BVVP0533p Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví III - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (přednášející)
Mgr. Veronika Suchodolová (přednášející)
Mgr. Jana Kráľová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13. 9. 10:00–12:30 A21/107, Po 20. 9. 10:00–12:30 A21/107, Po 27. 9. 10:00–12:30 A21/107, Po 4. 10. 10:00–12:30 A21/107, Po 11. 10. 10:00–12:30 A21/107, Po 18. 10. 10:00–12:30 A21/107, Po 25. 10. 10:00–12:30 A21/107, Po 1. 11. 10:00–12:30 A21/107, Po 8. 11. 10:00–12:30 A21/107, Po 15. 11. 10:00–12:30 A21/107, Po 22. 11. 10:00–12:30 A21/107, Po 29. 11. 10:00–12:30 A21/107, Po 6. 12. 10:00–12:30 A21/107, Po 13. 12. 10:00–12:30 A21/107
Předpoklady
BVVP0422c Výž. v ochr. a p. veř.zdr.II-c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na problematiku výživy populace a populačních skupin zdravých jedinců (s ohledem na specifika těhotných žen, dětí a adolescentů, seniorů), výživu ve sportu, alternativní způsoby stravování a výživové poradenství. Dále je zaměřen na vztah výživy a zdraví, výživy v etiologii a prevenci neinfekčních nemocí s hromadným výskytem, zahrnuje rovněž nutriční epidemiologii a problematiku ochrany spotřebitele. Například seznámit studenty se základními poznatky legislativy na úseku ochrany spotřebitele v EU a ČR a s fungováním systémů rychlé výstrahy jak celosvětovými, tak se systémy EU. Dále seznámit s fungováním státního dozoru jak preventivního, tak běžného na úseku ochrany veřejného zdraví. Obsahuje témata zaměřená na aktivní přístup člověka k ochraně vlastního zdraví i svého okolí.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- podporovat výběr vhodných potravin, definovat úlohu výživy a zdraví na komunitní úrovni (škola, regionální politika, rizikové skupiny obyvatelstva),
- využít deskriptivních a analytických studií k výzkumu vztahu mezi výživou a zdravím,
- vytvořit preventivní programy a hrát aktivní úlohu při výchově ke zdraví.
Osnova
 • Kulturní, sociální, psychologické a ekonomické vlivy, faktory ovlivňující stravovací zvyklosti. Nutriční epidemiologie - epidemiologické metody. Metody zjišťování výživové spotřeby na individuální úrovni, na úrovni populací. Metody zjišťování výživového stavu - 24-hod. recall, WHO skóre, metoda výživových zvyklostí (FFQ), výživová anamnéza,globální spotřeba, nutriční software. Hodnocení výživového stavu - antropometrické, biochemické metody. Výživová politika na celosvětové, evropské a národní úrovni, organizace, cíle, nástroje, včetně sledování a hodnocení výživové spotřeby a definice výživových doporučení. Výživová doporučení pro obyvatelstvo a výživové doporučené dávky. Vývoj spotřeby potravin. Výživové chování, chuťové a potravinové preference. Výživa zdravých jedinců různých věkových skupin Výživa kojenců a batolat. Výživa děti. Výživa adolescentů – fyziologické změny a s nimi související nutriční požadavky. Specifika věku a z něj plynoucí nutriční rizika. Výživa těhotných a kojících žen. Výživa ve stáří. Výživa sportovců, pohyb v primární péči. Problematika alkoholu ve výživě – působení alkoholu v organismu, hranice mezi přijatelnou a nadměrnou konzumací. Nutriční rizika alkoholismu. Nutriční problematika rómské populace, toxikomanů a bezdomovců - výživový stav, stravovací návyky. Možnosti intervence . Výživa v krizových situacích (válka, přírodní katastrofa, hladomor aj.) Alternativní směry ve výživě. Programy podpory zdraví zaměřené na ozdravění výživy - výchova ke zdraví, nutriční výchova Jód ve výživě. Řešení jodového deficitu v ČR. Pitný režim. Nejčastější neinfekční choroby hromadného výskytu s etiologickou účastí výživy. Kardiovaskulární nemoci a výživa – epidemiologie, etiologie, prevence. Hyperlipidemie - epidemiologie, etiologie, prevence. Nádorové onemocnění a výživa - epidemiologie, etiologie, prevence. Osteoporóza - epidemiologie, etiologie, prevence. Utilizace vápníku a vliv fosforu na jeho vylučování, ztráty vápníku. Obezita - epidemiologie, etiologie, prevence. Diabetes mellitus - epidemiologie, etiologie, prevence. Potravinové alergie a intolerance - epidemiologie, etiologie, prevence. Výživa a zubní zdraví. Komplexní preventivní vyšetření. Potraviny pro zvláštní výživu. Doplňky stravy. Nukleotidy a jejich využití v nutriční praxi. Ochrana spotřebitele.Značení potravin, potravinářská legislativa. Stravovací služby.
