MIOS0121 Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Markéta Bodzašová (cvičící)
Mgr. Patrik Mica, DiS. (cvičící)
Mgr. Edita Pešáková, DiS. (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (pomocník)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Večeřová
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MIOS0121/Sk_1: Pá 16. 9. 8:00–10:30 F01B1/528, Pá 23. 9. 8:00–10:30 F01B1/528, Pá 30. 9. 8:00–10:30 F01B1/528, Pá 7. 10. 8:00–10:30 F01B1/528, Pá 14. 10. 8:00–10:30 F01B1/528, Pá 21. 10. 8:00–10:30 F01B1/528, Pá 4. 11. 8:00–10:30 F01B1/528, Pá 11. 11. 8:00–10:30 F01B1/528, Pá 18. 11. 8:00–10:30 F01B1/528
MIOS0121/Sk_2: Pá 16. 9. 10:30–13:00 F01B1/528, Pá 23. 9. 10:30–13:00 F01B1/528, Pá 30. 9. 10:30–13:00 F01B1/528, Pá 7. 10. 10:30–13:00 F01B1/528, Pá 14. 10. 10:30–13:00 F01B1/528, Pá 21. 10. 10:30–13:00 F01B1/528, Pá 4. 11. 10:30–13:00 F01B1/528, Pá 11. 11. 10:30–13:00 F01B1/528, Pá 18. 11. 10:30–13:00 F01B1/528
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je spolu s předmětem Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně II koncipován jako návazný a propojený teoreticko praktický celek;
Náplní tohoto předmětu je získat potřebné teoretické znalosti, praktické dovedností a činnosti z oblasti vysoce specializované intenzivní ošetřovatelské péče, která se uplatňuje v péči o pacienty na resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče;
Navazuje na znalosti a dovednosti získané v předmětech anesteziologie a resuscitace a na ostatní předměty intenzivní péče.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat organizační, personální a materiální vybavení resuscitačních oddělení a jednotek intenzivní péče;
- vysvětlit rozdíl mezi dezinfekcí a sterilizací;
- popsat metody sterilizace a dezinfekce; definovat ošetřovatelský proces v resuscitační a intenzivní medicíně;
- popsat potřeby pacienta v intenzivní péči; vyjmenovat základní hodnotící techniky (testy a škály);
- definovat, popsat a vysvětlit základní monitorovací techniky využívané v intenzivní péči;
- demonstrovat vybrané monitorovací techniky v laboratorním prostředí odborné učebny;
- popsat a demonstrovat v laboratorním prostředí vybrané postupy spojené s ošetřovatelskou péčí o dýchací cesty (provádění toalety dýchacích cest, zajištění průchodnosti dýchacích cest, péče o zajištěné dýchací cesty aj.);. Dále bude student:
- umět připravit pomůcky na zajištění centrálního vstupu vč. asistence u výkonu,
- - umět připravit pomůcky k punkci nebo drenáži hrudníku vč. asistence u výkonu.
- umět připravit pacienta k bronchoskopii, tracheostomii
- orientovaný v přístrojovém vybavení pracovišť intenzivní medicíny a bude znát jejich použití.
- znát zásady manipulace s lineárním dávkovačem, infuzní pumpou, enterální pumpou, ventilátorem, ohřívacími přístroji, monitorem, pulsním oxymetrem a dalšími přístroji.
- znát specifika kyslíkové terapie v intenzivní medicíně.
- schopen připravit sterilní stolek k aseptickým výkonům
- schopen vyhodnotit monitorovací parametry (dýchání, TK, P,TT, saturace kyslíkem) u pacientů při vědomí i v bezvědomí. Studující bude laboratorních podmínkách schopen:
- připravit ventilátor k provádění UPV
- napojit pacienta na ventilátor
- provádět odsávání z dýchacích cest otevřeným i uzavřeným odsávacím systémem
- provést změnu polohy ETK
- sledovat a analyzovat ventilační parametry
- odebrat krev na vyšetření krevních plynů a acidobazické rovnováhy
- vyhodnotit údaje o stavu pacienta při odvykání od ventilátoru znát správný postup při odpojování pacienta od ventilátoru
- provést extubaci pacienta,
- zhodnotit stav vědomí s využitím monitorovacích technik,
- zhodnotit hloubku analgosedace s využitím hodnotících metodik,
- provádět komplexní vysoce specializovanou péči o pacienta s poruchou vědomí.
