MIOS0121 Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Markéta Bodzašová (cvičící)
Mgr. Jana Flajšingrová (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jana Toufarová (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je spolu s předmětem Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně II koncipován jako návazný a propojený teoreticko praktický celek;
Náplní tohoto předmětu je získat potřebné teoretické znalosti, praktické dovedností a činnosti z oblasti vysoce specializované intenzivní ošetřovatelské péče, která se uplatňuje v péči o pacienty na resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče;
Navazuje na znalosti a dovednosti získané v předmětech anesteziologie a resuscitace a na ostatní předměty intenzivní péče.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat organizační, personální a materiální vybavení resuscitačních oddělení a jednotek intenzivní péče;
- vysvětlit rozdíl mezi dezinfekcí a sterilizací;
- popsat metody sterilizace a dezinfekce; definovat ošetřovatelský proces v resuscitační a intenzivní medicíně;
- popsat potřeby pacienta v intenzivní péči; vyjmenovat základní hodnotící techniky (testy a škály);
- definovat, popsat a vysvětlit základní monitorovací techniky využívané v intenzivní péči;
- demonstrovat vybrané monitorovací techniky v laboratorním prostředí odborné učebny;
- popsat a demonstrovat v laboratorním prostředí vybrané postupy spojené s ošetřovatelskou péčí o dýchací cesty (provádění toalety dýchacích cest, zajištění průchodnosti dýchacích cest, péče o zajištěné dýchací cesty aj.);. Dále bude student:
- umět připravit pomůcky na zajištění centrálního vstupu vč. asistence u výkonu,
- - umět připravit pomůcky k punkci nebo drenáži hrudníku vč. asistence u výkonu.
- umět připravit pacienta k bronchoskopii, tracheostomii
- orientovaný v přístrojovém vybavení pracovišť intenzivní medicíny a bude znát jejich použití.
- znát zásady manipulace s lineárním dávkovačem, infuzní pumpou, enterální pumpou, ventilátorem, ohřívacími přístroji, monitorem, pulsním oxymetrem a dalšími přístroji.
- znát specifika kyslíkové terapie v intenzivní medicíně.
- schopen připravit sterilní stolek k aseptickým výkonům
- schopen vyhodnotit monitorovací parametry (dýchání, TK, P,TT, saturace kyslíkem) u pacientů při vědomí i v bezvědomí. Studující bude laboratorních podmínkách schopen:
- připravit ventilátor k provádění UPV
- napojit pacienta na ventilátor
- provádět odsávání z dýchacích cest otevřeným i uzavřeným odsávacím systémem
- provést změnu polohy ETK
- sledovat a analyzovat ventilační parametry
- odebrat krev na vyšetření krevních plynů a acidobazické rovnováhy
- vyhodnotit údaje o stavu pacienta při odvykání od ventilátoru znát správný postup při odpojování pacienta od ventilátoru
- provést extubaci pacienta,
- zhodnotit stav vědomí s využitím monitorovacích technik,
- zhodnotit hloubku analgosedace s využitím hodnotících metodik,
- provádět komplexní vysoce specializovanou péči o pacienta s poruchou vědomí.
Osnova
 • - Organizační, personální a materiální vybavení resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče. Přístrojové vybavení pro monitoraci základních životních funkcí, pro diagnostické a terapeutické výkony a přístroje pro podporu orgánových funkcí. Materiální vybavení pracovišť intenzivní medicíny. Dokumentace na pracovištích intenzivní medicíny (ošetřovatelská dokumentace, lékařská dokumentace, ostatní dokumentace). - Ošetřovatelský proces v resuscitační a intenzivní medicíně, potřeby pacienta v intenzivní péči. Ošetřovatelská dokumentace + testy a škály využívané v intenzivní péči. - Definice, význam a obecné cíle monitorování. Základní fyzikální vyšetření, vyšetřovací metody, analýza údajů o zdravotním stavu pacienta. - Možnosti monitorování kardiovaskulárního systému (monitorování tlaku, pulzu, EKG, monitorování hemodynamických poměrů, prokrvení, možnosti monitorování cévního systému). Příprava pacienta a asistence při zavádění centrálních žilních katétrů. Vysoce specializovaná péče před, při a po výkonu. Možné komplikace jejich řešení. - Možnosti monitorování respiračního systému (monitorování dechové frekvence, pulzní oxymetrie, kapnometrie, vyšetření krevních plynů a acidobazické rovnováhy, monitorování v průběhu umělé plicní ventilace, a další možnosti monitoringu). - Možnosti monitorování centrálního nervového systému (hodnocení kvality a kvantity vědomí, hloubky analgosedace). Příprava pacienta a asistence při zaváděn Intrakraniálního čidla. Vysoce specializovaná péče před, při a po výkonu. Možné komplikace jejich řešení. - Základní komplementární vyšetření, odběr biologického materiálu. Indikace k vyšetření, druhy odebíraného biologického materiálu. Správný postup odběru a manipulace s odebraným biologickým materiálem. Fyziologické hodnoty jednotlivých vyšetření. - Ošetřovatelská péče o dýchací cesty (zajištění průchodnosti DC bez a s pomůckami, toaleta dýchacích cest, punkce hrudníku a drenáž). Problematika odvykání od ventilátoru. Extubace pacienta. Komplexní vysoce specializovaná péče o pacienty na umělé plicní ventilaci (péče o endotracheální a tracheostomickou kanylu, toaleta dýchacích cest, způsoby odsávání, dechová rehabilitace, endobronchiální laváže). Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o dýchací systém. - - Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty se závažným postižením respiračního systému. Péče o pacienty s umělou plicní ventilací. Příprava pacienta a asistence při zavádění tracheostomie operační a dilatační, drenáži hrudníku, bronchoskopii. Vysoce specializovaná péče před, při a po výkonu. Možné komplikace jejich řešení.
Literatura
  povinná literatura
 • SUKOVÁ, Olga a Zdeňka KNECHTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: respirační systém. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 87 s. ISBN 978-80-210-9094-1. info
 • KNECHTOVÁ, Zdeňka a Olga SUKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: kardiovaskulární aparát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8789-7. info
 • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. 3. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 139 s. ISBN 8070133783. info
  doporučená literatura
 • KOLÁŘ, Jiří. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. 4., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2009. xxv, 480. ISBN 9788072626045. info
 • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 4. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2018. 437 stran. ISBN 9788073455620. info
 • KLIMEŠOVÁ, Lenka a Jiří KLIMEŠ. Umělá plicní ventilace. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 110 s. ISBN 9788070135389. info
 • BALL, Christopher M. a Robert S. PHILLIPS. Akutní medicína do kapsy : na základě medicíny založené na důkazech. Translated by Radim Vyhnánek. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. ix, 196. ISBN 8024709287. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
 • Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné děti. Edited by Jiřina Tučková. 1. vyd. Brno: IVPZ, 1997. 100 s. ISBN 8070132531. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 149 s. ISBN 8070133740. info
 • Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Edited by Petr Bartůněk - Dana Jurásková - Jana Heczková - Daniel Nalos. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. xxxix, 712. ISBN 9788024743431. info
 • AACN essentials of critical care nursing. Edited by Marianne Chulay - Suzanne M. Burns. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Medical, 2010. xx, 569. ISBN 9780071664424. info
 • SOLE, Mary Lou, Deborah G. KLEIN a Marthe J. MOSELEY. Introduction to critical care nursing. 7th edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2017. xx, 664. ISBN 9780323377034. info
  neurčeno
 • Pocket ICU. Edited by Gyorgy Frendl - Richard D. Urman. Second edition. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2017. Různé st. ISBN 9781496358172. info
 • URDEN, Linda Diann, Kathleen M. STACY a Mary E. LOUGH. Critical care nursing : diagnosis and management. 8th edition. Maryland Heights: Elsevier, 2018. xvii, 1087. ISBN 9780323447522. info
 • BURNS, Suzanne M. AACN essentials of critical care nursing. Third edition. New York: McGraw Hill Education, 2014. xxii, 601. ISBN 9780071822794. info
 • BAIRD, Marianne Saunorus a Susan BETHEL. Manual of critical care nursing : nursing interterventions and collaborative management. 6th ed. St. Louis: Elsevier, 2010. xv, 990. ISBN 9780323063760. info
Výukové metody
Výuka je uskutečňována formou cvičení v laboratorním prostředí. Stáž na pracovišti intenzivní medicíny.
Metody hodnocení
zápočet (absolvování výuky), seminární práce
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, uděleným na základě 100 % účasti na cvičeních, vypracování seminární práce z vybrané oblasti intenzivní péče, a úspěšné absolvování zápočtového testu. The subject is finished by gaining a credit which is granted on the basis of 100 % attendance at seminars, elaboration of seminar work on the selected part in nursing intensive care. Student must pass a final credit test.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIOS0121