VPLn8802 Personální analýza a plánování

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Alena Lubasová (přednášející), Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Kristína Chudá (přednášející)
PhDr. Hana Křivdová, Ph.D. (přednášející), Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (zástupce)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 31. 10. 9:00–10:30 P51 Posluchárna V. Čermáka, 10:45–12:15 P51 Posluchárna V. Čermáka, 12:30–14:00 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 5. 12. 9:00–10:30 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, 10:45–12:15 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VPLn8802/POWER: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Chudá, H. Křivdová, A. Lubasová, J. Winkler, I. Zelenková
VPLn8802/NADEJE: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Chudá, H. Křivdová, A. Lubasová, J. Winkler, I. Zelenková
VPLn8802/CON_GROUP: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Chudá, H. Křivdová, A. Lubasová, J. Winkler, I. Zelenková
Předpoklady
! VPL802 Personální analýza && ! NOWANY ( VPL802 Personální analýza )
Absolvování předmětu VPL801 Teorie organizace a řízení a předmětu VPL818 Řízení a rozvoj lidských zdrojů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je orientovat studenty v jednotlivých oblastech personálního řízení, které tvoří nezbytnou součást komplexního procesu řízení organizace, analyzovat jednotlivé procesy personálního řízení z hlediska cílů, aktivit , strategií a přístupů . Zvláštní důraz při studiu je kladen na objasnění souvislostí mezi strategií-organizací-řízením-lidskými zdroji jako komplexního nedělitelného celku, v němž existence jednoho podmiňuje nutnost existence druhého . Zvládnutí výchozích předpokladů personálního řízení t.j. plánování v oblasti lidských zdrojů a personálních analýz je základním východiskem pro systémový přístup k činnostem a procesům personálního řízení . Právě tyto dvě činnosti bývají v praxi zpravidla nedostatečně prováděny, jak pro jejich relativní obtížnost, tak zejména pro nedostatečnou odbornou fundovanost odpovědných pracovníků v rolích personálních manažerů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a shrnout a kriticky reflektovat základní poznatky o přístupech a procesech řízení lidí v pracovních organizacích v soukromém i veřejném sektoru; - aplikovat získané poznatky a vypracovat personální strategii a personální plány řešení konkrétních problémových situací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve vybraných pracovních organizacích
Osnova
 • A. Lidský faktor v systému řízení organizace
 • B. Plánování v oblasti lidských zdrojů - systémový přístup k řízení lidského potenciálu
 • C. Personální analýza - nezbytný institut pro tvorbu strategií a plánů
 • D. Základní personální proces - zajištění a stabilizace personálu
Literatura
  povinná literatura
 • ARMSTRONG, Michael, TAYLOR, Stephen. Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí a postupy. 13. vydání. Praha: Grada, 2015. 928 s. ISBN 978-80-247-5258-7
 • ARMSTRONG, Michael. Jak být ještě lepším manažerem. Translated by Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 312 s. ISBN 80-85865-66-1. info
 • ARMSTRONG, Michael. Personální management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 963 s. ISBN 8071696145. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie v řízení firmy :cesty efektivního využití lidského potenciálu podniku. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 1994. 411 s. ISBN 80-7175-010-7. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. info
 • Management. Edited by Heinz Weihrich - Harold Koontz. [1. vyd.]. Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7. info
  doporučená literatura
 • Organizační chování :jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Edited by František Bělohlávek. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1. info
 • CHARVÁT, Jaroslav. Firemní strategie pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 201 s. ISBN 8024713896. URL info
 • MALÝ, Milan a Jiří DĚDINA. Organizační architektura. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1996. 170 s. ISBN 80-7187-064-1. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, individuální konzultace
Metody hodnocení
přednášky, semináře, skupinový projekt "Koncepce personálního řízení vybrané organizace", prezentace, diskuze, písemný test, v případě absence na přednáškách vyšší než 75 % - ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.