POLn4001 Kvantitativní přístupy v politologii

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Voda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL593 Kvantitativní přístupy v pol. && ! NOW ( POL593 Kvantitativní přístupy v pol. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět v návaznosti na znalosti z bakalářského studia rozvíjí vědomosti a praktické dovednosti spojené s kvantitativním přístupem v politických vědách. V jeho rámci se studující seznámí s jednotlivými nástroji a technikami statistické analýzy, které budou moci využít v dalším studiu i ve vlastním výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumět základním statistickým operacím a realizovat svůj vlastní kvantitativní výzkum. Naučí se pracovat se statistickým softwarem SPSS a provádět v něm operace spojené s úpravou a analýzou dat (kontingenční tabulky, korelace, regresní analýza).
Osnova
  • 1. Úvod, základní vlastnosti kvantitativních metod, terminologie. 2. Úvod do SPSS, základní práce se souborem, vkládání dat do matice 3. Práce s daty - popisná statistika 4. Kontingenční tabulky 5. Korelace 6. Seminář 1 7. Analýza ANOVA 8. Lineární regrese 9. Logistická regrese 10. Seminář 2
Literatura
    povinná literatura
  • MAREŠ, Petr, Ladislav, RABUŠIC a Petr SOUKUP. Základy dvourozměrné (bivariační) analýzy kategoriálních proměnných. In: MAREŠ, Petr, Ladislav, RABUŠIC a Petr SOUKUP (eds.). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Munipress. 2015, s. 243. – 264.
  • FIELD, Andy P. Discovering statistics using SPSS : (and sex, drugs and rock 'n' roll). 3rd ed. Los Angeles: Sage, 2009, xxxiii, 82. ISBN 9781847879073. info
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, 695 s. ISBN 9788073674823. info
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Průběžné přípravy (6 * 7 bodů = 42 bodů) a test (58 bodů)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/POLn4001