MIOC0231c Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdeňka Knechtová (přednášející)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
PhDr. Zdeňka Surá (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Garance
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 20. 2. 14:00–16:30 428-stara KAM2, St 27. 2. 14:00–16:30 428-stara KAM2, St 6. 3. 14:00–16:30 428-stara KAM2, St 13. 3. 14:00–16:30 428-stara KAM2, St 20. 3. 14:00–16:30 428-stara KAM2, St 27. 3. 14:00–16:30 428-stara KAM2, St 3. 4. 14:00–16:30 428-stara KAM2, St 10. 4. 14:00–16:30 428-stara KAM2, St 17. 4. 14:00–16:30 428-stara KAM2, St 24. 4. 14:00–16:30 428-stara KAM2
Předpoklady
MIOS0121 Ošet. péče v intenzivní med. I && MIOA011c Ošetřovatelská péče v anest-cv
Předmět Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech I. koncipován jako návazný a napojený teoreticko-praktický celek. Náplní tohoto předmětu je získat potřebné teoretické znalosti, praktické dovednosti a činnosti z oblasti vysoce specializované intenzivní ošetřovatelské péče v chirurgických oborech, která se uplatňuje v péči o pacienty na resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče. Navazuje na znalosti a dovednosti získané v předmětech anesteziologie a resuscitace a na ostatní předměty intenzivní péče.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat základní vědomosti z oboru chirurgie.
Identifikace problémů chirurgického pacienta/klienta, znalost příčin, projevů, diagnostických a terapeutických postupů při vybraných, nejčastěji se vyskytujících onemocněních, náhlých a šokových stavech, poranění v chirurgii jsou základním pilířem předmětu a důležitým aspektem pro pochopení potřeb pacientů/klientů s chirurgickým onemocněním se zaměřením na intenzivní péči.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- definovat základní znalosti z chirurgie, popsat příčiny, projevy, diagnostické a terapeutické postupy z vybraných nejčastěji se vyskytujících onemocnění a sokových stavů s nimi spojenými.
- vysvětlit důležité aspekty ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování potřeb pacientů se zaměřením na intenzivní péči;
- popsat monitorovací metody využívané v pooperační intenzivní péči.
- popsat specifické aspekty ošetřovatelské péče u pacientů po operaci: štítné žlázy, žlučníku a žlučových cest, jater, trávicího traktu (jícnu, slinivky břišní a sleziny, střev a konečníku), prsní žlázy, malé pánve, plic a mediastina. Dále o pacienty po minimálně invazivních výkonech, urologických operacích a o pacienty s popáleninami.
- popsat základní komponenty rehabilitace v intenzivní pooperační péči.
Osnova
 • Předoperační příprava pacienta. Předoperační vyšetření, všeobecná příprava, psychologická příprava, anesteziologická příprava, lačnění, premedikace a její farmakologické složky.
 • Chirurgie štítné žlázy. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním štítné žlázy v chirurgické intenzivní péči. Specifika vysoce specializované péče o pacienty po operaci nadledviny a přípravu pacientů s onemocněním diabetes mellitus k operaci.
 • Chirurgie žlučníku a žlučových cest. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním žlučníku a žlučových cest v chirurgické intenzivní péči.
 • Chirurgie jater. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním jater v chirurgické intenzivní péči.
 • Chirurgie gastroduodena. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním gastroduodena v chirurgické intenzivní péči.
 • Chirurgie jícnu. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním jícnu v chirurgické intenzivní péči.
 • Chirurgie slinivky břišní a sleziny. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním slinivky břišní a sleziny v chirurgické intenzivní péči
 • Chirurgie tenkého, tlustého střeva a rekta. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním tenkého, tlustého střeva a rekta v chirurgické intenzivní péči.
 • Náhlé příhody břišní. Ošetřovatelská péče o klienty s náhlou příhodou břišnív chirurgické intenzivní péči.
