VPLn8802 Personální analýza a plánování

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Richard Vít (přednášející)
Mgr. Zuzana Pospíšilová (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 19. 10. 14:15–15:45 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, 16:00–17:30 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, So 30. 11. 9:00–10:30 Aula, 10:45–12:15 Aula, 12:30–14:00 Aula
Předpoklady
! VPL802 Personální analýza && ! NOWANY ( VPL802 Personální analýza )
Absolvování předmětu VPL801 Teorie organizace a řízení a předmětu VPL818 Řízení a rozvoj lidských zdrojů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je orientovat studenty v jednotlivých oblastech personálního řízení, které tvoří nezbytnou součást komplexního procesu řízení organizace, analyzovat jednotlivé procesy personálního řízení z hlediska cílů, aktivit , strategií a přístupů . Zvláštní důraz při studiu je kladen na objasnění souvislostí mezi strategií-organizací-řízením-lidskými zdroji jako komplexního nedělitelného celku, v němž existence jednoho podmiňuje nutnost existence druhého . Zvládnutí výchozích předpokladů personálního řízení t.j. plánování v oblasti lidských zdrojů a personálních analýz je základním východiskem pro systémový přístup k činnostem a procesům personálního řízení . Právě tyto dvě činnosti bývají v praxi zpravidla nedostatečně prováděny, jak pro jejich relativní obtížnost, tak zejména pro nedostatečnou odbornou fundovanost odpovědných pracovníků v rolích personálních manažerů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a shrnout a kriticky reflektovat základní poznatky o přístupech a procesech řízení lidí v pracovních organizacích v soukromém i veřejném sektoru; - aplikovat získané poznatky a vypracovat personální strategii a personální plány řešení konkrétních problémových situací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve vybraných pracovních organizacích
Osnova
 • A. Lidský faktor v systému řízení organizace
 • B. Plánování v oblasti lidských zdrojů - systémový přístup k řízení lidského potenciálu
 • C. Personální analýza - nezbytný institut pro tvorbu strategií a plánů
 • D. Základní personální proces - zajištění a stabilizace personálu
Literatura
  povinná literatura
 • ARMSTRONG, Michael, TAYLOR, Stephen. Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí a postupy. 13. vydání. Praha: Grada, 2015. 928 s. ISBN 978-80-247-5258-7
 • ARMSTRONG, Michael. Jak být ještě lepším manažerem. Translated by Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 312 s. ISBN 80-85865-66-1. info
 • ARMSTRONG, Michael. Personální management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 963 s. ISBN 8071696145. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie v řízení firmy :cesty efektivního využití lidského potenciálu podniku. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 1994. 411 s. ISBN 80-7175-010-7. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. info
 • Management. Edited by Heinz Weihrich - Harold Koontz. [1. vyd.]. Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7. info
  doporučená literatura
 • Organizační chování :jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Edited by František Bělohlávek. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1. info
 • CHARVÁT, Jaroslav. Firemní strategie pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 201 s. ISBN 8024713896. URL info
 • MALÝ, Milan a Jiří DĚDINA. Organizační architektura. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1996. 170 s. ISBN 80-7187-064-1. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, individuální konzultace
Metody hodnocení
přednášky, semináře, skupinový projekt "Koncepce personálního řízení vybrané organizace", prezentace, diskuze, písemný test, v případě absence na přednáškách vyšší než 75 % - ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.