VLOZ0141p Ochrana a podpora zdraví I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Miroslava Zavřelová (přednášející)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (cvičící)
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 17. 9. 16:30–18:10 B11/334, Pá 1. 10. 16:30–18:10 B22/116 aula, Pá 15. 10. 16:30–18:10 B22/116 aula, Pá 29. 10. 16:30–18:10 B22/116 aula, Pá 12. 11. 16:30–18:10 B22/116 aula, Pá 26. 11. 16:30–18:10 B22/116 aula, Pá 10. 12. 16:30–18:10 B22/116 aula
Předpoklady
Bez prerekvizit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Ochrana a podpora zdraví vychází z předpokladu, že zdraví lidí, péče o zdraví a zdravotnictví není jen důležitým individuálním zájmem a potřebou, ale i významnou veřejnou prioritou, veřejným statkem a všeobecnou humánní hodnotou. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, metodami a posláním lékařských oborů zabývajících se ochranou a podporou zdraví. Po absolvování kurzu bude student umět vysvětlit přínos populačního přístupu ke studiu zdraví a nemoci a bude seznámen s východisky, obsahem a se základními pojmy a metodami epidemiologie. Student bude umět vyhledávat a interpretovat relevantní data a využívat metody deskriptivní a analytické epidemiologie pro popis a hodnocení zdravotního stavu populace.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu bude student:
- znát základní pojmy a metody lékařských oborů zaměřených na ochranu a podporu zdraví;
- umět vysvětlit přínos populačního přístupu ke studiu zdraví a nemoci;
-znát východiska, obsah a základní pojmy a metody epidemiologie;
- bude umět vyhledávat a interpretovat relevantní data a využívat metody deskriptivní a analytické epidemiologie pro popis a hodnocení zdravotního stavu populace.
Osnova
 • 1. Úvod do oboru „Public Health“. Přínos populačního přístupu ke zdraví. Sociální lékařství a Veřejné zdravotnictví.
 • 2. Zdraví populace a systém péče o zdraví ve společnosti.
 • 3. Zdraví a jeho determinanty. Sociální determinanty zdraví.
 • 4. Epidemiologie jako východisko zdravotní politiky.
 • 5. Mezinárodní spolupráce v prevenci šíření infekcí, eradikační programy.
Literatura
  povinná literatura
 • Holčík J, Žáček A, Koupilová I: Sociální lékařství. 3. nezměnšné. vydání. Brno - Česká republika: Masarykova univerzita; 2011. 137 s. ISBN 978-80-8719215-3.
 • ČELEDOVÁ, Libuše a Jan HOLČÍK. Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. 203 stran. ISBN 9788024638096. KAPITOLY 1-5.
  doporučená literatura
 • Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. 212 pages. ISBN 978-92-4-154707-9.
 • WHO: Zdraví 2020. Osnova evropské politiky pro 21. století. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2013. 182 pages. ISBN 978-80-85047-48-6
 • Holčík J: Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost: k teoretickým základům cesty ke zdraví. 1. vydání. Brno - Česká republika: Masarykova univerzita; 2011. 293 stran. ISBN 978-80-7-392129-3.
Výukové metody
Přednášky.

Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY.
Metody hodnocení
INFORMACE O KOLOKVIU
1.   Pro připuštění ke kolokviu je požadováno, aby student získal zápočet z předmětu aVLOZ0141c.

2.   Každý student se musí v ISu registrovat na jeden z vypsaných termínů kolokvia. Tyto termíny jsou pevně stanovené (pouze v průběhu zkouškového období s výjimkou předtermínu). Žádné další termíny se vypisovat nebudou.

3.   Studenti zapsaní na konkrétní termín kolokvia o něj přijdou v případě, že:
  a) se v den kolokvia dostaví pozdě.
  b) se ke kolokviu nedostaví a včas si nezrušili zápis na termín v systému (viz IS).

4.   V případě neúspěšného složení kolokvia může být kolokvium opakováno DVAKRÁT a to pouze ve vypsaných termínech.

5.   V případě, že student u kolokvia neuspěje ani při třetím pokusu (druhé opakování), musí předmět zopakovat v následujícím semestru / školním roce.

6.   Všechny otázky v rámci kolokvia vycházejí z POVINNÉ LITERATURY, seminářů a přednášek.


Kolokvium → písemná zkouška → test s 20 otázkami s výběrem z možností, vždy jen jedna odpověď je správná (k úspěšnému složení testu je potřeba získat minimálně 14 bodů / správných odpovědí).

BODOVÉ HODNOCENÍ:

  Uspěl → 14 a více správných odpovědí / bodů.
  Neuspěl → 13 a méně správných odpovědí / bodů.


***Tento předmět je součástí Státní rigorózní zkoušky ze Zdraví, prevence, zdravotnictví***.
Viz kompletní informaci v ISu k předmětu VLZP11XX - Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ.AKADEMICKÉ PŘESTUPKY, PLAGIÁTORSTVÍ A NEETICKÉ CHOVÁNÍ:

1.   Každý pokus o neetické a akademicky nepřípustné chování, například podvádění či napovídání jinému při testu bude důvodem k disciplinárním krokům, například:
  a) Budete požádáni o okamžité odevzdání testu a opuštění místnosti. To znamená, že přijdete o termín a v záznamu výsledků v informačním systému získáte odpovídající ohodnocení F / 4.
  b) Bude zahájeno disciplinární řízení.
  c) Neúspěšné absolvování předmětu.
  d) Vyloučení z univerzity.

2.   Během testu:
  a) Používat chytré telefony, tablety.
  b) Používat počítače a notebooky.
  c) Mít naslouchátka (pokud nejsou předepsána lékařem) či jakákoli sluchátka.
  d) Mluvení během testu.

* Porušení tohoto zákazu povede k výše zmíněným disciplinárním krokům.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/VLOZ0141p