Osnova
 • - Organizační, personální a materiální vybavení resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče. Přístrojové vybavení pro monitoraci základních životních funkcí, pro diagnostické a terapeutické výkony a přístroje pro podporu orgánových funkcí. Materiální vybavení pracovišť intenzivní medicíny. Dokumentace na pracovištích intenzivní medicíny (ošetřovatelská dokumentace, lékařská dokumentace, ostatní dokumentace). - Ošetřovatelský proces v resuscitační a intenzivní medicíně, potřeby pacienta v intenzivní péči. Ošetřovatelská dokumentace + testy a škály využívané v intenzivní péči. - Definice, význam a obecné cíle monitorování. Základní fyzikální vyšetření, vyšetřovací metody, analýza údajů o zdravotním stavu pacienta. - Možnosti monitorování kardiovaskulárního systému (monitorování tlaku, pulzu, EKG, monitorování hemodynamických poměrů, prokrvení, možnosti monitorování cévního systému). Příprava pacienta a asistence při zavádění centrálních žilních katétrů. Vysoce specializovaná péče před, při a po výkonu. Možné komplikace jejich řešení. - Možnosti monitorování respiračního systému (monitorování dechové frekvence, pulzní oxymetrie, kapnometrie, vyšetření krevních plynů a acidobazické rovnováhy, monitorování v průběhu umělé plicní ventilace, a další možnosti monitoringu). - Možnosti monitorování centrálního nervového systému (hodnocení kvality a kvantity vědomí, hloubky analgosedace). Příprava pacienta a asistence při zaváděn Intrakraniálního čidla. Vysoce specializovaná péče před, při a po výkonu. Možné komplikace jejich řešení. - Základní komplementární vyšetření, odběr biologického materiálu. Indikace k vyšetření, druhy odebíraného biologického materiálu. Správný postup odběru a manipulace s odebraným biologickým materiálem. Fyziologické hodnoty jednotlivých vyšetření. - Ošetřovatelská péče o dýchací cesty (zajištění průchodnosti DC bez a s pomůckami, toaleta dýchacích cest, punkce hrudníku a drenáž). Problematika odvykání od ventilátoru. Extubace pacienta. Komplexní vysoce specializovaná péče o pacienty na umělé plicní ventilaci (péče o endotracheální a tracheostomickou kanylu, toaleta dýchacích cest, způsoby odsávání, dechová rehabilitace, endobronchiální laváže). Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o dýchací systém. - - Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty se závažným postižením respiračního systému. Péče o pacienty s umělou plicní ventilací. Příprava pacienta a asistence při zavádění tracheostomie operační a dilatační, drenáži hrudníku, bronchoskopii. Vysoce specializovaná péče před, při a po výkonu. Možné komplikace jejich řešení.
Literatura
  povinná literatura
 • SUKOVÁ, Olga a Zdeňka KNECHTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: respirační systém. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 87 s. ISBN 978-80-210-9094-1. info
 • KNECHTOVÁ, Zdeňka a Olga SUKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: kardiovaskulární aparát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8789-7. info
 • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. 3. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 139 s. ISBN 8070133783. info
  doporučená literatura
 • KOLÁŘ, Jiří. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. 4., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2009. xxv, 480. ISBN 9788072626045. info
 • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 4. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2018. 437 stran. ISBN 9788073455620. info
 • KLIMEŠOVÁ, Lenka a Jiří KLIMEŠ. Umělá plicní ventilace. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 110 s. ISBN 9788070135389. info
 • BALL, Christopher M. a Robert S. PHILLIPS. Akutní medicína do kapsy : na základě medicíny založené na důkazech. Translated by Radim Vyhnánek. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. ix, 196. ISBN 8024709287. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
 • Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné děti. Edited by Jiřina Tučková. 1. vyd. Brno: IVPZ, 1997. 100 s. ISBN 8070132531. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 149 s. ISBN 8070133740. info
 • Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Edited by Petr Bartůněk - Dana Jurásková - Jana Heczková - Daniel Nalos. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. xxxix, 712. ISBN 9788024743431. info
 • AACN essentials of critical care nursing. Edited by Marianne Chulay - Suzanne M. Burns. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Medical, 2010. xx, 569. ISBN 9780071664424. info
 • SOLE, Mary Lou, Deborah G. KLEIN a Marthe J. MOSELEY. Introduction to critical care nursing. 7th edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2017. xx, 664. ISBN 9780323377034. URL info
  neurčeno
 • Pocket ICU. Edited by Gyorgy Frendl - Richard D. Urman. Second edition. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2017. 1 svazek. ISBN 9781496358172. info
 • URDEN, Linda Diann, Kathleen M. STACY a Mary E. LOUGH. Critical care nursing : diagnosis and management. 8th edition. Maryland Heights: Elsevier, 2018. xvii, 1087. ISBN 9780323447522. info
 • BURNS, Suzanne M. AACN essentials of critical care nursing. Third edition. New York: McGraw Hill Education, 2014. xxii, 601. ISBN 9780071822794. info
 • BAIRD, Marianne Saunorus a Susan BETHEL. Manual of critical care nursing : nursing interterventions and collaborative management. 6th ed. St. Louis: Elsevier, 2010. xv, 990. ISBN 9780323063760. info
Výukové metody
Výuka je uskutečňována formou cvičení v laboratorním prostředí. Stáž na pracovišti intenzivní medicíny.
Metody hodnocení
zápočet (absolvování výuky), seminární práce
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, uděleným na základě 100 % účasti na cvičeních, vypracování seminární práce z vybrané oblasti intenzivní péče, a úspěšné absolvování zápočtového testu. The subject is finished by gaining a credit which is granted on the basis of 100 % attendance at seminars, elaboration of seminar work on the selected part in nursing intensive care. Student must pass a final credit test.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/MIOS0121