VLOZ0642p Ochrana a podpora zdraví II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2025
Rozsah
0.5/0/0. 7.5. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Renata Ciupek (přednášející)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (přednášející)
RNDr. Jan Hollan, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (přednášející)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Radka Boháčová (pomocník)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Ing. Kateřina Novohradská (pomocník)
Garance
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.
Ústav veřejného zdraví – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Předpoklady
( VLOZ0241p Ochrana a podpora zdraví I -př || VLOZ0141p Ochrana a podpora zdraví I -př ) && VLLM0522c Lékařská mikrobiologie II cv. && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLBC0422p Biochemie II - přednáška

Prerekvizity dle LF MU studijního řádu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
CÍLEM PŘEDMĚTU JE ZEJMÉNA:

- pochopení komplexnosti vztahů mezi prostředím, jedincem a populací,
- uvědomění významu vlivu faktorů prostředí (fyzikální, biologické, chemické, psychosociální), civilizačních změn a životního stylu na zdravotní stav jedince a populace,
- seznámení se základními postupy prevence poškození zdraví na úrovni jedince i společnosti ve vztahu k jednotlivým faktorům,
- pochopení základních principů vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich prevence.
Výstupy z učení

PO UKONČENÍ PŘEDMĚTU BUDE STUDENT SCHOPEN:

1. vysvětlit vztahy člověka a prostředí, jeho faktory fyzikální, chemické, biologické a psychosociální a jejich vzájemné interakce.
2. vysvětlit význam adaptace a jejího posilování pro podporu pozitivního rozvoje zdraví jednotlivců i populace.
3. odvodit možnosti preventivních opatření v ochraně životního, pracovního a obytného prostředí, kvality ovzduší, vody, potravin.
4. chápat a vysvětlit různé druhy prevence, jejich cíle a metody jejich realizace;
5. interpretovat pozitivní a negativní faktory životního stylu a jejich vlivů na zdraví, včetně autoagresivního chování (výživa, tělesná aktivita, psychická zátěž a stres, kouření, konzum alkoholu a nelegálních drog);
6. na základě získaných poznatků dedukovat význam a váhu životního prostředí a životního stylu v ochraně a podpoře zdraví a priority v oblasti primární prevence;
7. formulovat na základě získaných informací rozhodnutí o konkrétních možnostech prevence u vybraných nepřenosných onemocnění hromadného výskytu: kardiovaskulárních, onkologických, metabolických, imunitních, respiračních.
8. navrhovat a realizovat základní preventivní a represivní opatření k zábraně přenosu infekcí.
Osnova
 • I. Typy prevence. Hodnocení zdravotních rizik.
 • II. Chemické faktory životního prostředí. Environmentální toxikologie.
 • III. Životní prostředí v ČR I.
 • IV. Životní prostředí v ČR II.
 • V. Úvod do epidemiologie infekčních nemocí.
 • VI. Surveillance infekcí. Pandemické plány.
Literatura
  povinná literatura
 • MÜLLEROVÁ, Dana. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2014, 254 stran. ISBN 9788024625102. info
 • KOLLÁROVÁ, Helena. Vybrané kapitoly z epidemiologie. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 206, [5]. ISBN 9788024427157. info
  doporučená literatura
 • TUČEK, Milan. Hygiena a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 358 s. ISBN 9788024620251. info
 • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie : obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. 2., přepr. vyd. Praha: Karolinum, 2013, 223 s. ISBN 9788024622231. info
 • Wallace/Maxcy-Rosenau-Last public health & preventive medicine. Edited by Robert B. Wallace - Neal Kohatsu - John M. Last - Ross C. Brownson - A. Fifteenth edition. New York: McGraw Hill Medical, 2008, xxvii, 136. ISBN 9780071441988. info
Výukové metody
Přednáška

Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen KOLOKVIEM ve formě písemného TESTU:

1. V testu je potřeba získat minimálně 70 % (14 z 20) otázek / bodů.

2. Každý student se musí v ISu registrovat na jeden z vypsaných termínů testu. Tyto termíny jsou pevně stanovené (pouze v průběhu zkouškového období s výjimkou předtermínu). Žádné další termíny se vypisovat nebudou.
PODMÍNKOU PRO ABSOLVOVÁNÍ TESTU je (kromě předtermínu - viz dále) zápočet z předmětu Ochrana a podpora zdraví II - cvičení!PODMÍNKOU PRO PSANÍ TESTU V PŘEDTERMÍNU je získání dostatečného počtu bodů pro udělení zápočtu ze cvičení - viz výše (i bez absolvování poslední lekce).

3.   Studenti zapsaní na konkrétní termín testu o něj přijdou v případě, že:
  a-) se v den testu dostaví pozdě.
  b-) se k testu nedostaví a včas si nezrušili zápis na termín v systému (viz IS).

4.   V případě neúspěšného složení testu může být test opakován DVAKRÁT a to pouze ve vypsaných termínech.

5.   V případě, že student u testu neuspěje ani při třetím pokusu (druhé opakování), musí předmět zopakovat v následujícím semestru/akademickém roce.

6.   Všechny otázky v rámci testu vycházejí z VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY, CVIČENÍ A PŘEDNÁŠEK.

Test probíhá písemnou formou → 20 otázek s výběrem z možností, vždy jen jedna odpověď je správná (k úspěšnému složení testu je požadováno získat minimálně 14 bodů).

BODOVÉ HODNOCENÍ:

Uspěl → 14 a více správných odpovědí / bodů.
Neuspěl → 13 a méně správných odpovědí / bodů.

Správná odpověď = 1 bod.
Žádná odpověď = 0 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.