MP705Zk Pozemkové právo

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nikola Mrkývková (pomocník)
Mgr. Martina Weissová (pomocník)
Garance
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 20. 9. až Pá 17. 12. Čt 12:00–13:40 034
Předpoklady
( NOW ( MP705Z Pozemkové právo - sem. ) || MP705Z Pozemkové právo - sem. ) && MP313K Úvod do studia veřejné správy && MP410Zk Občanské právo III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném ukončení předmětu je student schopen vyjmenovat a interpretovat základní prameny pozemkového práva. Bude schopen vysvětlit instituty pozemkového práva. Dovede vytvářet právní stanoviska k modelovým případům, určit orgán příslušný k rozhodování v těchto případech a sepsat potřebné právní podání.
Osnova
  • Obecná část 1. Předmět a systém pozemkového práva 2. Metoda právní regulace 3. Principy pozemkového práva 4. Účelová kategorizace půdy 5. Územní plánování a územní rozhodování 6. Pozemkové vlastnictví 7. Pozemkové vlastnictví státu a územně samosprávných celků 8. Věcná práva k cizím pozemkům 9. Vyvlastňování pozemků 10. Užívací vztahy k půdě 11. Oceňování pozemků 12. Pozemkové úpravy 13. Katastr nemovitostí Zvláštní část 1. Právní režim zemědělského půdního fondu 2. Právní režim pozemků plnících funkce lesa 3. Právní režim pozemků určených vodnímu hospodářství 4. Právní režim pozemků sloužících dopravě 5. Právní režim pozemků sloužících ochraně přírody 6. Právní režim pozemků k vyhledávání a dobývání nerostů 7. Právní režim stavebních pozemků
Literatura
    doporučená literatura
  • PRŮCHOVÁ, Ivana a Milan PEKÁREK. Pozemkové právo. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 318. ISBN 80-210-3238-3. info
Výukové metody
Přednášky podle uvedené osnovy a samostudium. E-learning je zajištěn interaktivní osnovou, podkladovými materiály v elektronické podobě a odkazy na různé (i mediální) veřejně dostupné zdroje v elektronické podobě.
Metody hodnocení
V případě zkoušení plně prezenční formou je zkouška kombinovaná: písemný test, v případě jeho složení student postupuje k ústní části. V písemné části student řeší příklad klauzurního typu a odpovídá na otázky související s příkladem. Při ústní zkoušce prokazuje student svoje znalosti z vylosovaného tématu. Hodnocení provádí učitel na základě správnosti a úplnosti odpovědí. Celkové hodnocení provádí zkoušející na základě výsledků v písemné i ústní části. Pakliže je jedna z částí hodnocena F, celkový výsledek zkoušky je F. Možná je také kombinace distančního písemného testu, v případě jeho složení student postupuje k ústní části, která se koná prezenčně, případně jako videohovor. V písemné části student řeší příklad klauzurního typu a odpovídá na otázky související s příkladem. Při ústní části zkoušky prokazuje student svoje znalosti z vylosovaného tématu. Hodnocení provádí učitel na základě správnosti a úplnosti odpovědí. Celkové hodnocení provádí zkoušející na základě výsledků v písemné i ústní části. Pakliže je jedna z částí hodnocena F, celkový výsledek zkoušky je F. V průběhu písemné části zkoušky (prezenční i distanční) lze používat právní předpisy. Při ústní části zkoušky je vyloučeno používat právní předpisy.
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Při písemné části i ústní části zkoušky může student použít právní předpisy jen na výslovný pokyn zkoušejícího
Předmět je vyučován každoročně.
viz poznámka ke způsobu ukončení předmětu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/MP705Zk