EN

PrF:MP510Z OPP II sem - Informace o předmětu

MP510Z Občanské právo procesní II - seminář

Právnická fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. (cvičící)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miloslav Hrdlička (pomocník)
Mgr. Jakub Juřena (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Uhlířová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP510Z/01: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 8:00–9:30 209, P. Lavický
MP510Z/02: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 9:35–11:05 209, P. Lavický
MP510Z/03: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 11:10–12:40 209, P. Lavický
MP510Z/04: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 13:30–15:00 160, J. Stavinohová
MP510Z/05: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 15:05–16:35 160, J. Stavinohová
MP510Z/06: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 16:40–18:10 211, R. Dávid
MP510Z/07: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Út 13:30–15:00 258, R. Dávid
MP510Z/08: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Út 15:05–16:35 209, R. Dávid
MP510Z/09: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Út 16:40–18:10 209, R. Dávid
MP510Z/10: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Út 18:15–19:45 209, R. Dávid
MP510Z/11: Po 27. 9. až Pá 17. 12. St 8:00–9:30 259, J. Stavinohová
MP510Z/12: Po 27. 9. až Pá 17. 12. St 9:35–11:05 259, J. Stavinohová
MP510Z/13: Po 27. 9. až Pá 17. 12. St 16:40–18:10 209, R. Chalupa
MP510Z/14: Po 27. 9. až Pá 17. 12. St 18:15–19:45 209, R. Chalupa
MP510Z/15: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 8:00–9:30 209, P. Lavický
MP510Z/16: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 9:35–11:05 126, P. Lavický
MP510Z/17: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 11:10–12:40 209, R. Chalupa
MP510Z/18: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 13:30–15:00 160, R. Chalupa
MP510Z/19: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 15:05–16:35 209, R. Chalupa
MP510Z/20: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 16:40–18:10 211, R. Chalupa
MP510Z/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Lavický
Předpoklady
NOW ( MP510Zk OPP II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámení studentů s opravnými systémy a opravnými prostředky v rámci civilního procesu a dalšími základními druhy civilního řízení (řízení exekuční, řízení insolvenční, řízení rozhodčí); Součástí výuky je seznámení se základní strukturou organizace a činnosti justice, advokacie a notářství. Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
Porozumět všem pojmům a institutům civilního procesu a vysvětlit je v historických a teoretických souvislostech;
Použít informace o procesních pojmech a institutech k řešení konkrétních procesních situací;
Samostatně vytvořit procesní podání;
Předkládat racionální návrhy na řešení procesních situací;
Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace;
Interpretovat procesní předpisy v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • Náklady řízení.
 • Opravné systémy.
 • Řádné opravné prostředky.
 • Mimořádné opravné prostředky.
 • Řízení exekuční (obecná část).
 • Řízení exekuční (zvláštní část).
 • Řízení insolvenční.
 • Řízení rozhodčí a výkon rozhodčích nálezů.
 • Řízení podle části V. OSŘ.
 • Správní soudnictví.
 • Advokacie.
 • Notářství.
Literatura
  doporučená literatura
 • WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 5. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008. 751 s. ISBN 9788072017263. info
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 660 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 332). ISBN 80-210-3271-5. info
 • MACUR, Josef. Kurs občanského práva procesního : exekuční právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1998. xv, 207. ISBN 8071791903. info
Výukové metody
Aktivní účast v seminární výuce, sepsání písemných podání účastníků na zadaná témata, znalost literatury a judikatury k zadaným tématům, písemné testy, účast na soudních jednáních.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem.
Informace učitele
Podmínky pro udělení zápočtu pro posluchače ISP:
- sepsání rozsudku soudu I. stupně v civilní věci
- sepsání odvolání proti rozsudku soudu I. stupně
- sepsání dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu
- sepsání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí jedním ze způsobů podle OSŘ
- účast na jednání soudu I. stupně (odezdat zápis)
- účast na jednání soudu odvolacího (odevzdat zápis)
- dosažení alespoň 60 bodů z testu. Test se bude skládat z 20 otázek s variantami odpovědí a) až d), přičemž správně mohou být všechny odpovědi, nebo také žádná z nich. Test si student napíše během konzultačních hodin. Testové otázky se neomezují jenom na látku tohoto semestru, ale mohou se týkat i látky probírané v semestru minulém
- vyřešení všech příkladů, které jsou zadány na semináře studentům s řádným denním studiem, tj. na téma dokazování, odvolání, dovolání žaloba pro zmatečnost a na obnovu řízení, výkon rozhodnutí (obecná i zvláštní část); podrobnosti viz interaktivní osnova.
Všechny písemné práce budou odevzdány do odevzdávárny, která bude u příslušného tématu otevřena speciálně pro seminární skupinu s ISP, a to nejpozději do zápočtového týdne.
Studenti, kteří mají ISP z důvodu studijního pobytu v zahraničí, mohou buď dvakrát navštívit jednání u zahraničního civilního soudu, nebo místo toho předložit studii v rozsahu cca 5 normostran o některém z procesních institutů podle OSŘ země, v níž studují (např. soudní pravomoc, soudní příslušnost, žaloba, opravné prostředky apod.).
V ostatním platí příslušná směrnice děkana.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.