BSS105 Mezinárodní bezpečnostní politika

Fakulta sociálních studií
podzim 2007
Rozsah
1/1. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Libor Frank, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Vaďura, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Rozvrh
Po 10:00–11:40 P22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na poznání základů soudobé mezinárodní bezpečnostní politiky. Studenti a studentky se seznámi s její strukturou, s bezpečnostní politikou významných států, s mezinárodními bezpečnostní zepečnostními organizacemi a režimy a s důležitými nevldáními aktéry.
Osnova
  • 1. Úvod do studia mezinárodní bezpečnostní politiky 2. Vymezení a struktura mezinárodní bezpečnostní politiky 3. Problémy soudobé mezinárodní politiky 4. Bezpečnostní politika významných států 5. OSN a přidružené mezinárodní organizace 6. Další globální mezinárodní bezpečnostní organizace a režimy 7. NATO a přidružené organizace 8. EU a ZEU 9. OBSE a Rada Evropy 10. Evropské subregionální organizace a režimy 11. Mezinárodní bezpečnostní organizace a režimy v Asii, Oceánii 12. Mezinárodní bezpečnostní organizace a režimy v Africe a Americe a v Antarktidě 13. Bezpečnostní politika významných transnacionálních nevládních aktérů 14. Závěrečné písmené přezkoušení
Literatura
  • Informace o literatuře jsou ve složce studijní materiály.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. V rámci kursu je po splnění příslušných úkolů možné získat maximálně 60 bodů, pro absolvování kursu je třeba minimálně 36 bodů. Ohodnocení jednotlivých úkolů je následující: 10 bodů: prezentace na semináři (1 prezentace v power pointové podobě bude zpracována pracovní skupinou zpravidla 3-4 studentů/studentek; témata prezentací jsou zadána na počátku semestru, prezentaci je třeba den před jejím přednesením vložit do příslušné složky v IS MU). 15 bodů: seminární práce (zpracovává ji jeden student a týká se vybraného problému z části prezentace, kterou připravoval. Rozsah je cca 10 normostran, tj. 18 000 znaků, práce musí obsahovat seznam literatury a citace dle normy, termín odevzdání 17. 12. 2007 do příslušné složky v IS MU). Plagiátorství je nepřípustné. 5 bodů. Průběžné písemné přezkoušení (v seminářích od 8. 10. do 3. 12 bude vždy na konci semináře vypsán termín pro průběžné písemné přezkoušení; sestává ze dvou testových a jedné otevřené otázky; bude pokrývat látku probranou od počátku semestru do předchozího semináře/ student/studentka si vybere, ve kterém termínu hodlá průběžné přezkoušení psát a oznámí to na předchozím semináři; průběžné přezkoušení nelze opakovat ani opravovat). 30 bodů: Závěrečné písemné přezkoušení (pokrývá zadanou literaturu a odpřednášenou látku, včetně prezentací a seminárních diskusí za celou dobu semestru, budou vysány termíny dle studijního řádu MU, včetně opravných): Hodnocení: 56-60 bodu: A 51-55 bodu: B 46-50 bodu: C 41-45 bodu: D 36-40 bodu: E 35 a méně: F..
Informace učitele
Více informací k předmětu viz složka studijní materiály v IS. Obecné upozornění k pracem studentů: Plagiátorství je nepřípustné a bude sankcionováno dle příslušných norem FSS MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.