BSIP0221 Individuální ošetřovatelská praxe I

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/11/0. 160. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (pomocník)
Garance
Mgr. Dana Soldánová
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Soldánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BSOD0141 Odborná oš.praxe I && BSPC011 Ošetř. proces a potřeby člov.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Individuální ošetřovatelská praxe I je praktický předmět, který integruje poznatky z teorie a praxe ošetřovatelství, základních vědních disciplín, přírodních, sociálních a behaviorálních věd. Předmět navazuje na Odbornou ošetřovatelskou praxi II a poskytuje upevnění a prohloubení odborných ošetřovatelských znalostí a dovedností. Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost na klinických pracovištích zdravotnických zařízení. Cílem předmětu je: - nácvik, osvojení a upevnění odborných činností realizací ošetřovatelského procesu v přirozených podmínkách zdravotnické praxe, - realizace individuální ošetřovatelské péče na základě poznání bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb pacienta, - stanovení ošetřovatelských diagnóz vycházejících z taxonomie NANDA, cílů a plánů ošetřovatelské péče, realizace a zhodnocení ošetřovatelské péče, - formování profesionálních vlastností Všeobecné sestry, - aplikace teoretických vědomostí na řešení konkrétních situací zdravotnické praxe, - realizace tvůrčího přístupu k řešení problémů ve zdravotnické praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
zvládat provoz ošetřovací jednotky, harmonogramem práce, způsob vedení zdravotnické a ošetřovatelské dokumentace;
využívat ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentaci a zaznamenávat změny stavu nemocných a provedené činnosti dle kompetencí studenta;
podílet se na komplexní péči o nemocné ve spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky;
komunikovat v rámci multidisciplinárního týmu;
aplikovat ošetřovatelský proces;
měřit a hodnotit vitální funkce;
odebrat biologický mateiál;
podat všechny formy léků;
připravit k podání transfuzní přípravky a krevní deriváty;
aplikavat kyslík a inhalace;
připravit pomůcky a asistovat při přikládání imobilizačních obvazů, zevních fixátorů, ortéz, sádry;
provést septický a aseptický převaz rány;
pečovat o převazový vozík.
Osnova
 • Individuální ošetřovatelská praxe I posiluje a rozvíjí ošetřovatelské činnosti a dovednosti. Studenti poskytují komplexní ošetřovatelskou péči pod odborným vedením mentorky. Pracují v třísměnném provozu na lůžkových odděleních. Praxe probíhá v letních měsících (červenec, srpen) na určeném klinickém pracovišti, rozsah je stanoven na 160 hodin. Klinická pracoviště: Fakultní nemocnice Brno-Bohunice: Interní kardiologická klinika, Neurologická klinika, Interní gastroenterologická klinika, Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Klinika infekčních chorob, Ortopedická klinika.
Literatura
  doporučená literatura
 • odborné časpoisy SESTRA, FLORENCE, DIAGNÓZA V OŠETŘOVATELSTVÍ
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata, Petra SEDLÁŘOVÁ, Vlasta WIRTHOVÁ, Iva OTRADOVCOVÁ a Lucie KUBÁTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III : speciální část. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 303 stran. ISBN 9788024734217. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II : speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s. ISBN 9788024734200. info
 • TRACHTOVÁ, Eva, Gabriela TREJTNAROVÁ a Dagmar MASTILIAKOVÁ. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 185 s. ISBN 9788070135532. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I : obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 228 s. ISBN 9788024734194. info
 • Výkladový ošetřovatelský slovník. Translated by Veronika Di Cara - Helena Vidovičová. První české vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. 568 stran. ISBN 9788024722405. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
 • KRIŠKOVÁ, Anna. Ošetrovateľské techniky : metodika sesterských činností : učebnica pre lekárske fakulty. 2., preprac. a dopl. vyd. Martin: Osveta, 2006. 779 s. ISBN 8080632022. info
 • MAREČKOVÁ, Jana. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 264 s. ISBN 8024713993. info
 • KOZIEROVÁ, B., G. ERBOVÁ a R. OLIVIEROVÁ. Ošetrovatelstvo I. a II. díl. Martin: Osveta, 1995. info
Výukové metody
klinické stáže
Metody hodnocení
Podmínky úspěšného absolvování předmětu: - 100% účast na stážích - plnění pokynů mentorky - vypracování seminární práce. Předmět je zakončen zápočtem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.