POLn4001 Kvantitativní přístupy v politologii

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Voda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kratochvíl (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 12:00–15:40 PC25
Předpoklady
! POL593 Kvantitativní přístupy v pol. && ! NOW ( POL593 Kvantitativní přístupy v pol. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět v návaznosti na znalosti z bakalářského studia rozvíjí vědomosti a praktické dovednosti spojené s kvantitativním přístupem v politických vědách. V jeho rámci se studující seznámí s jednotlivými nástroji a technikami statistické analýzy, které budou moci využít v dalším studiu i ve vlastním výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumět základním statistickým operacím a realizovat svůj vlastní kvantitativní výzkum. Naučí se pracovat se statistickým softwarem SPSS a provádět v něm operace spojené s úpravou a analýzou dat (kontingenční tabulky, korelace, regresní analýza).
Osnova
  • 1. Úvod, základní vlastnosti kvantitativních metod, terminologie. 2. Úvod do SPSS 3. a 4. Práce s daty - popisná statistika 5. a 6. Kontingenční tabulky 7. Korelace 8. a 9. Lineární regrese 10. a 11. Logistická regrese
Literatura
  • Political science research methods. Edited by Janet Buttolph Johnson - H. T. Reynolds. 7th ed. Los Angeles: CQ Press, 2012. xxxi, 646. ISBN 9781608716890. info
  • PALLANT, Julie. SPSS survival manual : a step by step guide to data analysis using SPSS. 4th ed. Maidenhead: Open University Press, 2010. xiv, 345. ISBN 9780335242399. info
  • FIELD, Andy P. Discovering statistics using SPSS : (and sex, drugs and rock 'n' roll). 3rd ed. Los Angeles: Sage, 2009. xxxiii, 82. ISBN 9781847879073. info
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 695 s. ISBN 9788073674823. info
  • SOUKUP, Petr a Ladislav RABUŠIC. Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd, statistické významnosti. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 2, s. 379-395. ISSN 0038-0288. info
  • MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Materiál pro kurs Statistická analýza dat : (jak pracovat s daty a zadávat výpočty v SPSS). V Brně: Soukromý tisk Masarykovy univerzity, 2001. 93 s. info
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Průběžné přípravy a test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.