EN

PrF:BVD003K ADR - Informace o předmětu

BVD003K Alternativní způsoby řešení sporů

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
12/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (cvičící)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iveta Rohová (přednášející)
Mgr. Mária Pastorková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 20. 9. 8:00–9:40 211, 10:00–11:40 211, 12:00–13:40 211, 14:00–15:40 211, Pá 26. 10. 8:00–9:40 211, 10:00–11:40 211
Předpoklady
! CBB302K Alternativní řešení sporů && ! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Doporučuje se základní znalost teorie práva, občanského práva hmotného a procesního.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základním cílem kursu je porozumět problematice řešení sporů v oblasti soukromého práva mimo působnost veřejné (soudní) moci a naučit se identifikovat vhodné techniky a postupy při řešení sporů v konkrétních případech. Důraz bude kladen jak na osvojení si základních teoretických poznatků, které by měly být nadstavbou povinně vyučovaným kurzům, zejména občanskému právu procesnímu, tak zvláště na schopnost aplikovat tyto poznatky na modelové případy z praxe. Kurz je zaměřen převážně na spory mezi podnikateli a spory spotřebitelské; z hlediska technik bude věnován prostor základům rozhodčího řízení a jeho uplatnění ve vnitrostátních (zejména obchodních) sporech, dále pak technikám alternativním s důrazem na mediaci a konciliaci, příp. formy smíšené.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování tohoto předmětu schopen:
- zhodnotit modelovou situaci a charakter sporu (s ohledem na možnosti jeho řešení)
- identifikovat a interpretovat základní dokumenty, smluvní ustanovení, ad.
- identifikovat možnosti, které stranám sporu (účastníkům konfliktu) nabízí český právní řád
- vyhodnotit, vzhledem k okolnostem daného případu, které techniky a postupy se jeví jako nejvhodnější, a svůj návrh zdůvodnit
- formulovat požadavky (podmínky) pro realizaci konkrétní zvolené techniky, resp. postupu, včetně vzájemných vazeb mezi jednotlivými technikami
- uvést a navrhnout znění základních dokumentů potřebných pro realizaci zvolené techniky (zvolených technik)
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky řešení sporů v oblasti soukromého práva. Základní pojmy a základní přehled způsobů řešení soukromoprávních sporů (řízení před obecnými soudy, rozhodčí řízení, ADR).
 • 2. Základní charakteristika rozhodčího řízení a jeho základní instituty z pohledu českého práva. Analýza případu.
 • 3. Rozhodčí smlouva - příklady, formulace, tzv. patologické doložky.
 • 4. Charakteristika jednotlivých forem ADR, příklady. Úvod do mediace.
 • 5. Mediace a koncilicace, základní instituty. Analýza zákona o mediaci.
 • 6. Mediace - praktické otázky, příklady.
Literatura
  povinná literatura
 • elektronická osnova
 • Veškeré nutné materiály jsou v elektronické osnově předmětu.
  doporučená literatura
 • HOLÁ, Lenka, Naděžda ROZEHNALOVÁ a Martina URBANOVÁ. Mediace a možnosti využití v praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 512 s. ISBN 9788024741093. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3 aktualizované. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 400 s. e-pub. ISBN 978-80-7478-005-9. info
 • HOLÁ, Lenka. Mediace : způsob řešení mezilidských konfliktů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2003. 190 s. ISBN 8024704676. info
Výukové metody
Teoretické základy - přednášky. Příklady. Skupinová diskuze. Domácí příprava. Samostatné řešení zadaného modelového případu z praxe a jeho prezentace v rámci kolokvia.
Metody hodnocení
Skupinová práce a diskuze nad příklady v průběhu konzultací. Domácí příprava. Samostatné zpracování analýzy zadaného modelového případu a jeho následná ústní prezentace v rámci kolokvia. V rámci kolokvia poté proběhne skupinová diskuze nad zadaným případem a nastíněnými řešeními. Pro získání kolokvia je též nutno splnit podmínku účasti na minimálně jedné polovině vyučovacích hodiny v rámci kurzu! Písemná práce prezentovaná studentem v rámci kolokvia.
Informace učitele
http://www.is.muni.cz
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2018/BVD003K