BSOP021 Ošetřovatelské postupy

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Simona Saibertová (cvičící)
Garance
PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 N03013/213, Po 10:00–11:40 N03016/216a
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BSOP021/1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. N. Beharková
BSOP021/2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. S. Saibertová
Předpoklady
BSPC011 Ošetř. proces a potřeby člov.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou identifikovány v rovině kognitivní, psychomotorické i postojové. Předmět Ošetřovatelské postupy patří mezi teoreticko – praktické předměty s převahou nácviku praktických činností a získávání základních ošetřovatelských dovedností. Předmět navazuje na poznatky odborných předmětů, zejména ošetřovatelství a preklinických medicínských disciplin. Výuka probíhá v odborných učebnách, které simulují podmínky klinického pracoviště. Studenti dodržují pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a jsou vedeni k akceptování práv nemocných v duchu holistického pojetí ošetřovatelství a k rozvoji komunikačních dovedností. Ve výuce jsou respektovány obecně závazné normy ošetřovatelských postupů a využívány nejnovější poznatky v oboru. Získané vědomosti a dovednosti studenti aplikují v klinické praxi při výuce odborné ošetřovatelské praxe. Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni: - zvládnout odbornou terminologii - orientovat se v související odborné literatuře - identifikovat problémy nemocného a na jejich základě formulovat ošetřovatelskou diagnózu (zvládat orientaci v problematice ošetřovatelského procesu) - definovat požadavky na účelnou a holistickou ošetřovatelskou péči - poskytovat ošetřovatelskou péči osobám s imobilizačním obvazem - aplikovat své vědomosti při přípravě a asistenci ke specifickým vyšetřením (punkce, endoskopie) - realizovat činnosti na základě získaných vědomostí při podávání různých forem léků, aplikaci injekcí, přípravě a asistenci infuze, transfuze - realizovat ošetřovatelský proces v rámci předoperační přípravy a pooperační péče o pacienty - realizovat ošetřovatelský proces v rámci péče o pacienta se stomií
Osnova
 • - podávání všech forem léků (per os, do oka, ucha, nosu, na kůži, per rektum, do dýchacích cest (inhalace, oxygenoterapie) - aplikace injekcí - i.d., s.c., i.m., i.v. - příprava a asistence při infuzích,transfuzy a krevních derivátů, - zajištění periferního žilního vstupu Ošetřovatelský proces v rámci předoperační přípravy a pooperační péče Ošetřovatelský proces při péči o pacienta se stomií Činnost sestry při přípravě a asistenci ke specializovanému vyšetření (punkce, endoskopie) Ošetřovatelský proces u jedinců s imobilizačním obvazem
Literatura
  povinná literatura
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6. info
 • POKORNÁ, Andrea a Alena KOMÍNKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 1. vyd. Brno: Masarykova univezita, 2013. ISBN 978-80-210-6331-0. info
  doporučená literatura
 • Jarošová D., Majkusová K., Kozáková R., Zeleníková R. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství, Grada: 2016, ISBN 978-80-247-5426-0
 • NANDA International: Ošetřovatelské diagnózy Definice a klasifikace 2015–2017, 2016: Grada, ISBN 978-80-247-5412-3
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II : speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s. ISBN 9788024734200. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I : obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 228 s. ISBN 9788024734194. info
  neurčeno
 • POKORNÁ, Andrea. Klinický algoritmus pro hodnocení nehojící se rány. první. Brno: NCO NZO, 2013. 20 s. ISBN 978-80-7013-563-1. info
 • JUŘENÍKOVÁ, Petra. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o pacienty s onemocněním srdce a dýchacích cest. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 55 s. ISBN 9788021063549. info
 • HŮSKOVÁ, Jitka a Petra KAŠNÁ. Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 85 s. ISBN 9788024728544. info
 • HŮSKOVÁ, Jitka a Petra KAŠNÁ. Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 104 s. ISBN 9788024728520. info
 • KELNAROVÁ, Jarmila. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 228 s. ISBN 9788024731063. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
 • ŠAMÁNKOVÁ, Marie. Základy ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 353 s. ISBN 8024610914. info
Výukové metody
- přednášky - problem based metody výuky - EBN (evidence based nursing) - skupinové diskuse - skupinová práce - praktické demonstrování a procvičení modelových situací, ošetřovatelských intervencí, postupů - studenti mohou využívat e-learningovou podporu výuky
Metody hodnocení
Aktivní účast ve cvičení, 100% docházka (akceptována bude pouze řádně omluvená absence v informačním systému, 1x/semestr). Prokázání znalostí a dovedností při průběžném hodnocení - písemné testy v průběhu semestru (min. 75% úspěšnost). Zkouška se skládá s ústní (teoretické znalosti a rozbor kazuistiky) a praktické části.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.