 • Chirurgie prsní žlázy. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním prsní žlázy v chirurgické intenzivní péči.
 • Chirurgie malé pánve. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním v oblasti malé pánve (předoperační příprava, pooperační péče) v chirurgické intenzivní péči.
 • Chirurgie velkých cév. Ošetřovatelská péče o klienty po cévních operacích v chirurgické intenzivní péči.
 • Kardiochirurgie. Ošetřovatelská péče o klienty po kardiochirurgických operacích v  intenzivní a resuscitační péči.
 • Chirurgie plic a mediastina. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním plic a mediastina v chirurgické intenzivní péči. Vysoce specializovaná péče o pacienty s postižením gastrointestinálního traktu a se stomiemi (náhlé příhody břišní, zánětlivá a nádorová onemocnění), klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace. Vysoce specializovaná péče o pacienty s postižením hrudníku a dutiny hrudní (zánětlivá a nádorová onemocnění orgánů souvisejících s lokalizací v dutině hrudní, úrazy plic a mediastina řešené chirurgicky), klinické projevy, diagnostika a léčba, komplikace.
Literatura
  povinná literatura
 • VALENTA, Jiří. Chirurgie : pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 237 s. ISBN 8024606445. info
 • ZEMAN, Miroslav. Chirurgická propedeutika. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2000. 516 s. ISBN 8071697052. info
 • DUDA, Miloslav. Práce sestry na operačním sále. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 389 s. ISBN 8071696420. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
  doporučená literatura
 • Chirurgie v kostce : vybrané kapitoly. Edited by Alexander Ferko. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 591 s. ISBN 8024702304. info
 • KUBICOVÁ, Ľudmila. Chirurgické ošetrovateľstvo. [1. vyd.]. Martin: Osveta, 2000. 119 s. ISBN 8080630496. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • RICHARDS, Ann a Sharon EDWARDS. Repetitorium pro zdravotní sestry. Translated by Simona Šeclová. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 2004. 376 s. ISBN 8024709325. info
 • KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Zdeněk ŠILHART a Irena HAMTILOVÁ. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. Vydání první. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 162 stran. ISBN 9788070135365. info
 • HOCH, Jiří a Jan LEFFLER. Speciální chirurgie. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Maxdorf, 2011. 589 s. ISBN 9788073452537. info
 • ZEMAN, Miroslav. Chirurgická propedeutika. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2000. 516 s. ISBN 8071697052. info
 • ABC cévních onemocnění. Edited by John H. N. Wolfe, Translated by Zdislava Kasalová. 1. vyd. Praha: Scientia Medica, 1994. 95 s., bar. ISBN 80-85526-27-1. info
 • COUFAL, Oldřich a Vuk FAIT. Chirurgická léčba karcinomu prsu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 414 s. ISBN 9788024736419. info
 • KLIMEŠOVÁ, Lenka a Jiří KLIMEŠ. Umělá plicní ventilace. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 110 s. ISBN 9788070135389. info
 • VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Hilda VORLÍČKOVÁ. Klinická onkologie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada., 2006. 328 s. ISBN 8024717166. info
 • ZACHOVÁ, Veronika. Stomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN 9788024732565. info
 • OTRADOVCOVÁ, Iva a Lucie KUBÁTOVÁ. Komplexní péče o pacienta se stomií. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. 54 s. ISBN 8072624326. info
  neurčeno
 • Náhradní obsah: Nejedlá, M.; Svobodová, H.; Šafránková, A. Ošetřovatelství III/2. Praha: Informatorium 2004. ISBN 80-7333-031-8
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem (test) a vypracováním tri flow posteru.
Informace učitele
Podmínkou získání zápočtu je 100 % účast na cvičeních. Prokázáním znalostí formou závěrečného testu. Vypracování tri-flow z kazuistiky, s následnou diskuzí na toto téma. Requirements for obtaining credit is 100% attendance at seminars.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.