BVV12Zk Základy obchodního práva

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Zdeněk Houdek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Michal Smejkal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Floreš (pomocník)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Zdeněk Houdek, Ph.D.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Pá 16. 12. St 18:00–19:40 038
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/120, pouze zareg.: 1/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem v jeho základním rozsahu. Výuka zahrnuje výklad o právní úpravě postavení podnikatelských subjektů (zvláště obchodních korporací), výklad o závazkových vztazích podnikatelů a seznámení se základy práva cenných papírů. Výuka na přednáškách směřuje k nabytí vědomostí tvořících teoretický základ oboru a k dovednosti orientovat se v zákonné úpravě a aplikovat ustanovení zákona. Na konci tohoto kursu budou studenti schopni porozumět v základech právní úpravě obchodních korporací, závazkových vztahů a cenných papírů, tuto úpravu budou umět vysvětlit a aplikovat ji na konkrétní praktické případy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti budou schopni orientovat se na základní úrovni v soukromoprávních předpisech (zejména občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích), také v některých veřejnoprávních předpisech (zákon o veřejných rejstřících, zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o ochraně spotřebitele aj.) a dokáží je aplikovat na konkretní případy z praxe (např. založení obchodní korporace, uzavírání smluv mezi podnikateli, nekalá soutěž, kartelové dohody soutěžitelů, vystavení směnky apod.).
Osnova
  • 1. Úvod do obchodního práva 2. Právo obchodních společností 3. Závazkové vztahy mezi podnikateli 4. Insolvenční právo 5. Pracovní právo 6. Nekalá soutěž a Ochrana hospodářské soutěže 7. Pojem cenný papír a klasifikace cenných papírů
Literatura
    doporučená literatura
  • BEJČEK, Josef, Josef ŠILHÁN a KOLEKTIV. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2015. 539 s. ISBN 978-80-7400-574-9. info
  • KOTÁSEK, Josef. Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek: Právo cenných papírů. In Právo cenných papírů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 117-220. ISBN 978-80-7400-515-2. info
  • BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Eva VEČERKOVÁ, Josef ŠILHÁN, Jaromír KOŽIAK a Radek RUBAN. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. první. Praha: C. H. Beck Praha, 2014. 410 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-547-3. info
  • POKORNÁ, Jarmila, Eva TOMÁŠKOVÁ, Alena KERLINOVÁ, Jan LASÁK, Milan PEKÁREK, Jaromír KOŽIAK, Alena POKORNÁ, Tomáš DVOŘÁK a Josef HOLEJŠOVSKÝ. Obchodní společnosti a družstva. první. Praha: C. H. Beck Praha, 2014. 448 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-475-9. info
Výukové metody
Výuka je prováděna pouze ve formě přednášek. Uvádí se současná právní úprava zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (OZ), podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK), a dalších aktuálních právních předpisů, také judikatura i konkrétní praktické příklady. (pzn. S ohledem na vývoj situace související s epidemií koronaviru SARS CoV-2 jsou přednášky realizovány distanční formou)
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška má dvě část (testovou a „rozepisovací“). S ohledem na vývoj situace související s epidemií koronaviru SARS CoV-2 může být zkouška prováděna zcela či zčásti v distančním režimu. Zásadně se zkouší podle stavu právní úpravy účinné v den konání zkoušky, tj. především dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ), a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (ZOK).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/BVV12Zk