Literatura
  povinná literatura
 • DUYFF, Roberta Larson. Academy of nutrition and dietetics complete food and nutrition guide. 5th edition. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2017. xii, 802. ISBN 9780544520585. info
  doporučená literatura
 • KOLLÁROVÁ, Helena, Dagmar HORÁKOVÁ a Kateřina AZEEM. Základy epidemiologické metodologie. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 60 stran. ISBN 9788024441016. info
 • LEE, Robert D. a David C. NIEMAN. Nutritional assessment. Sixth edition. New York, N.Y.: McGraw-Hill Education, 2013. xii, 500. ISBN 9780078021336. info
 • Referenční hodnoty pro příjem živin. V ČR 1. vyd. Praha: Společnost pro výživu, 2011. 192 s. ISBN 9788025469873. info
 • Life cycle nutrition : an evidence-based approach. Edited by Sari Edelstein - Judith Sharlin. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, 2009. xxv, 532. ISBN 9780763738105. info
 • Krause's food & nutrition therapy. Edited by L. Kathleen Mahan - Sylvia Escott-Stump. 12th ed. St. Louis, Mo.: Saunders/Elsevier, 2008. xxiv, 1352. ISBN 9781416034018. info
 • HAVLÍNOVÁ, Miluše. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole : aktualizovaný modelový program podpory zdraví (dokument a metodika). 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2006. 223 s. ISBN 8073670615. info
 • HAVLÍNOVÁ, Miluše. Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2006. 311 s. ISBN 8073670593. info
 • Výživa ve sportu : příručka pro sportovní medicínu. Edited by Ron J. Maughan - Louise Burke, Translated by Zuzana Zafarová. 1. české vyd. Praha: Galén, 2006. 311 s. ISBN 8072623184. info
 • KUDLOVÁ, Eva a Anna MYDLILOVÁ. Výživové poradenství u dětí do dvou let. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 148 s. ISBN 8024710390. info
 • NEVORAL, Jiří. Výživa v dětském věku. Vydání první. Jinočany: H & H, 2003. 434 stran. ISBN 8086022935. info
  neurčeno
 • HAINER, Vojtěch. Základy klinické obezitologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. xxvi, 422. ISBN 9788024732527. info
 • ČEVELA, Rostislav, Libuše ČELEDOVÁ a Hynek DOLANSKÝ. Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 108 s. ISBN 9788024728605. info
 • KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy. 2., aktual. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. 255 s. ISBN 802470840X. info
 • ŠAMÁNEK, Milan a Zuzana URBANOVÁ. Prevence aterosklerózy v dětském věku. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. 235 s. ISBN 8072622293. info
 • SVAČINA, Štěpán. Prevence diabetu. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. 113 s. ISBN 8072621653. info
 • KLEINWÄCHTEROVÁ, Hana a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování. Vyd. 2., přeprac. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. 102 s. ISBN 8070133368. info
Výukové metody
přednáška, projekt
Metody hodnocení
projekt, ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
Předpokladem připuštění k ústní zkoušce je splnění podmínek zápočtového testu předmětu Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví III - cvičení (BVVP0533c).
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BVVP0533p