MFAK0921 Aplikovaná kineziologie I

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MFAM0822 Antropomotorika II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zvládá rozšířené specifické znalostí v oblastech obecné, speciální a vývojové kineziologie. Důraz je kladen na rozbor patokineziologie a aplikaci kineziologických souvislostí v diagnostice a terapii hybných poruch. Výuka si klade za cíl zvýšit orientaci studentů ve výběru specifických metod fyzioterapie a léčebné rehabilitace zejména na základě komplexního kineziologického přístupu českých, ale i zahraničních rehabilitačních škol.
Osnova
  • Kineziologický obsah fylogeneze horních končetin a horního trupu: evoluční mechanismy ve vývoji funkcí horních končetin, obratnosti a manipulace
  • Fylogenetické souvislosti v terapii hybných poruch: nové pohledy na aplikaci fylogeneze v rehabilitační terapii a sportu
  • Specializace a diferenciace funkcí končetin
  • Stabilita segmentu: segmentová stabilita, koaktivace, stabilizační strategie, subkortikální stabilizační okruhy, kineziologické přístupy k ovlivnění segmentové stability
  • Kineziologické aspekty posturální stability: vývoj posturální stability, stabilizačních strategií, kineziologické přístupy k ovlivnění posturální stability na reflexní a vědomé úrovni
  • Vývojová kineziologie I: obsah, směry a trendy v rehabilitaci opírající se o vývojovou kinezioogii
  • Stádia a principy posturální ontogeneze
Literatura
  • VÉLE, František. Kineziologie : přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006. 375 s. ISBN 8072548379. info
  • VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 271 s. ISBN 8071692565. info
  • KAPANDJI, Adalbert Ibrahim. The physiology of the joints. Vyd. 2. London: Churchill Livingstone, 1974. 251 s. ISBN 0443012091. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.