DIPUB Odborná publikace A,B,C

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. (od 5 krok 5 kred). Počet kreditů se odvíjí podle kategorie publikace: A=15, B=10, C=5. Kategorie vymezí oborová rada a zveřejní minimálně dva příklady publikace z každé kategorie. Student musí minimálně jednou za studium získat kredity za kategorii A nebo B. Ukončení: z.
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Radka Schardová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení – Děkanát – Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Vyhodnocení provádí školitel.O ukončení předmětu v kategorii C rozhoduje školitel. Ukončení v kategorii B vyžaduje souhlas předsedy oborové rady, tj. garanta daného studijního programu. Ukončení předmětu v kategorii A vyžaduje rozhodnutí oborové rady.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Účelem předmětu je vést studenta k samostatné tvůrčí práci na úrovni nejméně standardu v daném oboru a schopnosti dosažené výsledky publikovat v odpovídajícím formátu. Cílem je zejm. rozvinout schopnost výběru vhodného tématu ke zpracování (pro danou formu publikace), schopnost zpracovat toto téma na odborné úrovni ve vhodné struktuře, jasně stanovit předmět a cíl textu, formulovat závěry, zvládnout publikační proces, včetně recenzního řízení.
Výstupy z učení
Student získá zkušenost s přípravou odborné publikace a rozvine dovednosti, které jsou k tomu nezbytné, zejm. schopnost výběru vhodného tématu, schopnost zpracovat toto téma na odborné úrovni ve vhodné struktuře, jasně stanovit předmět a cíl textu, formulovat závěry, zvládnout publikační proces, včetně recenzního řízení. Zároveň je výstupem samotný jeho posun v dané oblasti, kterou v publikaci student řeší, tzn. zpracování části tématu disertace.
Osnova
  • Osnova bude zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci individuálního studijního plánu.
Literatura
  • Literatura bude projednána se školitelem ve vazbě na téma publikace (Literature will be discussed with the supervisor in relation to the topic of the publication)
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Konzultace, na které bude výsledná publikace projednána a posouzeno naplnění standardů stanovených oborovu radou. Předpokladem ukončení předmětu je vytvoření takového odborného textu, který splňuje podmínky stanovené oborovou radou pro jednotlivé kategorie publikací: Kategorii A odpovídá 15 kreditů, kategorii B odpovídá 10 kreditů, kategorii C odpovídá 5 kreditů. Student je povinen v průběhu studia vytvořit alespoň jednu publikaci kategorie A nebo B. K ukončení předmětu musí být text publikován, nebo alespoň prokazatelně přijat k publikaci. O ukončení předmětu v kategorii C rozhoduje školitel. Ukončení v kategorii B vyžaduje souhlas předsedy oborové rady, tj. garanta daného studijního programu. Ukončení předmětu v kategorii A vyžaduje rozhodnutí oborové rady na návrh školitele. Bližší informace k jednotlivým kategoriím a jejich hodnocení jsou uvedeny zde: https://is.muni.cz/auth/el/law/podzim2020/DIPUB/index.qwarp Pravidla pro spoluautorská díla: povinnost publikovat alespoň jeden výsledek v kategorii B nebo A lze splnit pouze jako výlučný autor (tzn. nikoliv ve spoluautorství). U dalších publikací se spoluautorství připouští, přičemž podíly na více publikacích lze pro účely získání kreditů sčítat, a to v poměru příslušné kreditové hodnoty (15/10/5). Např. dva různé 50% podíly na dvou publikacích v kategorii C = 5 ECTS. Jeden 50% podíl na kategorii B + 1/3 podíl na kategorii A = 10 ECT atp. Nelze však samozřejmě dosáhnout na vyšší kategorii prostřednictvím podílů na nižších kategoriích (tzn. skrze množství spoluautorských podílů kategorie C nelze např. "poskládat" kategorii A nebo B, nebo skrze podíly na kategoriích A a C nelze vytvořit B).
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/law/podzim2020/DIPUB/index.qwarp
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Hodnocení předmětu v IS zadává vedoucí oddělení pro doktorské studium na základě žádosti založené studentem v úřadovně v IS
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.