EVS134 Úvod do studia lidských práv

Fakulta sociálních studií
podzim 2014
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Dvořáková (pomocník)
Mgr. et Mgr. Jakub Fučík, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 13:30–15:00 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 220 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/220, pouze zareg.: 0/220
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz „Úvod do studia lidských práv“ si klade za cíl seznámit posluchače se základními poznatky z oblasti lidských práv. Student by měl nejprve získat díky rozboru historických a filozofických zdrojů ucelenou představu o myšlence lidských práv, která bude dále konkretizována pojednáním o nejdůležitějších systémech ochrany lidských práv se zvláštním důrazem na situaci v Evropě. Rozebrána tedy bude jak část teoretická, tak posléze reálná aplikace ochrany lidských práv v praxi prostřednictvím mezinárodních orgánů soudního typu. Posluchač bude seznámen se základními dokumenty z dané oblasti, jakož i s významnými teoretickými pracemi a skrze výklad o rozhodovací činnosti jednotlivých mezinárodních institucí rovněž s praktickým dopadem ochrany lidských práv. V jednotlivých seminářích bude věnována pozornost rozborům aktuálních problémů na poli lidských práv a vítá se co nejširší diskuze.
Osnova
 • PROGRAM
 • 1) Úvodní hodina
 • 2) Vysvětlení základních pojmů (definice; universalismus;charakteristiky práv; generace práv; klasifikace, atd.)
 • 3) Filozofické prameny lidských práv
 • 4) Různé kultury a jejich přístup k lidským právům
 • 5) Historický vývoj ochrany lidských práv
 • 6) Průběžný test
 • 7) OSN a lidská práva (Charta, Všeobecná deklarace, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech)
 • 8) Ochrana lidských práv v Evropě (Rada Evropy, OBSE, EU)
 • 9) Ochrana lidských práv v rámci Rady Evropy (Evropská úmluva o lidských právech, Evropský soud pro lidská práva)
 • 10) Systémy ochrany lidských práv mimo Evropu
 • 11) Mezinárodní trestní spravedlnost
 • 12) Aktuální problémy ochrany lidských práv, diskuze
 • 13) Závěrečný test.
 • Literatura: bude k nalezení vždy s dostatečným předstihem před hodinou v interaktivní osnově a studijních materiálech.
Literatura
 • HAAS, Michael. International human rights : a comprehensive introduction. New York, NY: Routledge, 2008. xix, 440. ISBN 9780203936269. info
 • DONNELLY, Jack. Universal human rights in theory and practice. 2nd ed. Ithaca: Cornell University Press, 2003. viii, 290. ISBN 0801487765. info
 • BAEHR, Peter R. Human rights :universality in practice. 1st pub. Basingstoke: Palgrave, 2001. xii, 178 s. ISBN 0-333-96856-5. info
 • FIALA, Petr. Politická dimenze lidských práv. In HANUŠ, Jiří. Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciaci. Brno: CDK, 2001. s. 40-55, 15 s. sborník. ISBN 80-85959-86-0. info
Výukové metody
Mezi použité výukové metody patří přednášky, přednášky expertů z praxe, diskuze, tříbení argumentace, použití audiovizuálních materiálů (filmy) a následná debata o nich.
Metody hodnocení
semestr je rozdělen do dvou bloků – první se věnuje teoretickým aspektům lidských práv, zatímco druhý mezinárodním systémům jejich ochrany. Po prvním bloku se testují znalosti a schopnost vlastní analýzy problematiky prostřednictvím distančního testu, který bude trvat dvě hodiny a bude vyžadovat kritické zamyšlení nad zadaným textem (podrobnosti budou včas sděleny). Kurz spadá do projektu OPVK, díky němuž budou vybrané hodiny vést odborníci z praxe. Součástí hodiny je diskuzi, pro niž studenti předem připraví dotazy. Dalším požadavkem pro úspěšné absolvování kurzu je participace na vypracování projektu, který se zabývá vybraným lidskoprávním problémem, s nímž se potýká Česká republika Po druhém bloku se ve zkouškovém období píše test stylem multiple choice v počítačové učebně, který slouží k ověření znalostí z celého semestru. Diskuzní otázky: max. 10 bodů (formulace otázek a účast v diskuzi) Skupinový projekt: max. 20 bodů (rozbor jednoho lidskoprávního problému v ČR) Průběžný test: max. 30 bodů (jedna velmi otevřená otázka) Závěrečný test: max. 40 bodů (test výběrem z vícero možností) Celkem: max. 100 bodů A 100–93 bodů B 92–84bodů C 83–75 bodů D 74–67 bodů E 66–60 bodů F 59 a méně
Informace učitele
Sledujte průběžně interaktivní osnovu. V případě zájmu o konzultaci, diskuzi, doporučení literatury atd. jsem k dispozici buď na mailu (hsmekal@fss.muni.cz) nebo osobně v místnosti č. 448. Jakýkoliv Váš dotaz či zájem o lidskoprávní problematiku je vítán! Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí pod-vodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vy-dávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševní-ho vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.