59–54 bodů
D 53–48 bodů
E 47–42 bodů
------------------
F 41 a méně
Informace učitele
Sledujte průběžně interaktivní osnovu. V případě zájmu o konzultaci, diskuzi, doporučení literatury atd. jsem k dispozici buď na mailu (hsmekal@fss.muni.cz) nebo osobně v místnosti č. 448. Jakýkoliv Váš dotaz či zájem o lidskoprávní problematiku je vítán! Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí pod-vodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vy-dávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševní-ho vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.