MP102Zk Sociologie práva

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Linda Tvrdíková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (cvičící)
Mgr. Dennis Wassouf (cvičící)
Mgr. Jakub Dvořák (pomocník)
Filip Valoušek (pomocník)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Předpoklady
Základní znalosti ze střední školy z oblasti společenských věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je představit sociologické chápání práva jako podstatný metodologický koncept práva komplementární k přístupu normativnímu. Seznámí s jednotlivými prvky mechanismu právní regulace, funkcí a rolí práva, s problematikou právního jednání, právních vztahů, se sociální deviací, sociální kontrolou, právním vědomím, efektivností práva a dalšími sociálními kontexty práva. Ukazuje, jak interakce práva a společnosti ovlivňuje obsah práva a jeho působení ve společnosti. Plní tak významnou propedeutickou a metodologickou roli při studiu práva.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat jednotlivé prvky mechanismu právní regulace; - testovat vztah práva - právního vědomí – právního chování; - analyzovat efektivitu působení práva na danou oblast právní úpravy; - identifikovat stav sociální deviace a analyzovat její projevy; - analyzovat funkce a roli práva ve společnosti;
Osnova
 • Vymezení sociologie práva. Hlavní představitelé a směry sociologie práva. Mechanismus právní regulace. Funkce a role práva ve společnosti. Právo v sociokulturním systému. Právní vědomí, právní jednání a efektivnost práva. Sociální kontrola, normalita a deviace. Sociologicko-právní výzkum.
Literatura
  povinná literatura
 • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 313 s. ISBN 9788073803216. info
  doporučená literatura
 • URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 191 s. Právo, studie, 316.4.05-026.17. ISBN 80-86898-94-6. info
 • VEČEŘA, Miloš, Martina URBANOVÁ a Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 194 stran. ISBN 9788021077836. URL info
 • VEČEŘA, Miloš a Tatiana MACHALOVÁ. Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu. 1. vyd. Brno: MU, 2010, 227 s. Acta universitatis brunensis, Iuridica No 372. ISBN 978-80-210-5171-3. URL info
 • VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995, 141 s. ISBN 80-85964-20-1. info
 • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva v textech. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 154 s. ISBN 80-210-3251-0. info
 • Sociologie práva :systémově teoretický přístup k modernímu právu. Edited by Jiří Přibáň. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996, 197 s. ISBN 80-85850-18-4. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
 • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
 • Velký sociologický slovník. 2, P - Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, S. 749 - 1. ISBN 80-7184-310-51. info
Výukové metody
Přednášky s prezentacemi a seminární interaktivní cvičení s praktickými úkoly.
Metody hodnocení
Zkouška písemná (15 otázek - minimálně 50% správných odpovědí). Podmínkou přistoupení ke zkoušce je aktivní účast na seminářích s maximálně jednou absencí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.