BJ401Zk Občanské právo hmotné pro bakaláře III (pro vyšší justiční úředníky)

Právnická fakulta
jaro 2015
Rozsah
10/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miloslav Hrdlička (pomocník)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martina Mušálková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tereza Pondikasová (pomocník)
Mgr. Vlastimil Vitoul (pomocník)
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 6. 3. 16:40–18:10 209, Pá 13. 3. 9:35–11:05 209, 11:10–12:40 209, Pá 10. 4. 8:00–9:30 034, 9:35–11:05 034
Předpoklady
BZ208K Občanské právo hmotné I || CBZ208K Občanské právo hmotné I
Prerekvizity: Absolvování předmětů OP I a OP II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky v předmětu Občanské právo III je prohloubit obecné poznatky z předmětu Občanské právo pro praktické potřeby výkonu funkce vyššího soudního úředníka, jak vyplývá zejména z § 10 zákona Na konci tohoto období bude student mít obecné poznatky z předmětu Občanské právo pro praktické potřeby vyššího soudního úředníka.
Osnova
  • Témata přednášek: Zaměřena na osvojení a procvičení vybraných otázek občanského práva (v širším kontextu práva soukromého) z pohledu funkce vyššího soudního úředníka: 1) Fyzické osoby: Právní osobnost. Svéprávnost. Právní postavení nezletilých a osob s omezenou svéprávností. Podpůrná opatření při neschopnost zletilého právně jednat. Opatrovník, role ústavů sociální péče. Zastoupení zákonné, smluvní. 2) Právnické osoby. Systematika právnických osob. Základní pojmové znaky. Vznik - zánik. Rejstříkové souvislosti, vnitřní poměry, péče řádného hospodáře, jednání za právnickou osobu. 3) Právnické osoby občanského práva - Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy. Základní charakteristika, role soudu při rozhodování o statusových otázkách právnických osob. 4) Vybrané otázky právních skutečností. Právní jednání, obsah, forma včetně elektronické. Kontraktační proces, pactum de contrahendo, culpa in contrahendo. Ochrana slabší smluvní strany. Smlouva v občanském právu. Lhůty v občanském právu ve vazbě na justiční praxi. 5) Vlastnické právo a držba. Přehled. Role soudu při vzniku, změně, zániku a ochraně vlastnického práva. 6) Věcná práva k věci cizí. Přehled. Role soudu při vzniku, změně, zániku a ochraně věcných práv k věci cizí. Katastr nemovitostí, vazba na soudní rozhodování. 7) Závazkové právo. Vznik závazků. Odpovědnost za vady. Vybrané otázky zajištění a utvrzení závazků. 8) Změna a zánik závazků z pohledu justiční praxe. Soudní úschova. 9) Ochrana spotřebitele ve vazbě na justiční praxi. 10) Smluvní typy, inominátní smlouvy, smíšené smlouvy v justiční praxi.. 11) Závazky deliktní a kvazideliktní v justiční praxi. 12) Právní nástupnictví. Dědické právo v justiční praxi.
Literatura
    doporučená literatura
  • KRÁLÍK, Michal. Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku : uplatňování nároků a rozhodování o nich : procesní a hmotněprávní souvislosti. 2. podstatně dopl. a rozš. Praha: Leges, 2014. 527 s. ISBN 9788087576960. info
  • HURDÍK, Jan, Alexander BĚLOHLÁVEK a Vladimír PLECITÝ. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. 308 s. ISBN 978-80-7380-377-3. info
    neurčeno
  • Lavický a kol., Občanský zákoník. Komentář. Obecná část. § 1 - 654, C.H. Beck, 2014.
Výukové metody
Přednášky zaměřené na osvojení a procvičení vybraných otázek občanského práva hmotného z pohledu funkce vyššího soudního úředníka
Metody hodnocení
Průběžné písemné testy - e- learning, ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 10. 2018 05:39, 42. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému