MPCH0822 Chirurgie II

Lékařská fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (přednášející)
Hana Baráčková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Tomáš Svoboda
Rozvrh
Po 14:00–15:40 A11/114
Předpoklady
MPCH0721 Chirurgie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Chirurgie je základním medicínským oborem. Cílem předmětu je získat základní vědomosti z oboru chirurgie. V rámci přednášek a seminářů je kladen důraz na správnou identifikaci problémů chirurgického pacienta, znalost příčin, projevů, diagnostických a terapeutických postupů při vybraných, nejčastěji se vyskytujících onemocněních, náhlých a šokových stavech a poraněních, které jsou základním pilířem předmětu a důležitým aspektem pro pochopení potřeb pacientů s chirurgickým onemocněním. Obsah studia bude zaměřen na základní a specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů s chirurgickým onemocněním (vyšetřovací metody, léčebné postupy, předoperační a pooperační péči, edukace, speciální péče o drény, péče o akutní a chronické rány a stomie). Součástí výuky je poznat náplň práce chirurgického pracoviště, ambulantní a lůžkové péče, jejich návaznost, spolupráce s praktickými lékaři a pracovišti ostatních oborů. Po absolvování předmětu bude student schopen rozpoznat příznaky jednotlivých chorob a v rámci své specializace také event. terapeuticky zasáhnout. Bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Studijní předmět je koncipován jako prohlubující a rozšiřující vzhledem k náplni magisterského studia. Součástí výuky jsou přednášky, semináře, cvičení – výuka probíhá v odborné učebně chirurgické kliniky, na tuto výuku navazují stáže a odborná praxe na oddělení.
Osnova
 • Koncepce oboru chirurgie. Hlavní úkoly chirurga.
 • Předoperační příprava, předoperační péče, komplikace. Obecná a zvláštní /specializovaná/ příprava nemocných k operaci.
 • Základní prevence pooperačních komplikací z hlediska jejich nejčastějších příčin.
 • Pojmy antisepse, asepse, dezinfekce, sterilizace. Operační sál, oddělení, příprava operačního pole, operatéra a jeho asistencí.
 • Anestézie. Podstata znecitlivění, fyziologie bolesti, tlumení bolesti. Chirurgie bolesti. Komplikace v průběhu narkózy a
 • o ní. Intubace, demonstrace.
 • Základní informace o vnitřním prostředí a jeho kompenzaci po operačních výkonech v celkové anestézii.
 • Chirurgie hlavy. Úrazy hlavy a mozku.
 • Chirurgie štítné žlázy.
 • Onemocnění příštítných tělísek.
 • Chirurgie plic, mediastina.
 • Nádory mezihrudí, poranění hrudníku a nitrohrudních orgánů.
 • Chirurgie srdce. Mimotělní oběh, hypotermie, vady velkých cév a srdce, možnosti chirurgické léčby. Současné možnosti léčby ischemické choroby srdce, transplantace srdce, srdce a plic.
 • Chirurgie jícnu.
 • Chirurgie gastroduodena. Poranění žaludku, cizí tělesa žaludku, vředová choroba žaludku a dvanáctníku.
 • Chirurgie žlučníku a žlučových cest. Možnosti laparoskopických operací na žlučníku a žlučových cestách.
 • Chirurgie prsní žlázy.
 • Chirurgie jater.
Literatura
 • KUBICOVÁ, Ľudmila. Chirurgické ošetrovateľstvo. 1. vyd. Martin: Osveta, 2005. 151 s. ISBN 808063176X. info
 • RICHARDS, Ann a Sharon EDWARDS. Repetitorium pro zdravotní sestry. Translated by Simona Šeclová. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 2004. 376 s. ISBN 8024709325. info
 • VALENTA, Jiří. Chirurgie : pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 237 s. ISBN 8024606445. info
 • Chirurgie v kostce : vybrané kapitoly. Edited by Alexander Ferko. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 591 s. ISBN 8024702304. info
 • ČERVINKOVÁ, Eliška. Ošetřovatelské diagnózy. Vyd. 2., dopl. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 165 s. ISBN 8070133325. info
 • ZEMAN, Miroslav. Chirurgická propedeutika. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2000. 516 s. ISBN 8071697052. info
 • DUDA, Miloslav. Práce sestry na operačním sále. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 389 s. ISBN 8071696420. info
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
 • VOMELA, Jindřich. Chirurgie pro sestry. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998. 1.díl. ISBN 80-7013-262-0. info
 • Chirurgie pro studium a praxi. Edited by M. Müller - Jan Adámek, Translated by Josef K. Zámečník. 1. vyd. Praha: Goldstein & Goldstein, 1997. 441 s. ISBN 80-86094-10-3. info
 • KOZIEROVÁ, B., G. ERBOVÁ a R. OLIVIEROVÁ. Ošetrovatelstvo I. a II. díl. Martin: Osveta, 1995. info
 • Ošetrovateĺstvo 2 :koncepcia, ošetrovateĺský proces a prax. Edited by Barbara Kozierová. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1995. xvii, 839-. ISBN 80-217-0528-0. info
 • Chirurgická propedeutika :učebnice pro lékařské fakulty. Edited by Vladimír Balaš - Jarmila Drábková - Miloslav Duda - Milan Med. [1. vyd.]. Praha: Grada-Avicenum, 1993. 487 s. ISBN 80-85623-45-5. info
Výukové metody
Výuka probíhá v kombinované formě prezentací, výuky u lůžka pacientů, seminářů s diskusí nad jednotlivými tématy.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je plná účast na všech seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.