ENS284 Případové studie k lokálním environmentálním rizikům - kauzy

Fakulta sociálních studií
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Chabada (přednášející)
Mgr. Mikuláš Černík (přednášející)
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 9:45–11:15 U43
Předpoklady
ENS101 Lokální environm. rizika || NOW ( ENS101 Lokální environm. rizika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na předmět ENS 101 Přehled environmentálních rizik. Cílem kurzu je obeznámit studenty s několika konkrétními příklady kauz vztahujících se k lokálním environmentálním rizikům v České republice. Důraz je kladen na zachycení a ilustrování komplexnosti jednotlivých kauz.
Absolvování kurzu by studentům mělo umožnit orientovat se v zásadních environmentálních kauzách v České republice a přistupovat k jejich hodnocení s pochopením potřebných souvislostí. Studenti budou schopni samostatně kriticky zhodnotit pozice jednotlivých aktérů kauz a současně i prosazovaná řešení.
Osnova
  • Kauza NP Šumava, Rozšiřování bezzásahových území v ČR
  • Územní limity těžby hnědého uhlí v Severních Čechách
  • Jaderné elektrárny v ČR, Hlubinná úložiště jaderného odpadu
  • Výstavba vodních nádrží
  • Znečistění ovzduší na Ostravsku
  • Zábor zemědělské půdy
  • Výstavba dálnic
Literatura
  • YIN, Robert K. Case study research : design and methods. 4th ed. Los Angeles, Calif.: Sage Publications, 2009. xiv, 219. ISBN 9781412960991. info
  • Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR : souhrn. Edited by Jan Kovanda - Tomáš Hák - Bedřich Moldan. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2009. 31 s. ISBN 9788072124916. info
Výukové metody
Předmět je postaven na seminářích a individuální práci se studijními zdroji. Semináře předpokládají samostatnou průběžnou přípravu studentů a aktivní účast na hodinách.
Skupinová prezentace, Seminární práce, Účast experta/expertů
Metody hodnocení
K absolvování kurzu je nutná účast na minimálně 9 seminářích.
Hodnocení kurzu bude vedeno průběžně. Na semináři se očekává aktivní účast a zapájení do diskuze. Před každým seminářem je potřebné odevzdat krátkou individuální přípravu vypracovanou podle pokynů zadání. Studenti budou v průběhu semestru prezentovat vybrané environmentální kauzy.
Bodové hodnocení: Prezentace (20bodů), Individuální příprava na seminář (10X5bodů), Závěrečné kolokvium (30 bodů)
K udělení zápočtu je potřebné získat minimálně 60 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.