MPVL0721 Vnitřní lékařství I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Hana Nechutová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: I. interní kardioangiologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (6,70 %), II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (93,30 %)
Předpoklady
Úspěšně složená přijímací zkouška na Lékaařskou fakultu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen rozeznávat příznaky jednotlivých onemocnění a poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Studijní předmět je koncipován jako prohlubující a rozšiřující vzhledem k náplni bakalářského studia.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen rozeznávat příznaky jednotlivých onemocnění a poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Studijní předmět je koncipován jako prohlubující a rozšiřující vzhledem k náplni bakalářského studia.
Osnova
  • 1. týden: Úvod. Hypertenzní choroba. Esenciální, sekundární. Diagnostika, strategie léčby. Ambulantní a domácí měření krevního tlaku. 2.týden: Onemocnění kardiopulmonální soustavy. Nemoci srdce I Akutní koronární syndrom: Symptomatologie. Diagnostika. Terapeutické možnosti. Rehabilitace. Prevence. 3. týden: Nemoci srdce II Chronická ischemická choroba srdeční. Chronické srdeční selhání. Strategie léčby. Pohybová rehabilitace. 4. týden: Cor pulmonale: Příčiny. Symptomatologie. Diagnostika. Možnosti léčby. 5. týden: Nemoci periferních žil. Hluboká žilní trombóza: Příčiny. Symptomatologie. Léčebné postupy. Komplikace - plicní embolie. Varixy periferních žil. 6.týden: Šok: Příčiny. Akutní léčebná opatření. Resuscitace. Život ohrožující poruchy srdečního rytmu. 7.týden:v Diabetes mellitus I: - etiopatogeneza. Klasifikace. Chronické komplikace 8. týden: Diabetes mellitus II. - kritické stavy. Diabetické koma. Hypoglykemické koma. Základní diagnostické a terapeutické postupy. 9. týden: Metabolické poruchy. Metabolický syndrom. Obezita. 10.týden: Nemoci plic I. Příčiny. Klilnická symptomatologie. Diagnostické a léčebné postupy. Chronická obstrukční plicní nemoc. Astma bronchiale. 11. týden: Nemoci plic II. Plicní tumory: Symptomatologie. Diagnostika. Léčebné možnosti. Prevence. Tuberkulóza plic: Epidemiologie. Diagnostika. Zásady léčby. 12.týden: Hematologie I. Anemie - příčiny, Diagnostika. Léčebná opatření 13.týden: Hematologie II. Poruchy krevní srážlivosti. Klinické projevy. Diagnostika. Léčebná opatření. 14.týden: Opakovací, zápočtový test.
Literatura
  • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
  • Dítě P. a kol.: Vnitřní lékařství, MU 2004 – skripta Rozsah znalostí na základě přednášek, které jsou povinné.
  • Souček M., Špinar J. a kol.: Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha Grada publishing, 2005, 380s., ISBN 80-247-1367-5
  • N. A. Boon and all. Davidson´s Principle and Practise of Medicine. Elsevier, 20th edition. ISBN 978-0-443-10133-5
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Účast na výuce je povinná.
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná, probíhá formou seminářů. Na konci semestru jsou vědomosti ověřovány písemným testem, který obsahuje 20 složených otázek. Podmínkou udělení zápočtu je 60% správně zodpovězených otázek.
Informace učitele
Výuka probíhá v posluchárně Patologie, FN u sv. Anny, Pekařská, Účast na seminářích je povinná, vyžadována 100% účast, max. 1 omluvená neúčast. Další event. absenci student nahradí písemným zpracováním problematiky, na kterou chyběl. Teaching is in the lecture hall Pathology, FN u sv. Anny, Pekařská,Attendance at seminars is mandatory, 100% attendance required, max. 1 apology absent. Another event. the absence of the student will be replaced by a written processing of the problem he was missing.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.