CM313Z Úvod do studia veřejné správy - seminář

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Lenka Bursíková (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dagmar Sochorová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Venclíček (přednášející)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM313Z/01: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý lichý čtvrtek 11:10–12:40 133, P. Kolman
CM313Z/02: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý sudý čtvrtek 11:10–12:40 133, P. Kolman
CM313Z/03: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý lichý čtvrtek 13:30–15:00 133, P. Havlan
CM313Z/04: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý sudý čtvrtek 13:30–15:00 133, P. Havlan
CM313Z/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Kolman
Předpoklady
NOW ( CM313Zk Úvod do studia veřejné správy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je vybavit studenty teoretickými poznatky o výchozích a také fundamentálních otázkách a institutech veřejné správy a správního práva, a dále i dovednostmi a schopnostmi aplikovat získané znalosti na problémy praxe.
Na konci tohoto kurzu bude student znát témata uvedená v osnově předmětu a dále bude schopen - porozumět podstatě a poslání veřejné správy a správního práva, - vysvětlit jejich funkce, - vyargumentovat jejich opodstatněnost, - orientovat se v řešení případových studií, a - zdůvodnit vybrané řešení případové studie.
Osnova
 • Základní vymezení veřejné správy a správního práva, vědecké pojetí správního práva a správní věda; organizační principy a základní vymezení organizace veřejné správy, organizace územní správy se všeobecnou působností; činnost veřejné správy; základní vymezení záruk zákonnosti ve veřejné správě, etika veřejné správy, reformní procesy ve veřejné správě.
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Petr. Správní právo : obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd.,. Brno: Doplněk, 2012. 427 s. ISBN 9788073803810. info
  doporučená literatura
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. xxxiv, 792. ISBN 9788071792543. info
 • SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2., aktualizované a přepra. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2009. 463 stran. ISBN 9788073573829. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 231 s. ISBN 9788073574581. info
 • KADEČKA, Stanislav. Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. xxix, 601. ISBN 8073572265. info
 • KORBEL, František. Právo na informace :zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí : komentář. 2. aktualiz. a dopl. vyd. po. Praha: Linde, 2005. 410 s. ISBN 807201532X. info
 • KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 s. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4. info
Výukové metody
semináře, cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
1. Aktivní účast na seminářích (včetně řešení zadaných příkladů a dalších plnění). 2. Úspěšné zvládnutí zápočtového testu. 3. Účast na jednání zastupitelstva obce nebo kraje, pořízení zápisu z tohoto jednání, jeho vložení do Odevzdávárny příslušné seminární skupiny a jeho stručná prezentace.
Informace učitele
V podrobnostech viz dále Program seminářů předmětu, jakož i sdělení a pokyny jednotlivých seminarizujíích učitelů
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2014/CM313Z