ZLBI0121c Biologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivana Andrejčinová (cvičící)
Mgr. Bc. Deborah Beckerová (cvičící)
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Fojtík (cvičící)
Mgr. Matěj Hrala (cvičící)
Mgr. Markéta Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Pospíšilová (cvičící)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Šána, Ph.D. (cvičící)
Ing. Natália Vadovičová (cvičící)
Mgr. Barbora Valčíková (cvičící)
RNDr. Eliška Vrbová (cvičící)
Jana Růžičková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLBI0121c/21: St 13:00–13:30 B07/205a, St 13:30–14:30 B07/205a, St 13:30–14:30 B07/217, St 14:30–14:40 B07/205a
ZLBI0121c/22: St 13:00–13:30 B07/205a, St 13:30–14:30 B07/205a, St 13:30–14:30 B07/217, St 14:30–14:40 B07/205a
ZLBI0121c/23: Pá 14:30–15:00 B07/205a, Pá 15:00–16:00 B07/217, Pá 15:00–16:00 B07/205a, Pá 16:00–16:10 B07/205a
ZLBI0121c/24: Pá 14:30–15:00 B07/205a, Pá 15:00–16:00 B07/205a, Pá 15:00–16:00 B07/217, Pá 16:00–16:10 B07/205a
Předpoklady
Předpokladem ke studiu předmětu jsou znalosti středoškolské biologie na úrovni Přehledu středoškolské biologie (https://is.muni.cz/auth/do/med/el/overview/overview_CZ.qwarp) nebo obdobné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- osvojení si práce se světelným mikroskopem při pozorování prokaryotických i eukaryotických buněk a různých buněčných struktur a procesů
- porozumění metodám hodnocení rizika monogenních dědičných onemocnění s autozomální dědičností u pacientů na základě rodinné anamnézy
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně pracovat se světelným mikroskopem
- použít některé ze základních technik cytochemického barvení při pozorování bakteriálních a lidských buněk
- vysvětlit základní principy a využití elektronové mikroskopie
- popsat základní techniky a aplikace tkáňových a buněčných kultur
- odvodit dopad vybraných mutací v DNA na primární strukturu proteinů
- vysvětlit metodiku sestavení a vyšetření karyotypu a její využití, a vyhodnotit základní numerické a strukturní aberace v zobrazeném lidském karyotypu
- vyhodnotit riziko numerických a strukturních aberací v důsledku meiotických non-disjunkcí a chromozomálních translokací
- zhodnotit riziko monogenních autozomálně dědičných onemocnění u pacientů na základě zadané rodinné anamnézy tohoto onemocnění
Osnova
 • Týden 1: Organizační pokyny. Nebuněčné organismy a infekční částice
 • Týden 2: Prokaryotické buňky, základy světelné mikroskopie
 • Týden 3: Mikroskopické pozorování eukaryotických buněk
 • Týden 4: Kultivace lidských buněk in vitro
 • Týden 5: Lidský karyotyp a chromozomální aberace
 • Týden 6: Kontrolní test 1 (znalosti z cvičení z 1. - 5. týdne semestru; praktická zkouška z mikroskopie
 • Týden 7: Struktura DNA, esprese genů, replikace DNA
 • Týden 8: Genetická toxikologie
 • Týden 9: Principy elektronové mikroskopie a ultrastruktura buněk
 • Týden 10: Metody studia buněčného cyklu
 • Týden 11: Studium mitózy ve světelném mikroskopu
 • Týden 12: Biologický význam meiózy - gametogeneze
 • Týden 13: Kontrolní test 2 (znalosti z cvičení ze 7. - 12. týdne semestru)
 • Týden 14: Nahrazovací týden
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální protokoly k praktickým cvičením jsou dostupné pouze v elektronické podobě na stránkách informačního systému MU (ISu): Studijní materiály předmětu ZLBI0121c
Výukové metody
laboratorní cvičení, diskuze praktických problémů
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení (1 omluvená či neomluvená absence je povolena); všechny protokoly vypracované (i za absence) a zkontrolované příslušnými vyučujícími; úspěšně absolvovaná praktická zkouška z mikroskopie; úspěšně absolvované 2 písemné kontrolní testy v průběhu semestru (celkem 20 otázek, 4 možnosti, pouze jedna možnost správně. Student musí získat minimálně 24 bodů z obou testů za semester). V případě neúspěšnosti některého z kontrolních testů, píše student opravný test.
Za pozdní příchod, neaktivitu ve cvičení nebo 2. a každou další (omluvenou či neomluvenou) absenci student vypracuje referát v rozsahu 2 strany A4 na zadané téma. Referát vypracujte podle instrukcí uvedených v Organizačních pokynech v ISu.
V případě 3 absencí (případně více absencí, kdy všechny jsou omluveny studijním oddělením do 5 dnů od začátku absence a zaneseny do ISu) je řešeno individuálně.
V případě 4 a více neomluvených absencí není zápočet udělen.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2020/ZLBI0121c/index.qwarp
Potřeby pro cvičení:vytištěný aktuální protokol, psací potřeby. Protokoly pro každé praktické cvičení si stáhněte ze Studijních materiálů v ISu a nastudujte předem. Pláště a vlastní chirurgické rukavice nejsou vyžadovány, ale při úlohách s barvením preparátů jsou pláště doporučeny. Prosím, noste si přezůvky.
Do učebny si vezměte pouze protokoly a psací potřeby, všechny ostatní věci si ještě před začátkem výuky odložte do šatny Biologického ústavu (A7, místnost 203), která bude po dobu výuky uzamčena.
Nahrazování cvičení: Pokud výjimečně nemůžete absolvovat praktická cvičení se svou skupinou (nemoc, návštěva lékaře - maximálně 1-2x za semestr), domluvte si e-mailem s kontaktní osobou předmětu nahrazení cvičení s jinou skupinou. Pište nejméně 24 hodin před plánovaným nahrazením a upřesněte skupinu (datum a čas), se kterou se chcete cvičení zúčastnit. Výuku lze nahradit pouze v tom samém výukovém týdnu, kdy byla zameškána. Při vyčerpání kapacity skupiny vám nahrazení nemusí být umožněno. Opakované nahrazování výuky s jinými skupinami není povoleno. Kompletní pokyny k výuce najdete na následujícím odkazu: https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2020/ZLBI0121c/op/Pokyny_ke_cvicenim_z_Biologie.pdf Při opakování předmětu je možné na vyžádání uznat absolvovanou praktickou výuku (pouze v případě, že byl předmět úspěšně ukončen a studentovi byly přideleny kredity). O uznání je potřeba požádat kontaktní osobu v prvním týdnu výuky e-mailem s uvedením důvodu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/ZLBI0121c