EN

LF:BSOD0141 Odborná oš.praxe I - Informace o předmětu

BSOD0141 Odborná ošetřovatelská praxe I

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/11/0. 166. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle Odborné ošetřovatelské praxe I jsou identifikovány v rovině kognitivní, psychomotorické i postojové. Cílem ošetřovatelské praxe je: - osvojení a upevnění odborných ošetřovatelských činností realizací ošetřovatelského procesu u stanovené skupiny nemocných v klinických podmínkách zdravotnické praxe; - stanovení ošetřovatelských diagnóz, cílů a plánů činností a hodnocení ošetřovatelských intervencí; - realizace individualizované ošetřovatelské péče na základě poznání biopsychosociálních potřeb a problémů klienta; - formování profesních vlastností všeobecné sestry; - upevňování komunikativních dovedností; - osvojování a upevnění pracovních návyků a organizace práce na ošetřovatelské jednotce; - osvojování práce s ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentací; - osvojování a aplikace odborné terminologie.
Výstupy z učení
seznámit se s charakterem ošetřovací jednotky, se zdravotnickými pracovníky, s vybavením ošetřovací jednotky, se zdravotnickou dokumentací, s uložením pomůcek na klinickém pracovišti;
popsat a definovat specifika ošetřovatelského procesu na klinickém oddělení;
osvojit a upevnit odborné činnosti realizované na podkladě ošetřovatelského procesu u skupiny nemocných v přirozených podmínkách zdravotnické praxe;
identifikovat biopsychosociální potřeby u nemocných a na jejich podkladě vytvořit plán individualizované ošetřovatelské péče v podobě stanovení ošetřovatelských diagnóz, cílů a plánů činností a hodnocení;
upevňovat komunikativní dovedností;
využívat ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentaci a zaznamenávat změny stavu nemocných dle kompetencí studentů
Osnova
 • Odborná ošetřovatelská praxe I navazuje na teoretické znalosti z ošetřovatelských a klinických předmětů. Praxe je orientována na praktický nácvik a osvojení ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických dovedností. Zaměřuje se na identifikaci problémů nemocného, holistický přístup, porozumění odborné terminologii a dodržování pravidel ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Praktické činnosti směřují k poskytování ošetřovatelské péče v základních oblastech sebepéče, měření a hodnocení vitálních funkcí a nácvik odběrů biologického materiálu. Odborná ošetřovatelská praxe I respektuje obecně závazné normy ošetřovatelských postupů a využívá nejnovějších vědeckých poznatků v oboru Ošetřovatelství - praxe založená na důkazech. Praxe je realizována ve FN Brno na Klinice interní, geriatrie a praktického lékařství.
Literatura
  povinná literatura
 • BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8608-1. url epub info
 • JUŘENÍKOVÁ, Petra, Andrea POKORNÁ, Miroslava KYASOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ, Olga JANÍKOVÁ a Simona SAIBERTOVÁ. Logbook : pro odbornou ošetřovatelskou praxi. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 207 s. ISBN 978-80-210-7108-7. info
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6. info
 • POKORNÁ, Andrea a Alena KOMÍNKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 1. vyd. Brno: Masarykova univezita, 2013. ISBN 978-80-210-6331-0. info
 • TRACHTOVÁ, Eva, Gabriela TREJTNAROVÁ a Dagmar MASTILIAKOVÁ. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 185 s. ISBN 9788070135532. info
  doporučená literatura
 • Náhradní obsah: odborné časpoisy SESTRA, FLORENCE, DIAGNÓZA V OŠETŘOVATELSTVÍ
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata, Petra SEDLÁŘOVÁ, Vlasta WIRTHOVÁ, Iva OTRADOVCOVÁ a Lucie KUBÁTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III : speciální část. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 303 stran. ISBN 9788024734217. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II : speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s. ISBN 9788024734200. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I : obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 228 s. ISBN 9788024734194. info
 • Výkladový ošetřovatelský slovník. Translated by Veronika Di Cara - Helena Vidovičová. První české vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. 568 stran. ISBN 9788024722405. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
 • KRIŠKOVÁ, Anna. Ošetrovateľské techniky : metodika sesterských činností : učebnica pre lekárske fakulty. 2., preprac. a dopl. vyd. Martin: Osveta, 2006. 779 s. ISBN 8080632022. info
 • MAREČKOVÁ, J. a D. JAROŠOVÁ. NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského procesu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. info
 • KOZIEROVÁ, B., G. ERBOVÁ a R. OLIVIEROVÁ. Ošetrovatelstvo I. a II. díl. Martin: Osveta, 1995. info
Výukové metody
- klinické stáže - skupinové semináře - zpracování seminární práce
Metody hodnocení
Praktická výuka je zakončena zkouškou na klinickém pracovišti. Zkouška je podmíněna: - 100% účastí ve výuce, - vypracováním seminární práce - ošetřovatelská anamnéza dle koncepčního modelu Marjory Gordonové.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BSOD0141