ZLLC011s Lékařská chemie, dentální materiály - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Bláhová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
RNDr. Marianna Romžová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Nerudová
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře jsou doplňkem k předmětu Lékařská chemie-přednáška. V jeho rámci jsou aplikovány a procvičovány znalosti z obecné, anorganické, organické a bioorganické chemie a dentálních materiálech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- rozumět základům obecné, anorganické a organické chemie v rozsahu nezbytném pro další studium biochemie.
- schopen aplikovat obecné fyzikálně chemické zákony na procesy v živých organismech.
- schopen popsat vlastnosti nejdůležitějších biogenních prvků a sloučenin významných v lékařství, výživě a toxikologii.
- schopen popsat a diskutovat vlastnosti a reakce organických a bioorganických sloučenin významných pro pochopení biochemických pochodů.
- popíše chemickou podstatu základních dentálních materiálů
Osnova
 • Vlastnosti částic, mol a molové veličiny, složení roztoků, základní výpočty.
 • Test 1 (Základní chemické výpočty, 10 otázek). Roztoky elektrolytů, aktivita iontů. Osmotický tlak, osmolarita.
 • Acidobazické rovnováhy.
 • Nevazebné interakce, adsorbenty, tenzidy. Málo rozpustné soli.
 • Test 2 (Elektrolyty, výpočty pH, hydrolýza solí, pufry, osmotický tlak, osmolarita, nevazebné interakce, tenzidy, 12 otázek). Reakční kinetika. Chemická rovnováha.
 • Gibbsova energie. Redoxní reakce.Redoxní reakce v dutině ústní.
 • Test 3 (Reakční kinetika, rovnováha, Gibbsova energie, redoxní reakce, 12 otázek). Organické sloučeniny I.
 • Organické sloučeniny II.
 • Organické sloučeniny III. Latinské názvy. Makromolekuly ve stomatologii.
 • Test 4 (Organické sloučeniny, struktury, reakce, latinské názvosloví, 18 otázek). Biochemicky významné heterocyklické sloučeniny. Vztah k vitamínům a kofaktorům.
 • Chemie sacharidů.
 • Test 5 (Heterocykly, sacharidy, 12 otázek). Lipidy a steroidy.
 • Vlastnosti aminokyselin a struktura bílkovin.
 • Náhrady seminářů. Zápočtový test (30 otázek).
Literatura
Výukové metody
Aktivní diskuze nad problémy v seminárních textech.
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu: První podmínkou je účast ve všech seminářích, příp. nahrazení všech omluvených absencí. V průběhu semestru se v semináři píše 5 průběžných testů. V testech je celkem 64 otázek, za každou správnou odpověď je 1 bod. Pokud z průběžných testů získá student nejméně 49 bodů, je mu udělen zápočet bez povinnosti psát zápočtový test. Ostatní studenti píší zápočtový test, který má 30 otázek. Limit pro udělení zápočtu je 14 bodů. Studenti, kteří v zápočtovém týdnu nesplní podmínky zápočtového testu, mají možnost jej jedenkrát opakovat. Opakované termíny budou realizovány, při nesplnění podmínek do tohoto termínu nebude zápočet udělen. Získání zápočtu ze cvičení a seminářů je podmínkou registrace ke zkoušce z Lékařské chemie a k zápisu předmětu Biochemie v jarním semestru.
Informace učitele
Účast v seminářích je povinná. Absence musí být omluveny cestou studijního odělení. Zaměškané semináře musí být nahrazeny, způsob náhrady upřesní učitel. neomluvené semináře nelze nahradit. Attendance in seminars is obligatory. All absences must be justified through the Department of study affairs. Illness or other serious reason are usually the only acceptable excuse for absence from class and must be officially confirmed. After being absent the student must make up for the study materials from the given seminar according to the teachers instructions. Absences that are not officially apologized will be not allowed to make up!!!
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.