EN

PrF:MP102Z Sociologie práva sem - Informace o předmětu

MP102Z Sociologie práva - seminář

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Benc (pomocník)
Mgr. Robin Brzobohatý, DiS. (pomocník)
Mgr. Katarína Rusinková (pomocník)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Předpoklady
NOW ( MP102Zk Sociologie práva )
Základní znalosti ze střední školy z oblasti společenských věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem semináře je zprostředkovat sociologické chápání práva, které představuje podstatný metodologický koncept práva. Studenti budou schopni: - analyzovat jednotlivé prvky mechanismu právní regulace, - popsat mechanismus působení práva ve společnosti, - analyzovat funkce a roli práva ve společnosti, - testovat vztah práva - právního vědomí – právního chování, - analyzovat stav sociální deviace.
Osnova
 • Vymezení sociologie práva Hlavní představitelé a směry sociologie práva Sociokulturní systém a právo Právo v sociální realitě Právo a společenské skupiny Sociální deviace a společenská kontrola Sociální empirie práva
Literatura
  povinná literatura
 • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 313 s. ISBN 9788073803216. info
 • URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 191 s. Právo, studie, 316.4.05-026.17. ISBN 80-86898-94-6. info
 • VEČEŘA, Miloš a Tatiana MACHALOVÁ. Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu. 1. vyd. Brno: MU, 2010. 227 s. Acta universitatis brunensis, Iuridica No 372. ISBN 978-80-210-5171-3. URL info
 • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva v textech. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 154 s. ISBN 8021032510. info
  doporučená literatura
 • VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 141 s. ISBN 80-85964-20-1. info
 • Sociologie práva :systémově teoretický přístup k modernímu právu. Edited by Jiří Přibáň. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 80-85850-18-4. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
 • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
 • Velký sociologický slovník. 2, P - Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. S. 749 - 1. ISBN 80-7184-310-51. info
Výukové metody
Seminární interaktivní cvičení s praktickými úkoly
Metody hodnocení
Zápočtový test - minimálně 50% správných odpovědí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.