DIPUB Odborná publikace A,B,C

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. (od 5 krok 5 kred). Počet kreditů se odvíjí podle kategorie publikace: A=15, B=10, C=5. Kategorie vymezí oborová rada a zveřejní minimálně dva příklady publikace z každé kategorie. Student musí minimálně jednou za studium získat kredity za kategorii A nebo B. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Radka Schardová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení - Děkanát - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Vyhodnocení provádí školitel.O ukončení předmětu v kategorii C rozhoduje školitel. Ukončení v kategorii B vyžaduje souhlas předsedy oborové rady, tj. garanta daného studijního programu. Ukončení předmětu v kategorii A vyžaduje rozhodnutí oborové rady.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Účelem předmětu je vést studenta k samostatné tvůrčí práci na úrovni nejméně standardu v daném oboru a schopnosti dosažené výsledky publikovat v odpovídajícím formátu. Cílem je zejm. rozvinout schopnost výběru vhodného tématu ke zpracování (pro danou formu publikace), schopnost zpracovat toto téma na odborné úrovni ve vhodné struktuře, jasně stanovit předmět a cíl textu, formulovat závěry, zvládnout publikační proces, včetně recenzního řízení.
Výstupy z učení
Student získá zkušenost s přípravou odborné publikace a rozvine dovednosti, které jsou k tomu nezbytné, zejm. schopnost výběru vhodného tématu, schopnost zpracovat toto téma na odborné úrovni ve vhodné struktuře, jasně stanovit předmět a cíl textu, formulovat závěry, zvládnout publikační proces, včetně recenzního řízení. Zároveň je výstupem samotný jeho posun v dané oblasti, kterou v publikaci student řeší, tzn. zpracování části tématu disertace.
Osnova
  • Osnova bude zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci individuálního studijního plánu.
Literatura
  • Literatura bude projednána se školitelem ve vazbě na téma publikace (Literature will be discussed with the supervisor in relation to the topic of the publication)
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Konzultace, na které bude výsledná publikace projednána a posouzeno naplnění standardů stanovených oborovu radou. Předpokladem ukončení předmětu je vytvoření takového odborného textu, který splňuje podmínky stanovené oborovou radou pro jednotlivé kategorie publikací: Kategorii A odpovídá 15 kreditů, kategorii B odpovídá 10 kreditů, kategorii C odpovídá 5 kreditů. Student je povinen v průběhu studia vytvořit alespoň jednu publikaci kategorie A nebo B. K ukončení předmětu musí být text publikován, nebo alespoň prokazatelně přijat k publikaci. O ukončení předmětu v kategorii C rozhoduje školitel. Ukončení v kategorii B vyžaduje souhlas předsedy oborové rady, tj. garanta daného studijního programu. Ukončení předmětu v kategorii A vyžaduje rozhodnutí oborové rady na návrh školitele. Bližší informace k jednotlivým kategoriím a jejich hodnocení jsou uvedeny zde: https://is.muni.cz/auth/el/law/podzim2020/DIPUB/index.qwarp
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/law/podzim2020/DIPUB/index.qwarp
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Hodnocení předmětu v IS zadává vedoucí oddělení pro doktorské studium na základě žádosti založené studentem v úřadovně v IS
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.