MVD033K Ochrana kulturních památek

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Róbert Antal (pomocník)
Garance
JUDr. Dominik Židek, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 20. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 16:00–17:40 160
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVD033K/01: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 18:00–19:40 160, J. Dudová, D. Židek
Předpoklady
MP215Zk Úvod do mezinar. a ev. práva && MP313K Úvod do studia veřejné správy
Předmět je vzhledem k provázanosti na další předměty z oblasti veřejného práva vhodný zejména pro studenty v posledních fází studia (7. a 9. semestr).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/20, pouze zareg.: 30/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je v návaznosti na studium teoretických disciplín správního práva a práva životního prostředí prohloubit praktické znalosti problematiky ochrany kulturních památek a kulturního dědictví, a to jak na úrovni mezinárodní, tak i evropské a vnitrostátní právní úpravy.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by měl být student schopen charakterizovat základní právní rámec ochrany kulturního dědictví, veřejnou správu na úseku památkové péče, znát typy památkové ochrany a jejich evidenci, a dále charakterizovat oblast archeologie, restaurování a péče o nemovité kulturní dědictví, včetně právních nástrojů ochrany a vztahu k ostatním odvětvím práva.
Osnova
 • 1. Východiska ochrany kulturních památek, mezinárodní a evropská právní úprava, pojem, principy; praktický příklad ochrany světového kulturního dědictví – zápis statku na Seznam světového dědictví UNESCO.
 • 2. Právní rámec ochrany kulturních památek v podmínkách ČR – prameny národní právní úpravy, organizační zabezpečení, kategorizace kulturních památek a postup prohlašování kulturních památek, evidence kulturních památek, práva a povinnosti vlastníka kulturních památek a omezení jeho práv, vyvlastnění kulturních památek, ekonomické nástroje, odpovědnostní vztahy, diskuze.
 • 3. Střety zájmů v území při ochraně kulturních památek, nástroje plošné ochrany, ochrana kulturních památek v režimu stavebního zákona a vybrané související právní úpravy; modelové příklady s přesahem střetu veřejných zájmů, diskuse.
 • 4. Archeologické a paleontologické nálezy, ochrana hradů a zámků, vybrané pozemkově-právní vztahy; modelové příklady, diskuze.
 • 5. Kulturní památky a ochrana vlastnického práva, restituční předpisy, ochrana sakrálních kulturních památek v rámci restitucí církevního majetku; modelové příklady, diskuse.
 • 6. Závěrečné kolokvium – prezentace kolokviálních prací a navazující panelová diskuse k aktuálním vybraným tématům ochrany památkové péče.
Literatura
  doporučená literatura
 • PRŮCHOVÁ, Ivana, Radek DŘEVĚNÝ a Michal JANOVEC. COFOLA 2018 - Část VII. Památková péče v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. ISBN 978-80-210-9088-0. info
 • Zákon o státní památkové péči. Edited by Martin Zídek - Michal Tupý - Jiří Klusoň. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2019. xvi, 611. ISBN 9788075983817. info
 • DAMOHORSKÝ, Milan a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu: kolektivní monografie. Praha: Eva Roztoková, 2012. ISBN 978-80-87488-10-2.
 • PETRÍKOVÁ, O., LOUDA, T., PATOČKA, J., KADEŘÁBKOVÁ, J. Legislativní analýza právních předpisů v oblasti památkové péče. 1. vyd. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013, 177 s. ISBN: 978-80-7395-741-4.
 • KEBRLOVÁ, Eva. Péče památková. In: Schelle, Karel a Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa –Právni. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. S. 236-239. ISBN 978-80-7380-638-5.
 • ŽIDEK, Dominik. Ochrana kulturních památek při výstavbě pozemních komunikací. In Jančářová, Ilona; Hanák, Jakub a kol. Auta, auta, auta... a životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019. s. 180-199. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9408-6. Open access fakulty info
 • ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 220 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-353-4. Web nakladatele info
 • VARVAŘOVSKÝ, Pavel, Jitka SEITLOVÁ, Jana GREGOROVÁ, Marek HANÁK, Jana PLOTOVÁ a Jana VAŠÍKOVÁ. Památková péče. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv ve spolupráci se společností Wolters Kluwer ČR Praha, 2012. 152 stran. ISBN 9788073579401. info
Výukové metody
Prakticky orientované přednášky a semináře: výklad a diskuse ve výuce s využitím powerpointových prezentací, diskuse nad vybranými příklady z aplikační praxe, samostudium, interaktivní rozbor příslušných právních předpisů a judikatury.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. Požadavkem k udělení kolokvia bude zpracování kolokviální práce a její obhájení a aktivní účast na cvičeních a vypracování plnění zadaných k jednotlivým tématům. V případě nesplnění požadavků bude uloženo náhradní plnění k ověření znalostí studenta. Povinná literatura se určuje v rozsahu stran 360-390, doporučená literatura podle pokynu vyučujících v jednotlivých výukových blocích.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/MVD033K