DIPUB Odborná publikace A,B,C

Právnická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. (max 20 kred). Počet kreditů se odvíjí podle kategorie publikace: A=15, B=10, C=5. Kategorie vymezí oborová rada a zveřejní minimálně dva příklady publikace z každé kategorie. Student musí minimálně jednou za studium získat kredity za kategorii A nebo B. Ukončení: z.
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Vyhodnocení provádí školitel. Pro přidělení kreditů za publikaci kategorie A se vyžaduje souhlas oborové rady.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Účelem předmětu je vést studenta k samostatné tvůrčí práci na úrovni nejméně standardu v daném oboru a schopnosti dosažené výsledky publikovat v odpovídajícím formátu. Cílem je zejm. rozvinout schopnost výběru vhodného tématu ke zpracování (pro danou formu publikace), schopnost zpracovat toto téma na odborné úrovni ve vhodné struktuře, jasně stanovit předmět a cíl textu, formulovat závěry, zvládnout publikační proces, včetně recenzního řízení.
Výstupy z učení
Student získá zkušenost s přípravou odborné publikace a rozvine dovednosti, které jsou k tomu nezbytné, zejm. schopnost výběru vhodného tématu, schopnost zpracovat toto téma na odborné úrovni ve vhodné struktuře, jasně stanovit předmět a cíl textu, formulovat závěry, zvládnout publikační proces, včetně recenzního řízení. Zároveň je výstupem samotný jeho posun v dané oblasti, kterou v publikaci student řeší, tzn. zpracování části tématu disertace.
Osnova
  • Osnova bude zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci individuálního studijního plánu.
Literatura
  • Literatura bude projednána se školitelem ve vazbě na téma publikace (Literature will be discussed with the supervisor in relation to the topic of the publication)
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Předpokladem ukončení předmětu je vytvoření takového odborného textu, který splňuje podmínky pro jednotlivé kategorie publikací: Kategorii A odpovídá 15 kreditů, kategorii B odpovídá 10 kreditů, kategorii C odpovídá 5 kreditů. Student je povinen v průběhu studia vytvořit alespoň jednu publikaci kategorie A nebo B. K ukončení předmětu musí být text publikován, nebo alespoň prokazatelně přijat k publikaci. O ukončení předmětu v kategorii C rozhoduje školitel. Ukončení v kategorii B vyžaduje souhlas předsedy oborové rady, tj. garanta daného studijního programu. Ukončení předmětu v kategorii A vyžaduje rozhodnutí oborové rady na návrh školitele. Bližší informace k jednotlivým kategoriím a jejich hodnocení jsou uvedeny zde, včetně pravidel pro spoluautorská díla: https://is.muni.cz/auth/el/law/podzim2020/DIPUB/index.qwarp Hodnocení předmětu do IS zadává oddělení pro doktorské studium na základě žádosti založené studentem v úřadovně v IS, po vyjádření odpovědných osob (školitel, příp. garant programu). I samotná registrace předmětu je provedena oddělením, po podání této žádosti; student si nemusí předmět registrovat sám.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/law/podzim2020/DIPUB/index.qwarp
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.