BOFZ0121 Fyzika I

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (přednášející)
Mgr. Ing. Marek Dostál, Ph.D. (přednášející)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Běžná úroveň středoškolských znalostí fyztiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: rozumět a vysvětlit základní problémy a metody klasické mechaniky a molekulové fyziky; ovládat znalost základních charakteristik popisu pohybu částic, řešit úlohy dynamiky hmotného bodu s využitím pohybových zákonů; hodnotit výsledky získané základními fyzikálními metodami z hlediska vědeckého přístupu k jejich využívání; porozumnět a použít základní poznatky z mechaniky proudění kapalin v neživých i živých systémech,pevných látek z hlediska jejich stuktury; použít zákonů termodynamiky v praxi; na základě nabytých zkušeností by měl student získat termodynamický přístup k řešení biologických problémů, vidět problém odlišnosti neživého a živého systému; ovládat základní zákonitosti tzv. fyziologické a molekulární fyziky.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- samostatně formulovat obecné zákony fyziky, principy.
- vysvětlit konkrétní jevy na základě těchto poznatků u neživého a živého systému.
- rozumět účinkům fyzikálních faktorů na živé systémy
Osnova
 • Optometrie - přednášky
 • 1. ÚVOD, FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY.
 • 2. ZÁKLADY VEKTOROVÉHO POČTU.
 • 3. MECHANICKÝ POHYB HMOTNÉHO BODU.
 • 4. PRÁCE, VÝKON, ENERGIE.
 • 5. DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODU.
 • 6. TUHÉ TĚLESO.
 • 7. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY.
 • 8. ÚVOD DO TERMODINAMIKY I.
 • 9. ÚVOD DO TERMODINAMIKY II.
 • 10. ZÁKLADY MECHANIKY KAPALIN.
 • 11. FYZIKA PEVNÝCH LÁTEK I.
 • 12. FYZIKA PEVNÝCH LÁTEK II.
 • 13. KMITAVÝ POHYB.
 • 14. VLNĚNÍ.
 • 15. VOLNÉ TÉMA.
Literatura
 • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 5. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2014. 551 s. ISBN 9788071964384. info
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fundamentals of physics. 5th ed. New York: John Wiley & Sons, 1997. 1 sv. ISBN 0471156620. info
Výukové metody
teoretická příprava -přednáška, řešení ukázkových příkladů - diskuse
Metody hodnocení
Základní podmínkou udělení zápočtu je test pokrývající problematiku mechaniky a molekulové fyziky. Závěrečný test obsahuje obvykle 10 otázek, hodnocených 10 body. K úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoń 5 bodů.Test lze opakovat 2 krát.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz
Konzultační hodiny, zkušební otázky a materiály k praktickým cvičením jsou vyvěšeny na nástěnce a webových stránkách Biofyzikálním ústavu LF, Kamenice 3, 3.patro - www.med.muni.cz/biofyz/ Consulting hours, examination questions and study materials for practical exercises are published on boards and web pages of the Department of Biophysics, Medical Faculty, Kamenice 3, 3rd floor.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti píší zápočtový test.Pokud student získá nejméně 4/10 bodů, je mu udělen zápočet.Studenti, kteří nesplnili podmínku testu, mají možnost jej dvakrát opakovat. Opakované termíny budou realizovány do 31.1.2013.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je ukončen písemným testem obsahující tři příklady, které byly probrány ve výuce.Pro udělení zápočtu musí být jeden příklad vyřešen..
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.