MIOP0141 Ošetřovatelská praxe I

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
160. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
PhDr. Michal Pluhař, DiS. (pomocník)
Ondřej Seyček, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Soldánová
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 21. 11. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, Út 22. 11. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, St 23. 11. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, Čt 24. 11. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, Pá 25. 11. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, Po 28. 11. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, Út 29. 11. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, St 30. 11. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, Čt 1. 12. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, Pá 2. 12. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, Po 5. 12. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, Út 6. 12. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, St 7. 12. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, Čt 8. 12. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, Pá 9. 12. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, Po 12. 12. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, Út 13. 12. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, St 14. 12. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, Čt 15. 12. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, Pá 16. 12. 8:00–15:50 Mimobrněnské stáže, ...
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit všeobecnou sestru s koncepcí a vývojem intenzivní medicíny, poskytnout základní informace o krizovém managementu a jeho součinnosti v rámci integrovaného záchranného systému a připravit všeobecnou sestru pro provádění základních diagnostických a terapeutických výkonů v intenzivní medicíně a pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče u pacientů v anestézii. Studující se v průběhu praxe zapojí do péče o nemocné v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb. (ve znění pozdějších změn) v oboru Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí – Sestra pro intenzivní péči.
Výstupy z učení
Studující bude: · ovládat základní diagnostické a terapeutické výkony prováděné v intenzivní medicíně v oblasti anestézie, · schopen orientovat se v problematice anesteziologie, · schopen orientovat se v odlišnostech anestézie v jednotlivých operačních oborech, · schopen orientovat se v problematice tišení bolesti, · orientovaný v krizové připravenosti, medicíně katastrof, · znát specifika kyslíkové terapie v intenzivní medicíně, · znát rozdíly základní podpory života s přihlédnutím k věkovým kategoriím, · znát možnosti diagnostiky a monitorování jednotlivých orgánových systémů v intenzivní medicíně, · znát základní komplementární vyšetření používaná v intenzivní péči a bude schopen je posoudit. Studující si osvojí dovednosti: · uplatňovat hygienický a protiepidemický režim práce, · orientovat se v základních postupech PNP, · umět poskytovat základní podporu života (BLS), · ovládat základní diagnostické a terapeutické výkony prováděné v algeziologii, · pečovat o pacienty s implantabilním podkožním portem, · na základě indikace lékaře provádět punkci artérií, · na základě indikace lékaře provádět kanylaci artérie radialis Studující se podílí: · na poskytování rozšířené podpory života (ALS) při využití pomůcek dostupných na pracovištích intenzivní medicíny, · na provádění defibrilace srdce elektrickým výbojem a stimulaci srdečního rytmu pomocí elektrod umístěných na hrudníku, · na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péči pacientům · po kardiopulmonální resuscitaci, · na zajišťování průchodnosti dýchacích cest bez pomůcek a pod odborným dohledem lékaře i s pomůckami dostupnými na pracovištích intenzivní medicíny, · na aplikaci specifické kyslíkové terapie v intenzivní medicíně, · na aplikaci transfuzních přípravků a krevních derivátů, · na základě indikace lékaře na provádění punkce artérií, · na základě indikace lékaře provádění kanylace artérie radialis.
Osnova
 • Praxe probíhá na zdravotnické záchranné službě, anesteziologicko- resuscitačním pracovišti (na úseku anestezie), ambulanci bolesti. Studující si osvojí dovednosti: •KPR (kardiopulmonální resuscitace) dospělého (případně na modelu) 5x •KPR dítěte (případně na modelu) 2x •Zajištění průchodnosti dýchacích cest bez pomůcek 10x •Zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí laryngeální masky 5x •Ventilace pacienta pomocí ručního křísícího přístroje s maskou 10x •Základní fyzikální vyšetření pacienta při vědomí 5x •Základní fyzikální vyšetření pacienta v bezvědomí 5x •Vyhodnocení monitorovaných parametrů (dýchání, TK, P, TT, saturace O2,EKG) u pacienta při vědomí 5x •Vyhodnocení monitorovaných parametrů (dýchání, TK, P, TT, saturace O2,EKG) u pacienta v bezvědomí 5x •Asistence u zajištění průchodnosti dýchacích cest endotracheální kanylou 10x •Zajištění průchodnosti dýchacích cest endotracheální kanylou (na modelu) 10x •Zajištění průchodnosti dýchacích cest endotracheální kanylou 2x •Příprava a podání transfuzních přípravků a krevních derivátů 5x •Katetrizace močového měchýře muže 5x •Extubace pacienta 2x •Zhodnocení hloubky analgosedace s využitím hodnotících metodik 5x •Zavedení a ověření gastrické sondy u pacienta v bezvědomí 3x •Punkce artérie 2x
Literatura
  povinná literatura
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
 • Bohuš, O. a kol.: Anesteziológia resuscitollógia a intenzívna starostlivosť. Martin: Osveta, 1992.
 • BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. 1.vyd. Praha: Grada, 2001. 74 s. ISBN 80-247-0099-9. info
 • CVACHOVEC, Karel a Marie CVACHOVCOVÁ. Neodkladná resuscitace. 4. dopl. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998. 86 s. ISBN 8070132647. info
 • DOENGES, M. a M. MOORHOUSE. Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. přepracované a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0242-8. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Medicína naléhavých a kritických stavů. Brno: Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1992. info
 • Dvořáček, I., Hrabovský, J.: První pomoc. Praha: Avicenum, 1989
 • ABC o resuscitaci. Edited by T. R. Evans. 1. vyd. České Budějovice: Dona, 1992. xii, 73. ISBN 8085463105. info
 • MAREČKOVÁ, Jana. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 264 s. ISBN 8024713993. info
 • Kompendium neodkladné péče. Edited by Jaroslav Počta. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 271 s. ISBN 80-7169-145-3. info
 • Rossi, R., Dobler, G.: Akutní stavy. Praha: nakladatelství JK, 1995
 • ZEMAN, Miroslav. První pomoc. Illustrated by Martin Škarda. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 1998. 143 s. ISBN 8085824469. info
  neurčeno
 • NANDA International, Inc. nursing diagnoses : definitions & classification 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru. Tenth edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2014. xxviii, 48. ISBN 9781118914939. info
Výukové metody
Výuka je uskutečňována formou praxe.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, udělenou na základě 100 % účasti, vypracování seminární práce na zadané téma, splnění četnosti požadovaných výkonů.;
Četnost výkonů bude zaznamenávána a potvrzena do Logbooku školitelem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/MIOP0141