EN

PrF:BJ401Zk Občanské právo hmotné III - Informace o předmětu

BJ401Zk Občanské právo hmotné III

Právnická fakulta
jaro 2011
Rozsah
10/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miloslav Hrdlička (pomocník)
Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Uhlířová
Rozvrh
Pá 25. 2. 15:05–16:35 209, 16:40–18:10 209, Pá 11. 3. 9:35–11:05 209, 11:10–12:40 209, Pá 6. 5. 16:40–18:10 209
Předpoklady
BZ208K Občanské právo hmotné I || CBZ208K Občanské právo hmotné I
Prerekvizity: Absolvování předmětů OP I a OP II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem výuky v předmětu Občanské právo III je prohloubit obecné poznatky z předmětu Občanské právo pro praktické potřeby výkonu funkce vyššího soudního úředníka, jak vyplývá zejména z § 10 zákona Na konci tohoto období bude student mít obecné poznatky z předmětu Občanské právo pro praktické potřeby vyššího soudního úředníka.
Osnova
  • Témata přednášek: Zaměřena na osvojení a procvičení vybraných otázek občanského práva hmotného z pohledu funkce vyššího soudního úředníka: 1) Fyzické osoby: Subjektivita. Způsobilost k právním úkonům. Právní postavení nezletilých a osob nezpůsobilých či omezeně způsobilých k právním úkonům. Opatrovník, role ústavů sociální péče. Zastoupení fyzických na základě plné moci. 2) Právnické osoby. Subjektivita. Způsobilost k právním úkonům. Jednání právnických osob. Zastoupení právnických osob. 3) Právnické osoby občanského práva. Přehled. Obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy. Rejstříkové věci právnických osob občanského práva. 4) Vybrané otázky právních skutečností. Právní úkony, obsah, forma včetně elektronické. Kontraktační proces, pactum de contrahendo, culpa in contrahendo. Smlouva v občanském právu. Lhůty v občanském právu ve vazbě na justiční praxi. 5) Vlastnické právo. Přehled. Role soudu při vzniku, změně, zániku a ochraně vlastnického práva. 6) Věcná práva k věci cizí. Přehled. Role soudu při vzniku, změně, zániku a ochraně věcných práv k věci cizí. Katastr nemovitostí, vazba na soudní rozhodování. 7) Závazkové právo. Vznik závazků. Odpovědnost za vady. Vybrané otázky zajištění závazků. 8) Změna a zánik závazků z pohledu justiční praxe. Soudní úschova. 9) Ochrana spotřebitele ve vazbě na justiční praxi. 10) Smluvní typy, inominátní smlouvy, smíšené smlouvy v justiční praxi.. 11) Závazky deliktní a kvazideliktní v justiční praxi. 12) Dědické právo v justiční praxi.
Literatura
  • FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanské právo hmotné. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 650 s. ISBN 9788073802288. info
  • ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 550 s. ISBN 9788073574734. info
  • ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 459 s. ISBN 9788073574680. info
  • HURDÍK, Jan, Petr LAVICKÝ a Ivo TELEC. Občanské právo hmotné. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 140 s. ISBN 9788073801366. info
  • HURDÍK, Jan, Lenka DOBEŠOVÁ, Josef FIALA a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 433 s. č. 38. ISBN 80-210-3510-2. info
  • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Jaruška STAVINOHOVÁ, Lenka DOBEŠOVÁ, Lukáš MICHNA, Markéta SELUCKÁ a Milana HRUŠÁKOVÁ. Občanské právo. Praha: ASPI, a.s., 2006. 1000 s. Meritum. ISBN 80-7357-212-5. kniha info
Výukové metody
Přednášky zaměřené na osvojení a procvičení vybraných otázek občanského práva hmotného z pohledu funkce vyššího soudního úředníka
Metody hodnocení
Průběžné písemné testy, ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.