VLOZ0241p Ochrana a podpora zdraví I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Jochová
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Bez prerekvizit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování kurzu bude student znát základní pojmy a metody lékařských oborů zaměřených na ochranu a podporu zdraví.
Student bude umět vysvětlit přínos populačního přístupu ke studiu zdraví a nemoci a bude seznámen s východisky, obsahem a se základními pojmy a metodami epidemiologie.
Student bude umět vyhledávat a interpretovat relevantní data a využívat metody deskriptivní a analytické epidemiologie pro popis a hodnocení zdravotního stavu populace.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu bude student znát základní pojmy a metody lékařských oborů zaměřených na ochranu a podporu zdraví.
Student bude umět vysvětlit přínos populačního přístupu ke studiu zdraví a nemoci a bude seznámen s východisky, obsahem a se základními pojmy a metodami epidemiologie.
Student bude umět vyhledávat a interpretovat relevantní data a využívat metody deskriptivní a analytické epidemiologie pro popis a hodnocení zdravotního stavu populace.
Osnova
 • 1. Úvod do oboru „Public Health“. Přínos populačního přístupu ke zdraví. Sociální lékařství a Veřejné zdravotnictví.
 • 2. Zdraví populace a systém péče o zdraví ve společnosti.
 • 3. Zdraví a jeho determinanty. Sociální determinanty zdraví.
 • 4. Epidemiologie jako východisko zdravotní politiky.
 • 5. Mezinárodní spolupráce v prevenci šíření infekcí, eradikační programy.
Literatura
  povinná literatura
 • Holčík J, Žáček A, Koupilová I: Sociální lékařství. 3. nezměnšné. vydání. Brno - Česká republika: Masarykova univerzita; 2011. 137 s. ISBN 978-80-8719215-3.
  doporučená literatura
 • Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. 212 pages. ISBN 978-92-4-154707-9.
 • WHO: Zdraví 2020. Osnova evropské politiky pro 21. století. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2013. 182 pages. ISBN 978-80-85047-48-6
 • Holčík J: Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost: k teoretickým základům cesty ke zdraví. 1. vydání. Brno - Česká republika: Masarykova univerzita; 2011. 293 stran. ISBN 978-80-7-392129-3.
 • Gerylovová A, Holčík J: Úvod do základů statistiky: text pro semináře. 1. Vydání. Brno - Česká republika: Masarykova univerzita; 2011. 50 s. ISBN 978-80-2105661-9.
 • -
Výukové metody
Přednášky.

Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY.
Metody hodnocení
INFORMACE O KOLOKVIU
1.   Pro připuštění ke kolokviu je požadováno, aby student získal zápočet z předmětu aVLOZ0141c.

2.   Každý student se musí v ISu registrovat na jeden z vypsaných termínů kolokvia. Tyto termíny jsou pevně stanovené (pouze v průběhu zkouškového období s výjimkou předtermínu). Žádné další termíny se vypisovat nebudou.

3.   Studenti zapsaní na konkrétní termín kolokvia o něj přijdou v případě, že:
  a) se v den kolokvia dostaví pozdě.
  b) se ke kolokviu nedostaví a včas si nezrušili zápis na termín v systému (viz IS).

4.   V případě neúspěšného složení kolokvia může být kolokvium opakováno DVAKRÁT a to pouze ve vypsaných termínech.

5.   V případě, že student u kolokvia neuspěje ani při třetím pokusu (druhé opakování), musí předmět zopakovat v následujícím semestru / školním roce.

6.   Všechny otázky v rámci kolokvia vycházejí z POVINNÉ LITERATURY, seminářů a přednášek.


Kolokvium → písemná zkouška → test s 20 otázkami s výběrem z možností, vždy jen jedna odpověď je správná (k úspěšnému složení testu je potřeba získat minimálně 14 bodů / správných odpovědí).

BODOVÉ HODNOCENÍ:

  Uspěl → 14 a více správných odpovědí / bodů.
  Neuspěl → 13 a méně správných odpovědí / bodů.


***Tento předmět je součástí Státní rigorózní zkoušky ze Zdraví, prevence, zdravotnictví***.
Viz kompletní informaci v ISu k předmětu VLZP11XX - Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ.AKADEMICKÉ PŘESTUPKY, PLAGIÁTORSTVÍ A NEETICKÉ CHOVÁNÍ:

1.   Každý pokus o neetické a akademicky nepřípustné chování, například podvádění či napovídání jinému při testu bude důvodem k disciplinárním krokům, například:
  a) Budete požádáni o okamžité odevzdání testu a opuštění místnosti. To znamená, že přijdete o termín a v záznamu výsledků v informačním systému získáte odpovídající ohodnocení F / 4.
  b) Bude zahájeno disciplinární řízení.
  c) Neúspěšné absolvování předmětu.
  d) Vyloučení z univerzity.

2.   Během testu:
  a) Používat chytré telefony, tablety.
  b) Používat počítače a notebooky.
  c) Mít naslouchátka (pokud nejsou předepsána lékařem) či jakákoli sluchátka.
  d) Mluvení během testu.

* Porušení tohoto zákazu povede k výše zmíněným disciplinárním krokům.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2017/VLOZ0241p