BSS105 Mezinárodní bezpečnostní politika

Fakulta sociálních studií
podzim 2009
Rozsah
1/1. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Libor Frank, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Šafářová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Rozvrh
Po 12:00–13:30 P52
Předpoklady
BSS104 Metodologie BSS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs je zamýšlen jako analýza soudobé mezinárodní politiky. (problémů i aktérů). Cílem předmětu je vysvětlit soudobou strukturu a procesy mezinárodní bezpečnostní politiky. Studenti by měli být schopni pochopit a vysvětlit bezpečnostní politiku mezinárodních mocností, mezinárodních vládních i nevládních bezpečnostních organizací i mezinárodních bezpečnostních režimů. Studenti by měli být schopni i identifikovat hlavnívývojové trendy mezinárodní bezpečnostní politiky.
Osnova
  • 1. Úvod do studia mezinárodní bezpečnostní politiky 2. Vymezení, struktura a teorie mezinárodní bezpečnostní politiky 3. Mezinárodní právo v oblasti bezpečnosti 4. Geopolitika 5. Vývoj mezinárodní bezpečnostní politiky 6. Hlavní problémy soudobé mezinárodní bezpečnostní politiky 7. Bezpečnostní politika významných států 8. Bezpečnostní politika významných transnacionálních nevládních aktérů 9. OSN a další globální mezinárodní bezpečnostní organizace 10. NATO a přidružené organizace a projekty 11. Bezpečnostní organizace v Evropě 12. Mimoevropské mezinárodní bezpečnostní organizace a režimy 13. Shrnutí předmětu
Literatura
  • Extended valid list of literature in the IS (study materials)
  • EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 327 s. ISBN 9788073675400. info
  • WAISOVÁ, Šárka. Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 255 s. ISBN 9788073801090. info
  • Re-ordering the world. Edited by Mark Leonard. 1st pub. London: Foreign Policy Centre, 2002. xviii, 129. ISBN 1903558107. info
Výukové metody
Předmět sestává z přednášek a seminářů. Různé aspkety mezinárodní bezpečnostní politiky jsou objasněny v přednáškách, které jsou dále diskutovány na seminářích. Prezentace seminárních prací je rovněž součástí semináře.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. V rámci kursu je po splnění příslušných úkolů možné získat maximálně 60 bodů, pro absolvování kursu je třeba minimálně 36 bodů. Ohodnocení jednotlivých úkolů je následující: 6 bodů: prezentace na semináři. Prezentace v power pointové podobě bude zpracována buď jedním studentem/studentkou nebo pracovní skupinou 2-4 studentů/studentek; v případě kolektivní práce je pak společné i hodnocení. Témata prezentací a jejich termíny jsou zadány na počátku semestru, prezentaci je třeba den před jejím přednesením vložit do příslušné složky v IS MU). Délka prezentace je cca 15 minut. Na prezentaci budou hodnoceny schopnost uchopit a vysvětlit zadanou problematiku a obhájit pojetí a závěry. Diskuse o prezentaci slouží i jako předpoklad pro úspěšné napsání seminární práce. Přihlašování k tématům prezentací je možné výhradně na prvních třech seminářích v semestru. 12 bodů: seminární práce. Seminární práci musí student/studentka zpracovat na stejné téma, jako měl/měla prezentaci. Bez řádně prezentované prezentace nebude přijata seminární práce. V případě kolektivní prezentace je třeba dodržet stejný autorský kolektiv i u seminární práce, nestanoví-li vyučující na žádost někoho ze skupiny v výjimečných případech jinak. Rozsah seminární práce je cca 10 normostran (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer) v případě zpracování jedním studentem, 12 normostran v případě dvou studentů/tek, 14 normostran v případě tří studentů/tek a 16 normostran v případě čtyř studnetů/tek. V případě kolektivní seminární práce je společné i její hodnocení. Na práci budou hodnoceny především naplnění zadaných cílů, její originalita, strukturovanost, invence autorů/autorek a schopnost využití dostupných zdrojů a literatury (výrazně nad rámec zadané literatury!). Práce musí obsahovat seznam zdrojů a literatury a citace dle normy katedry politologie, termín odevzdání do 8. 01. 2010 do příslušné složky v IS MU. Plagiátorství je nepřípustné. 6 bodů. Průběžné písemné přezkoušení. Ve třech seminářích – 26. 10., 2. 11. a 9. 11. bude vždy na konci semináře vypsán termín pro průběžné písemné přezkoušení; to sestává ze šesti testových otázek; bude pokrývat látku probranou od počátku semestru do předchozího semináře/ student/studentka si vybere, ve kterém termínu hodlá průběžné přezkoušení psát a oznámí to na předchozím semináři; průběžné přezkoušení nelze opakovat ani opravovat). 36 bodů: Závěrečné písemné přezkoušení (pokrývá zadanou literaturu a odpřednášenou látku, včetně prezentací a seminárních diskusí za celou dobu semestru, budou vysány termíny dle studijního řádu MU, včetně opravných). Podmínkou k hodnocení je pravidelná aktivní účast na seminářích (tolerovány jsou tři neomluvené absence za semestr). Hodnocení: 56-60 bodu: A 51-55 bodu: B 46-50 bodu: C 41-45 bodu: D 36-40 bodu: E 35 a méně: F.
Informace učitele
Více informací k předmětu viz složka studijní materiály v IS.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.