aZLHE0322p Histologie a embryologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (přednášející)
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Anna Mac Gillavry Danylevska, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivana Baltasová (pomocník)
MVDr. Lenka Lišková (pomocník)
MUDr. Eva Mecová (pomocník)
MUDr. Volodymyr Porokh (pomocník)
doc. MVDr. Martin Anger, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Ústav histologie a embryologie – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Předpoklady
aZLHE0221c Histologie a embryol.I - cvič. && aZLBI0222c Biologie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zajišťuje výuku histologie a embryologie, které náleží k páteřním teoretickým předmětům na lékařských fakultách. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: v části histologické - a)definovat základní pojmy oboru a aplikovat systém třídění poznatků v praxi, b) popsat a vysvětlit stavbu a funkci buňky až do molekulární úrovně, c) popsat a vysvětlit základní charakteristiky epitelové tkáně, základní stavební princip a funkci pojivových tkání, strukturní charakteristiku svalové tkáně včetně mechanismu svalové kontrakce a stavbu a funkci nervové tkáně; porozumět a vysvětlit stavbu buňky, základní stavební principy a funkce pojivových tkání, základní charakteristiky epitelové tkáně, rozdíly ve stavbě jednotlivých typů svalové tkáně, popsat stavbu a funkci nervové tkáně, d) identifikovat základní typy tkání a všechny důležité orgány v histologických řezech; e) analyzovat mikroskopickou stavbu orgánů lidského těla v normě a porovnat ji s patologickými změnami; v části embryologické -1) vysvětlit vývoj gamet a princip meiózy a regulace gametogeneze; 2) diskutovat základní vývojové procesy a genetickou kontrolu vývoje; 3) popsat časný vývoj embrya včetně vývoje přídatných extraembryonálních struktur; 4) kategorizovat období embryonálního vývoje a charakterizovat klíčové etapy ve vývoji jednotlivých orgánových systémů.
Výstupy z učení
At the end of the course students should be able to: - in histology a) define basic terms and categories of the subject and apply used classification system in the praxis; b) describe and explain structure and function of animal cells on submicroscopic and molecular levels; c) describe and explain structural characteristics of epithels, connective and supporting tissues (incl. their function), muscle tissue including mechanism of muscle contraction and nerve tissue; d) identify basic tissues and main organs of the human body in histological slides; e) analyze the microscopic structure of organs under normal conditions and compare it with changes evoked with pathological changes or alterations; f) understand existing close interrelations between structure and function of individual tissues and organs of the human body; - in embryology: 1) explain the development of gametes, meiosis principle and regulation processes during gametogenesis; 2) discuss main developmental processes and genetic controle of development; 3) describe early development of the human embryo incl. development of extraembryonic structures; 4) categorize phases of prenatal development and characterize key developmental stages of individual organ systems; 5) explain mechamisms of origin of frequent malformations using knowledge of course of development under physiological conditions.
Microscopic structure of organs of the orofacial system combined with their development is studied separately within the special subject Oral histology and embryology that follows after completion of histology and embryology.
Osnova
 • 1. Microscopic structure of the lymphatic system. Mononuclear phagocyte system.
 • 2. Microscopic structure and development of respiratory system. Respiratory passages and lungs. Blood - air barrier.
 • 3. Digestive tract (gastro-intestinal tract - GIT) I. Microscopic structure of the oral cavity - lips, cheeks, salivary glands, tongue, tooth.
 • 4. GIT II. General structure of the wall of digestive tube. Microscopic structure of the oesophagus, stomach, and intestines. Histophysiology of the intestine and blood circulation.
 • 5. GIT III. Microscopic structure of the liver, gallbladder, gall ducts, and pancreas. Overview of development of the gut.
 • 6. Microscopic structure and development of the urinary system: Nephron - its structure, histotopography, and function. Blood circulation of kidneys. Urinary passages. Stages in development of kidneys (pro-, meso-, and metanephros).
