BFAP0222p Anatomie pohybového systému II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (přednášející)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klaudia Lakatosová (cvičící)
MVDr. Ivana Pračková (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Dana Procházková
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 9:00–10:40 F01B2/1S05
Předpoklady
BFAP0121c Anatomie pohyb. syst.I-s
Absolvování předmětu BFAP0121p Anatomie pohybového systému I - přednáška.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování druhého semestru výuky anatomie pohybového systému bude student schopen pojmenovat základní struktury dýchací soustavy, kardiovaskulárního systému, periferního i centrálního nervového systému. Dokáže vysvětlit význam jednotlivých orgánů a celých orgánových soustav. Student bude schopen aplikovat získané znalosti na činnost aktivního i pasivního pohybového aparátu. Měl by být schopen posoudit interakci jednotlivých orgánů lidského těla při pohybu. Student by měl být po absolvování druhého semestru teoreticky připraven pro studium preklinických a klinických oborů. Měl by umět posoudit normální stav lidského těla v klidu i za pohybu a tyto znalosti uplatnit ve své praxi.
Výstupy z učení
Student by měl být schopen:
- orientovat se v probraných orgánových soustavách.
- znát základy anatomie nervového systému
- výborně se orientovat v problematice topografické anatomie končetin a zad.
Osnova
 • 1) Dýchací soustava.
 • 2) Srdce.
 • 3) Přehled tepen.Přehled žil a mízního systému.
 • 4) Spinální nerv, rami dorsales nn. spinalium. Plexus cervicalis. Nn. intercostales.
 • 5)Plexus brachialis.
 • 6) Plexus lumbalis. Plexus sacralis.
 • 7) Topografie končetin a zad.
 • 8) Náhradní přednáška.
 • 9) Páteřní mícha, obaly CNS.
 • 10) Mozkový kmen. Mozeček
 • 11) Koncový mozek. Komory mozkové
 • 12) Hlavové nervy.
 • 13) Autonomní nervový systém. Nervové dráhy
 • 14) –
 • 15) –
Literatura
  doporučená literatura
 • JOUKAL, Marek a Lenka VARGOVÁ. Anatomie dýchacího, kardiovaskulárního, lymfatického a nervového systému pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 101 s. ISBN 978-80-210-6779-0. info
  neurčeno
 • DOKLÁDAL, Milan a Libor PÁČ. Anatomie člověka II. Splanchnologie a cévní systém. 2. přepracované. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2003. 136 s. 2. ISBN 80-210-2886-6. info
 • DOKLÁDAL, Milan a Libor PÁČ. Anatomie člověka III. Brno, 1995. ISBN 80-210-1169-6. info
 • NETTER, Frank H. Anatomický atlas člověka. Edited by John T. Hansen, Translated by Libor Páč - Petr Dubový. Vyd. 2., rozš. Praha: Grada, 2005. [14], 542. ISBN 8024711532. info
Výukové metody
Pro dosažení požadovaných znalostí předmětu Anatomie pohybového systému I je nezbytná teoretická příprava studentů na přednáškách, individuální studium výukových textů a atlasů. V praktických cvičeních si studenti ověří nabyté teoretické znalosti na modelech a lidských preparátech kostí, kloubů a svalů. Při individuální přípravě mají studenti možnost zapůjčení osteologických preparátů ze sbírek Anatomického ústavu, Anatomického muzea, případně studovat pohybový systém v rtg studovně na rentgenových snímcích a využít programů s anatomickou tématikou v počítačové učebně ústavu. Po celý semestr mohou studenti konzultovat obtížnější partie učiva s vyučujícím.
Metody hodnocení
Požadovaná úroveň znalostí je průběžně prověřována formou krátkých písemných testů v praktických cvičeních a hodnocením praktických znalostí jednotlivých anatomických útvarů na preparátech lidského těla. Na konci každého semestru je student hodnocen za aktivní účast v seminářích formou zápočtu. Na konci studia musí studenti prokázat nabyté znalosti formou písemného testu, kde je předpokladem úspěšného absolvování minimálně 75% správných odpovědí (minimálně 12 ze 16 otázek musí být správně).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BFAP0222p