 • 7. Microscopic structure of the male reproductive system: Testis, excretory genital ducts, accessory genital glands, penis. Spermato- and spermiogenesis. Composition of the sperm (ejaculate).
 • 8. Microscopic structure of the female reproductive system: Ovary, oviduct, uterus, vagina, external genitalia. Ovarian cycle, ovulation, atresia. Oogenesis. Menstrual cycle. Relations between the menstrual and ovarian cycle.
 • 9. Development of internal and external sexual organs. General characteristics of the indifferent stage.
 • 10. Microscopic structure, histophysiology and development of endocrine glands: Hypophysis, epiphysis, thyroid gland, parathyroid glands, adrenal gland, islets of Langerhans. Principles of humoral regulation.
 • 11. Microscopic structure and development of the central and peripheral nervous system. Structure of gray matter in the CNS: Iso- and allocortex, cerebellar cortex, spinal cord. Meninges. Ganglia and peripheral nerves. Overview of development of the brain and spinal cord including histogenesis of the neural tube.
 • 12. Microscopic structure of the organ of vision: The eye and its refractive (dioptric) media. Accessory structures of the eye. Microscopic structure of the ear (vestibulocochlear organ). Major structural differences between the statokinetic and acoustic compartments. Overview of development of the eye and vestibulocochlear organ.
 • 13. Microscopic structure and development of the skin and skin derivatives. Mammary gland.
 • 14. Development of body cavities and mesenteries. Development of the diaphragm. Development of the spleen.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 140 s. ISBN 8021038543. info
 • HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. 2. nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 353 s. ISBN 802103775X. info
 • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1. info
 • MESCHER, Anthony L. Junqueira's basic histology : text and atlas. 13th ed. New York: McGraw-Hill Medical, 2013, xi, 544. ISBN 9781259072321. info
 • MOORE, Keith L., T. V. N. PERSAUD a Mark G. TORCHIA. Before we are born : essentials of embryology and birth defects. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2013, xviii, 348. ISBN 9781437720013. info
  neurčeno
 • VACEK, Zdeněk. Embryologie : učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 255 s. ISBN 9788024712673. info
 • SADLER, T. W. Langmanova lékařská embryologie. 1. české vyd. Praha: Grada, 2011, xviii, 414. ISBN 9788024726403. info
 • KAPELLER, Karol a Viera POSPÍŠILOVÁ. Embryológia človeka: učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta, 2001, 370 s. ISBN 80-8063-072-0. info
 • OVALLE, William K., Patrick C. NAHIRNEY a Frank H. NETTER. Netter's essential histology. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, 2013, xv, 517. ISBN 9781455706310. info
 • YOUNG, Barbara. Wheater's functional histology : a text and colour atlas. 5th ed. [Oxford]: Churchill Livingstone, 2006, x, 437. ISBN 044306850X. info
 • LOWE, James S. a Peter G. ANDERSON. Stevens and Lowe´s Human Histology. 4th. Elsevier, 2015. ISBN 978-0-7234-3502-0. info
Výukové metody
online přednáška
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška se skládá z praktické a teoretické části. V části praktické musí student správně identifikovat nejméně 6 z 8 histologických preparátů. Teoretická část je písemná a ústní. V ústní části student zodpoví 1 otázku z histologie a 1 otázku z embryologie. Podrobný popis průběhu a hodnocení najdete na stránkách ústavu (http://www.med.muni.cz/histology/education).
Zkoušku lze skládat až po získání zápočtu z předmětu Histologie a embryologie II - cvičení.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histology/education
Studenti se přihlašují ke zkoušce prostřednictvím IS MU.
Zkoušku lze skládat až po získání zápočtu z předmětu Histologie a embryologie II - cvičení.


Students book their exam terms through the IS of the Masaryk university.


A necessary condition for admission to exam is to obtain credit from the Histology and Embryology II-practice.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2024/aZLHE0322p